Kalhygge längs en landsväg. Till vänster i bilden syns loggan för Agenda 2030.
Foto: Johannes Frandsen

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Svenska kyrkan står bakom det globala klimatavtalet som tecknades i Paris 2015 och som innehåller åtaganden om hur rikare länder måste hjälpa fattigare nationer att dels hantera klimatförändringarna, dels ha råd att ställa om.

Våra kroppar är gjorda av stjärnstoft och i en handfull mull ryms nästan lika många levande organismer som det finns människor på jorden.

ur Ett biskopsbrev om klimatet (Svenska kyrkans biskopar, 2019)

Det är lätt att bli förundrad när man ser det som lever och växer på vår jord. Och förundran är en bra början för att väcka engagemang i klimatfrågan. Det konstaterar Sveriges biskopar i Ett biskopsbrev om klimatet. Brevet är Svenska kyrkans teologiska bidrag till dagens diskussion om de pågående klimatförändringarna. 

Klimatfrågorna väcker rättvisefrågor. Grupper och länder som redan är utsatta påverkas hårdast av klimatförändringarnas effekter, trots att de bidragit till uppvärmningen allra minst. Därför står Svenska kyrkan bakom det globala klimatavtalet som tecknades i Paris 2015, som erkänner detta och som innehåller åtaganden om hur rikare länder måste hjälpa fattigare nationer att dels hantera klimatförändringarna, dels ha råd att ställa om.

Klimatfrågorna i den egna verksamheten

Klimatfrågorna är närvarande i Svenska kyrkans dagliga verksamhet. De återkommer i det internationella utvecklingsarbetet där våra partner ser hur redan utsatta samhällen drabbas av allt mer frekventa extremväder och skadeangrepp som slår mot skördarna. Ibland bidrar klimatförändringarna till konflikter och att människor tvingas lämna sina hem. I vårt arbete för människor på flykt möter vi människor vars liv förändrats till följd av att jorden är ur balans.

Svenska kyrkans egen verksamhet påverkar också klimatet på flera olika sätt, bland annat genom energianvändning i fastigheter, resor, inköp och investeringar. Klimat- och andra miljöfrågor berör även stiftens förvaltning av skog och mark. Många församlingar lyfter de existentiella aspekterna av klimatförändringarna inom gudstjänstlivet och i arbetet med barn och unga.

Vårt arbete för klimatet

Klimatförändringarna är inte en fråga som kan skjutas på framtiden – effekterna är kännbara redan idag. Som kristna vill vi värna skapelsen både genom konkreta insatser och genom reflektion över de existentiella frågor som klimatförändringarna väcker.

Kyrkan och skogen – en film om virke, värderingar och vägval

Svenska kyrkan förvaltar knappt två procent av Sveriges skogar. I denna film om kyrkan och skogen får vi ta del av olika perspektiv på skogsbruket.

Ett åkerlandskap med en cyklist. Längre bort syns ett vindkraftverk.

Hållbara investeringar 2020

Resultatet 2020 inklusive bank- och förvaltningsarvoden uppgick till 403 miljoner kronor (1582 miljoner kronor föregående år). Avkastningen för den sammanlagda förvaltningen uppgick till 4,2 procent (19,1 procent). Det är 0,8 procentenheter lägre än vårt jämförelseindex, men 0,7 procentenheter högre än avkastningsmålet, mätt i reala termer.

Uppsala Interfaith Climate Manifesto

År 2008 hölls ett internationellt och interreligiöst toppmöte om klimatet i Uppsala. Det resulterade i Uppsala Interfaith Climate Manifesto. 

Uppsala Interfaith Climate Manifesto 

Uppsala Interfaith Climate Summit

Fördraget för rättvis utfasning av fossila bränslen

The fossil fuel non-proliferation treaty är ett globalt initiativ att för fasa ut fossila bränslen på rättvis väg. Trosledare lyfter det moraliska ansvaret för en global rättvis omställning från kol, olja och gas. 

Trädkronor. Till vänster i bilden syns loggan för Agenda 2030.

Agenda 2030

Hösten 2015 förhandlade FN fram Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. I en hållbar värld värnas alla människors lika värde, ekosystemen skyddas och ekonomin respekterar planetens integritet och gränser. Som kristna kallar vi detta för att ta ansvar för skapelsen.