Ett kors på ett kyrktak mot blå himmel.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Färre fastigheter – fokus på uppdraget

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkans församlingar ska i framtiden äga färre fastigheter för att frigöra resurser till det grundläggande uppdraget att sprida kristen tro och arbeta diakonalt i samhället. Svenska kyrkan skapar också nya modeller för uppgiften att förvalta det gemensamma kulturarvet.

Färre fastigheter - fokus på uppdraget

Det är innebörden av förslagen i betänkandet ”Gemensamt ansvar – fastigheter, kyrkor och utjämningssystem”, som kyrkomötet i dag röstade igenom.

Beslutet har föregåtts av ett flerårigt utredningsarbete och en remissomgång där alla församlingar fått lämna synpunkter. Bakgrunden är att i en framtid med färre medlemmar kommer Svenska kyrkan att behöva arbeta mer kostnadseffektivt på en rad områden. Särskilt när det gäller fastigheter är bedömningen att stora resurser kan frigöras genom att församlingarna får bättre redskap för översyn och effektiv förvaltning.

Några av de viktigaste förslagen som kyrkomötet nu sagt ja till är:

  • Ett centralt register över Svenska kyrkans alla fastigheter ska inrättas.
  • Varje församling ska upprätta en lokalförsörjningsplan, för att se vilka lokaler som behövs för verksamheten, och vilka som eventuellt kan säljas.
  • Församlingar ska i sin egen församlingsinstruktion redovisa hur de använder sina kyrkobyggnader.
  • Kyrkobyggnader som inte regelbundet används ska kunna överlåtas från en församling till trossamfundet Svenska kyrkan.
  • Ett kyrkounderhållsbidrag på 100 miljoner kronor införs som stöd till församlingarnas underhåll av kyrkobyggnaderna.

Även det ekonomiska utjämningssystemet påverkas

Bland förslagen ingår även förändringar av Svenska kyrkans ekonomiska utjämningssystem, där det bland annat tas hänsyn till hur många barn som bor i en församling och om församlingen ligger i glesbygd eller i ett socialt utsatt område.

- Svenska kyrkans uppgift är att sprida evangelium och arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla. Med det här beslutet har församlingarna bättre förutsättningar att fullgöra det uppdraget, säger kyrkomötets ordförande Karin Perers (C).

Beslutet börjar gälla i januari 2018

Beslutet som kyrkomötet nu tagit träder i kraft 1 januari 2018. Ett fastighetsregister ska vara klart 1 januari 2019. Senast 2022 ska alla förändringar vara genomförda.

Till årets kyrkomöte hade också inkommit en motion om ett krav på församlingar att sälja fastigheter som inte behövs för verksamheten. Kyrkomötet sa nej till den motionen, med hänvisning till att det strider mot principen om församlingarnas självstyre.

Svenska kyrkans fastigheter

Svenska kyrkans församlingar äger tillsammans runt 16 000 fastigheter, varav knappt 3 400 kyrkobyggnader. År 2010 utgjorde kostnaderna för fastighetsförvaltning 27 procent av Svenska kyrkans totala kostnader.