Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Besöksadress: Sysslomansgatan 4, Uppsala Telefon: 018-16 96 00 E-post till Svenska kyrkan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Kyrkokansliet i Uppsala

Det nationella kyrkokansliet i Uppsala arbetar med frågor som rör hela Svenska kyrkan. Kyrkokansliet företräder också Svenska kyrkan i Sverige och i utlandet.


Kontakta kyrkokansliet

Besöksadress: Kyrkokansliet, Sysslomansgatan 4

Postadress: Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala

Växel: 018-16 95 00 

Växeln är öppen måndag-fredag 8.30-12 och 13-16.30.
Telefonsvarare ger anvisningar om växeln är stängd.

Kyrkokansliets avdelningar

På kansliet arbetar omkring 500 personer på 11 avdelningar. Dit hör dessutom ungefär 100 medarbetare som arbetar i Svenska kyrkans församlingar utomlands.

Avdelningarna arbetar på uppdrag av ärkebiskopen, kyrkomötet och kyrkostyrelsen. Arbetet sker i samarbete med de tretton stiften och med olika kyrkor runt om i världen.

Till stöd för stift och församlingar arbetar kyrkokansliet bland annat med

  • omvärldsanalys
  • kyrkostatistik
  • barn- och ungdomsfrågor
  • minoritetsspråk
  • gudstjänstutveckling.

Till kyrkokansliets uppgift hör också att vara Svenska kyrkans samlade röst utåt i det svenska samhället och internationellt.

De 11 avdelningarna på kyrkokansliet ansvarar för olika områden. Arbetet på kyrkokansliet leds av generalsekreteraren som också företräder kansliet i kontakter med organisationer, myndigheter och andra samfund i Sverige och världen. 

Under beskrivningarna av våra avdelningar i texten nedan, finns länkar till avdelningarnas sekreterare. 

Ärkebiskopens och generalsekreterarens sekretariat

Biträder ärkebiskopen och generalsekreteraren i deras ledar- och företrädarfunktioner och utgör sekretariat åt kyrkostyrelsen och biskopsmötet. Här ryms även religionssociologisk forskning och här samlas den kyrkliga statistiken in.

Sekretariatet för teologi och ekumenik

Samordnar och utvecklar det teologiska och ekumeniska arbetet på kyrkokansliet. Arbetar också med religionsdialog, forskning, kyrkans gudstjänstböcker och samordning av kontakter med till exempel Sveriges kristna råd, Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet.

Avdelningen för gemensamma funktioner

Ansvarar för Svenska kyrkans gemensamma funktioner och processer, samt ger stöd i it- och förvaltningsfrågor.

Avdelningen för kyrkoliv och samhällsansvar

Arbetar med frågor som bland annat rör barn och ungdomar, minoritetsspråk och musik.

Avdelningen för Svenska kyrkan i utlandet

Ansvarar för den verksamhet som Svenska kyrkan bedriver i sina församlingar utomlands.

Ekonomi- och finansavdelningen

Ansvarar för alla ekonomiska processer inom kyrkokansliet. Avdelningen arbetar även med ekonomifrågor i utlandsförsamlingar, kapitalförvaltning, frågor om god redovisningssed och utbildning inom ekonomistyrning.

Internationella avdelningen

Arbetar med internationell mission och diakoni. Det innebär bland annat samarbete med kyrkor och organisationer runt om i världen, utsändning av medarbetare och stöd vid katastrofer. Avdelningen arbetar också med att påverka och skapa opinion.

Kommunikationsavdelningen

Ansvarar för den samlade kommunikationsverksamheten inom Svenska kyrkan.

Kyrkorättsavdelningen

Bistår med råd inom juridik och kyrkorätt. Avdelningen samverkar också med statliga myndigheter och stiften i frågor som gäller kyrkobokföring, kyrkans indelning och organisation.

Personalavdelningen

Ansvarar för löneadministration och för pensions- och försäkringsfrågor för medarbetare på kyrkokansliet i Uppsala. Avdelningen är också ett stöd för kyrkokansliets chefer.

Utbildningsinstitutet

Utbildar blivande diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster. Utbildningarna bedrivs i huvudsak i Lund och Uppsala.