Två personer sitter bredvis varandra. Den ena har traditionell samisk dräkt. Den andra har en grön T-Shirt med texten "Samiska kyrkodagar" skrivet på et mängd olika språk.
Foto: Kristiina Ruuti/IKON

På samiska

Här finns ett urval av texter på samiska som till exempel välsignelsen, trosbekännelsen och Herrens bön.

Välsignelsen - Bueriesjugniedasse

Jupmele datnem bueriesjugnehte jïh datnem vaarjele.
Jupmele jïjtse ååredäjjine dutnjien tjuavka jïh dutnjien åårmehke orre.
Jupmele jïjtse årredäjjine dov gåajkoe jarka jïh dutnjien raeffiem vadta.

Tackbön

Jupmele, mijjen Aehtjie,
gäjhtoe juktie geajnoe dov gåajkoe
iktesth gaahpene lea, Jeesus Kristusen tjirrh.
Viehkehth mijjem dov luejtiedimmesne veasodh.
Duedth mijjen jaahkoem, lissedh mijjen håahkoem
jih hööhkh mijjen eahtsedimmiem.
Aamen.

Gud, vår Fader,
Tack för att vägen till dig
Alltid är öppen genom Jesus Kristus.
Hjälp oss att leva i din förlåtelse.
Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek.
Amen

Sändningsord

 Vaedtsede raeffesne!

Gå i frid!

Syndabekännelsen

Aejlies Jupmele Aehtjie, vuartesjh munnjien aarmoles voetesne.

Manne sådtoedigkie almetje gie datnem nierredahteme
jih dov syjhteden vööste ussjedamme
jih soptsestamme jih jijnjem båajhtode dorjeme.
Jijnje-jijnjebem damtem vaajmosne
mij mannem sådtoej sijse geasa.
Utnieh gieresvoetem munnjien Jeesus Kristussen  gielhtie
jih luejhtieh gaajhkh mov sådtoeh jih viehkehth mannem
juktie maahtam datnem goltelidh jih iehtsedh.
Aamen.

Apostoliska trosbekännelsen på sydsamiska

Mijjieh Jupmele Aahtjan jaehkebe, faamoehkommes,
elmien jih eatnemen sjugniedæjjese.

Mijjieh Jeesus Kristusasse jaehkebe,
Jupmelen aajnege baarnan, mijjen Åajvan,
gie Aejlies Voejkenen baaktoe åedtjine sjidti,
Maarja niejteste reakasovvi,
Pååntijus Pijlatussen baelien njåvtasovvi,
kroessese noeresovvi, jeemi jih kroeptese biejesovvi,
våålese jaemederijhkese vöölki,
gåalmeden biejjien jaemiedistie tjuedtjeli,
bæjjese alman vöölki,
Jupmelen, faamoehkommes Aehtjien, åelkies bielesne tjahkan,
gubpede viht edtja bååstede båetedh,
jielije jih åemie almetjidie dööpmedh.

Mijjieh aejlies Voejkenassese jaahkam,
gærhkoen aejlies ektievoeteste,
aejlies almetji tjåanghkenæmman, sådtoej luejhtiemasse,
åedtjien tjuedtjielæmman jih ihkuve jueliemasse.

Herrens bön på sydsamiska

Mijjen Aehtjie, guhte leah Elmie-rijhkesne. Baajh dov nommem aejliestovvedh. Baajh dov rïjhkem båetedh. Baajh dov syjhtedem, eatnamisnie sjïdtedh guktie Elmie-rïjhkesne. Vedtieh mijjese daan biejjien mijjen fïerhten-beajjetje laejpiem. Luejhtieh mijjeste maam mijjieh meadteme, guktie mijjieh luejhtebe dejstie guhth mijjese meadteme. Aellieh luejhtieh mijjem gïehtjelimmiej sijse, valla vaarjelh mijjem bahheste. Juktie rïjhke lea dov, faamoe jih earoe ihkuven aajkan. Aamen.
 
  

Åarjelsaemien (sydsamiska)

Svïenske gærhkoe evangeliske-lutherske gærhkoe maam åålmegidie, kontraktidie, gærhkoe-voenide jïh nationelle daltesasse juakeme.

Nytt nummer av sydsamiskt kyrkoblad

Läs i det senaste numret av Daerpies Dierie, det sydsamiska kyrkobladet, om de samiska kyrkodagarna då deltagare från hela Saepmie samlades i Enare i Finland. Läs också om Kyrkornas Världsråds generalförsamling som har mötts i Tyskland, om hur diskussionen gått om att jojka i gudstjänst och om planerna för konferensen Ságastallamat, ett forum för dialog. I höstens fullmatade blad kan du också läsa om den nya nationaljojken och den sanningskommission som svenska staten tillsatt. Möt dessutom konstnären Katarina Pirak Sikku och tre av hennes viktigaste verk. Med mera.

"Suomi och samiska" är inte publicerad