Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avtal klara – Svenska kyrkan kartlägger sitt bestånd av fastigheter

Svenska kyrkan har skrivit avtal med företaget L.E.B som levererar system för att registrera fastighetsinnehav. Avtal har också skrivits med företaget Solution Xperts som tillhandahåller IT-lösningar för att presentera registerdata. Därmed kan arbetet starta med att för första gången någonsin gemensamt kartlägga hela Svenska kyrkans fastighetsbestånd.

Svenska kyrkans församlingar äger många fastigheter. Men hur många, och vilka typer av byggnader? De frågorna har aldrig kunnat få något exakt svar. Men nästa år är det meningen att hela Svenska kyrkans samlade bestånd av byggnader, och grunduppgifter om dessa, ska finnas i ett register. 

- Vi kommer att få en grundläggande och kvalitetssäkrad information om innehavet. Utifrån den kan vi gå vidare med analyser av vad som är ändamålsenligt och hållbart för framtiden, säger Henrik Engqvist, Svenska kyrkans beställarombud i projektet.

Effektivare förvaltning för att frigöra resurser

Beslutet om ett fastighetsregister togs av kyrkomötet 2016. Bakgrunden är att i en framtid med färre medlemmar kommer Svenska kyrkan att behöva arbeta mer kostnadseffektivt på en rad områden. Särskilt när det gäller fastigheter är bedömningen att stora resurser kan frigöras genom att församlingarna får bättre redskap för översyn och effektiv förvaltning.

I fastighetsregistret ska varje församling mata in basfakta om sitt fastighetsbestånd – allt ifrån kyrkobyggnader till redskapsskjul. Ett pilotprojekt startar i februari, då 35 församlingar från alla Svenska kyrkans tretton stift ska börja använda det nya systemet.

Efter sommaren startar sedan det stora arbetet då samtliga församlingar i Svenska kyrkan ska registrera sitt innehav. Men församlingarna rekommenderas att redan nu börja göra en grundläggande inventering, säger Henrik Engqvist. 

- Svenska kyrkan på nationell nivå har tagit fram ett särskilt verktyg för detta, det kommer att avsevärt underlätta höstens arbete. 

Informationen i registret viktig för lokalförsörjningsplanering

Fastighetsregistret ska vara i full funktion 1 januari 2019. Nästa steg blir att samtliga församlingar ska göra en lokalförsörjningsplan, där informationen i fastighetsregistret utgör en viktig del, för att se vilka lokaler som behövs för verksamheten över tid. 

- Hittills har många av Svenska kyrkans församlingar saknat långsiktiga planer för sitt innehav, budgetarna har sträckt sig upp till tre års tid. Nu kommer det bli möjligt att göra analyser som sträcker sig betydligt längre än så, säger Henrik Engqvist. 

Leverantörer ser fram emot det nya samarbetet 

- Svenska kyrkan har, som man kan förvänta, en mycket seriös syn på sitt fastighetsinnehav och har också höga krav på detta kartläggningsprojekt. Vi är därför glada och stolta över att få medverka i projektet och att få bidra till denna fråga av riksintresse, säger Anders Wallgren, vd på L.E.B.

- Vi känner oss hedrade att Svenska Kyrkan valt oss som leverantör av denna PowerBI-lösning, och ser fram emot att fortsatt bidra till att organisationen får ett fastighetsbestånd i balans i detta historiska projekt säger Marcus Brodd, vd på Solution Xperts.