Kyrkokansliets byggnad, Kyrkans hus, i Uppsala.
Foto: Jim Elfström/Ikon

Kyrkokansliet i Uppsala

Det nationella kyrkokansliet i Uppsala arbetar med frågor som rör hela Svenska kyrkan. Kyrkokansliet företräder också Svenska kyrkan i Sverige och i utlandet.

Kontakta kyrkokansliet

Besöksadress: Kyrkokansliet, Sysslomansgatan 4

Postadress: Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala

Växel: 018-16 95 00

Växeln är öppen måndag-fredag 8.15-12 och 13-16.00.
Telefonsvarare ger anvisningar om växeln är stängd.

Kyrkokansliets avdelningar

På kansliet arbetar omkring 500 personer på elva avdelningar. Dit hör dessutom ungefär 100 medarbetare som arbetar i Svenska kyrkans församlingar utomlands.

Avdelningarna arbetar på uppdrag av ärkebiskopen, kyrkomötet och kyrkostyrelsen. Arbetet sker i samarbete med de tretton stiften och med olika kyrkor runt om i världen.

Till stöd för stift och församlingar arbetar kyrkokansliet bland annat med:

  • omvärldsanalys
  • kyrkostatistik
  • barn- och ungdomsfrågor
  • minoritetsspråk
  • gudstjänstutveckling.

Till kyrkokansliets uppgift hör också att vara Svenska kyrkans samlade röst utåt i det svenska samhället och internationellt.

De elva avdelningarna på kyrkokansliet ansvarar för olika områden. Arbetet på kyrkokansliet leds av generalsekreteraren som också företräder kansliet i kontakter med organisationer, myndigheter och andra samfund i Sverige och världen. 

Ledningsavdelningen

Biträder ärkebiskopen och generalsekreteraren i deras ledar- och företrädarfunktioner samt bistår med samordning mellan kyrkostyrelsen, biskopsmötet och kyrkomötet.

Avdelningen för kyrkoliv

Avdelningen för kyrkolivs uppdrag är att utveckla och samordna församlings, stifts och nationell nivås arbete med den grundläggande uppgiften, främja ett rikt och mångfaldigt kulturliv samt officiella relationer till andra kyrkor, samfund och religiösa organisationer.

I uppdraget ingår att utveckla och samordna Svenska kyrkans hållbarhetsarbete, samhällskontakter, påverkansarbete och företrädarskap.

I uppdraget ingår även att främja forskning, teologisk reflektion och bistå med kunskapsbaserade underlag för analys och beslut.

Avdelningen för gemensamma funktioner

Ansvarar för Svenska kyrkans gemensamma funktioner och processer, samt ger stöd i it- och förvaltningsfrågor.

Avdelningen för fastigheter, kulturarv och service

Avdelningen driver utvecklingsprojekt inom fastighets- och kulturarvsområdet, administrerar KAE (kyrkoantikvarisk ersättning) och verkar för att det kyrkliga kulturarvet ska vara en angelägenhet och resurs för alla i samhället. Avdelningen ansvarar också för arbetsplatser till medarbetarna på kyrkokansliet.

Avdelningen för Svenska kyrkan i utlandet

Ansvarar för den verksamhet som Svenska kyrkan bedriver i sina församlingar utomlands.

Ekonomi- och finansavdelningen

Ansvarar för alla ekonomiska processer inom kyrkokansliet. Avdelningen arbetar även med ekonomifrågor i utlandsförsamlingar, kapitalförvaltning, frågor om god redovisningssed och utbildning inom ekonomistyrning.

Internationella avdelningen

Arbetar med internationell mission och diakoni. Det innebär bland annat samarbete med kyrkor och organisationer runt om i världen, utsändning av medarbetare och stöd vid katastrofer. Avdelningen arbetar också med att påverka och skapa opinion.

Kommunikationsavdelningen

Ansvarar för den samlade kommunikationsverksamheten inom Svenska kyrkan.

Rättsavdelningen

Arbetar med kyrkorätt och annan juridik, arkiv, kyrkoval, kyrkomöte, kyrkostyrelse och nämnderna på den nationella nivån. Avdelningen samverkar också med statliga myndigheter och stiften i frågor som gäller kyrkobokföring, kyrkans indelning och organisation.

Personalavdelningen

Ansvarar för löneadministration och för pensions- och försäkringsfrågor för medarbetare på kyrkokansliet i Uppsala. Avdelningen är också ett stöd för kyrkokansliets chefer.

Utbildningsinstitutet

Utbildar blivande diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster. Utbildningarna bedrivs i huvudsak i Lund och Uppsala.

Svenska sedlar och mynt.

Fakturor till Trossamfundet Svenska kyrkan – nationell nivå

Du som ska skicka en faktura till Trossamfundet Svenska kyrkans nationella nivå i Uppsala hittar organisationsnummer och fakturaadress här. Fakturor till pastorat, stift eller församling skickar du direkt till dem. Kontakta berörd enhet för att få deras organisationsnummer och fakturaadress.