Två knäppta händer.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Svenska kyrkans engagemang för asylsökande konvertiter

Varje människa är fri att välja eller avstå från religiös tillhörighet. Svenska kyrkan värnar religionsfriheten i samhället. Det gäller inte minst i mötet med personer i asylprocessen som vill närma sig den kristna tron.

Dop av asylsökande och papperslösa

Svenska kyrkan välkomnar med glädje alla som vill döpas i den kristna tron. Samtidigt är det viktigt att vara extra varsamma med dop av personer som befinner sig i en asylprocess eller lever i papperslöshet, då dessa personer ofta befinner sig i en svår och sårbar situation. Det blir då särskilt viktigt att med omsorg hantera de följder som bytet av tro kan innebära för individen och att visa respekt för den tidigare trostillhörigheten. För den som inte har så stor kunskap om kristen tro är undervisning inför ett dop särskilt angeläget.

Läsa mer i biskopsbrevet De kyrkliga handlingarna i en mångreligiös kontext.

Samverkan med andra kyrkor

Svenska kyrkan värdesätter att kristenheten i Sverige samarbetar kring frågan om konvertiter. Migrationsfrågorna är mycket viktiga i den samverkan som sker mellan kyrkorna genom Sveriges kristna råd (SKR). Svenska kyrkan deltar aktivt när debattartiklar skrivs, vid förbönsgudstjänster och ljusmanifestationer, när utbildningar och mötesplatser genomförs, i framtagande av riktlinjer för att skriva intyg i asylärenden och vid möten med myndigheter och politiker.

Läs mer om Svenska kyrkans arbete för konvertiter genom Sveriges kristna råd.

Avslag på asylansökan och tvångsutvisningar

Som kyrka får vi på nära håll bevittna och dela den förtvivlan och vanmakt som drabbar när individer och hela familjer får avslag på asylansökan. Detsamma gäller vid verkställande av tvångsutvisningar. En del av de som riskerar att utvisas har under sin vistelse i Sverige konverterat till kristen tro, varit aktiva i församlingslivet och blivit familjemedlemmar och vänner.

När Migrationsverket fattar beslut om avslag är den ansökandes konversion till kristen tro en av många faktorer i en komplex bedömning av individens skyddsbehov. Varje persons berättelse är unik och Svenska kyrkan på nationell nivå har inte alltid insyn i de olika fallen. Det gör det svårt att uppmana till landsomfattande protester mot enskilda utvisningstillfällen. Däremot reagerar och agerar många av Svenska kyrkans församlingar när de människor som man följt och står nära ska utvisas.

Svenska kyrkan finns närvarande på Migrationsverkets förvar och erbjuder själavård och samtal för dem som befinner sig där och ska utvisas.

Förföljda kristna och utsatta troende

Som kyrka och medkristna ser vi med sorg och förtvivlan på hur kristna förföljs för sin tro. Här berättar vi vad vi gör för människor som är i utsatta situationer på grund av sin tro.