Prästlönetillgångarna

Svenska kyrkan förvaltar skog och jord över hela Sverige – från Karesuando i norr till Smygehuk, landets sydligaste udde. Tillgångarna går under namnet prästlönetillgångarna, eftersom de en gång i tiden kom till för att avlöna prästen.

En mörk liten stig i skogen.

Utredning om hållbarhet i Svenska kyrkans skogsbruk

2021 fick kyrkostyrelsen i uppdrag från kyrkomötet att utreda Svenska kyrkans skogsbruk vad gäller hållbarhet. En utredning har nu tillsatts vilken kommer undersöka hur Svenska kyrkan kan säkerställa en så ekologisk, ekonomisk, social samt andlig och existentiell hållbar skogsförvaltning som möjligt.

Porträttbild på ärkebiskop Antje Jackelén och biskop Fredrik Modéus i ämbetsdräkter och med kräklor i handen.

Ett tusenårigt innehav

Kyrkans förvaltning av skog och jord har en lång historia. Det började år 1008 när Olof Skötkonung efter sitt kristna dop i Husaby källa skänkte mark till Skara biskopsstol. Dopet brukar ses som början på Sveriges kristna tid.

En grusväg med mittsträng av gräs går genom skogen.

Stiftens skogar

Svenska kyrkan förvaltar Prästlönetillgångarna som består av skogsmark jordbruksmark och värdepapper. Skogsbruket är certifierat genom föreningen Stiftens Egendomsförvaltningars Förening.

Kontakta stiften om förvaltning av fastigheter, skog och mark

Om du har frågor och funderingar om stiftens förvaltningar av skog och jord är du välkommen att ta kontakt.

Om förvaltningen

Idag förvaltas prästlönetillgångarna av de tretton stiften. Totalt uppgår den förvaltade markarealen till cirka 530 000 hektar, 1,3 procent av Sveriges landareal, varav den produktiva skogsmarksarealen utgör cirka 470 000 hektar skogsmark samt betes- och åkermark om cirka 47 000 hektar. Det samlade prästlönefondkapitalet uppgick till 4,5 miljarder kronor (2023).

Endast avkastningen från förvaltningen, som uppgår till cirka 500 miljoner kronor årligen, får användas och ska gå till den kyrkliga verksamheten. Av vinsten som delas ut går hälften till församlingar som har andel i tillgångarnas avkastning. Den andra hälften av utdelningen bidrar till finansieringen av det kyrkliga utjämningssystemet, vars syfte är att alla församlingar ska ha möjlighet att fullgöra sin grundläggande uppgift och kunna ta ansvar för sina kyrkobyggnader.

Lagen om Svenska kyrkan klargör att prästlönetillgångarna har till ändamål att bidra till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans förkunnelse och att Svenska kyrkan ska förvalta tillgångarna. I Skogsvårdslagen framgår närmare vilka krav samhället har på den som förvaltar skog. Kyrkoordningen, som är Svenska kyrkans gemensamma regelverk, beskriver stiftens förvaltningsuppdrag. Prästlönetillgångarna ska förvaltas så effektivt som möjligt och på ett sätt så att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. Förvaltningen ska ske på ett etiskt försvarbart sätt och vara förenlig med kyrkans grundläggande värderingar. I förvaltningen ska naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen beaktas. För att uppfylla kraven krävs ett långsiktigt och hållbart brukande av skogen. 

Prästlönetillgångarna är alltså fristående, självständiga juridiska personer som förvaltas av respektive stift. Stiften är genom egendomsnämnder eller egendomsutskott förvaltningsansvariga för prästlönetillgångarna inom det egna stiftet, och därmed finns det ingen central förvaltning. Det finns trots det många gemensamma nämnare, och stiften samarbetar om till exempel skogsbrukscertifiering, forskningsprojekt och vissa utbildningar. 

Förvaltningen av skog

Svenska kyrkan är genom prästlönetillgångarna en av landets största förvaltare av skog, där den sammanlagda förvaltade skogsarealen motsvarar 1,7 procent av Sveriges skogsmark. Skogsområdena finns över hela riket – från norr till söder. Mest skogsmark finns i Härnösands stift, som har uppemot en femtedel av prästlönetillgångarnas totala areal skogsmark.

Totalt förvaltas 470 000 hektar skogsmark av de tretton stiften. Av detta är ungefär 407 000 hektar produktiv skogsmark. Betydande arealer ligger nära samhällen där särskilda hänsyn tas för att värna skogens sociala värden så att områdena till exempel kan användas för rekreation. Eftersom församlingarna är utspridda över hela landet är även markinnehavet det. Det gör att innehavet har en struktur som på många sätt påminner om privatägd skog snarare än skog som ägs av de större bolagen. De senare har en mer sammanhängande struktur på sitt markinnehav. 

Aktiv naturvård och miljöfrågor har funnits med på skogsförvaltningens agenda långt innan dagens skogscertifieringssystem utvecklades. Svenska kyrkans skogsbruk är certifierat, antingen enligt Forest Stewardship Council® (FSC®) eller Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Den största delen av Sveriges skogsmark, och därmed även marken som Svenska kyrkan förvaltar, sköts med trakthyggesmetoder. På mindre arealer testas virkesproduktion med olika hyggesfria skogsbruksmetoder för att skydda eller öka den biologiska mångfalden i just det området eller för att behålla vissa rekreationsvärden. Svenska kyrkan restaurerar även våtmarker och gynnar hotade arter som vitryggig hackspett. Många av projekten sker i samarbete med andra skogsförvaltare och länsstyrelserna.

Läs mer om skogsbruket på stiftens skogars sidor.

Förvaltningen av jord

Svenska kyrkan förvaltar totalt 47 000 hektar jordbruksmark, men bedriver inget eget jordbruk. Istället arrenderar vi ut marken till lantbrukare eller till andra näringar.

Totalt finns drygt 1 424 jordbruksarrenden runtom i landet. Störst areal jordbruksmark finns i Lunds, Skara, Växjö och Linköpings stift.

Stiften uppskattar att cirka 13 procent av prästlönetillgångarnas jordbruksareal brukas ekologiskt. Störst andel ekologiskt jordbruk finns i Uppsala, Skara, Lunds och Linköpings stift. Mark hyrs även ut till förnybar energiproduktion från vind, sol, vatten och biobränsle. Prästlönetillgångarna bidrar till produktion av förnybar energi som motsvarar ungefär ett dygns elkonsumtion i Sverige. 

Förvaltningen av fonder

Försäljning av prästlönefastigheter har genom tiderna också gett upphov till förvaltning av fonder. Dessa placeringar finns till största delen i noterade värdepapper som förvaltas stiftsvis. Samtliga förvaltningar har antagit de hållbarhetskriterier som kommer till uttryck i Svenska kyrkans nationella nivås finanspolicy och de mer detaljerade placeringsanvisningarna för hållbarhet och etik. 

Det sammanlagda marknadsvärdet på prästlönefonderna uppgick till 4,5 miljarder kronor vid utgången av 2023. 

Hållbar utveckling

Svenska kyrkans hållbarhetsarbete präglar också förvaltningen av prästlönetillgångarna. I praktiken innebär det bland annat att vi bygger fosfordammar, bekämpar skadedjur och arbetar med våra klimateffekter.  

Exempel från förvaltningen av prästlönetillgångarna

Kyrkan och skogen – en film om virke, värderingar och vägval

Svenska kyrkan förvaltar knappt två procent av Sveriges skogar. I denna film om kyrkan och skogen får vi ta del av olika perspektiv på skogsbruket.