Kyrkokansliet

Kyrkokansliet är kyrkostyrelsens kansli och arbetar med frågor som rör hela Svenska kyrkan. Det dagliga arbetet på kansliet leds av generalsekreteraren, som utses av kyrkostyrelsen. Kyrkokansliets lokaler finns i huvudsak i Uppsala, men även i Lund och Uddevalla. Verksamhet sker även i stor utsträckning i andra länder.

Kontakta kyrkokansliet

Växel: 018-16 95 00

Växeln är öppen måndag-fredag 8.15-12 och 13-16.00.

Telefonsvarare ger anvisningar om växeln är stängd.

Postadress: Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala

Besöksadress Uppsala: Klostergatan 13, Uppsala

Kyrkokansliets avdelningar

På kyrkokansliet arbetar omkring 500 personer på elva avdelningar. Dit hör dessutom ungefär 100 medarbetare som arbetar i Svenska kyrkans församlingar utomlands. Avdelningarna ansvarar för olika områden.

Ledningsavdelningen

Biträder ärkebiskopen och generalsekreteraren i deras ledar- och företrädarfunktioner samt bistår med samordning mellan kyrkostyrelsen, biskopsmötet och kyrkomötet. Till avdelningens ansvarsområde hör även beredskaps-och säkerhetsfrågor.

Avdelningen för fastigheter, kulturarv och service

Avdelningen driver utvecklingsprojekt inom fastighets- och kulturarvsområdet, administrerar kyrkoantikvarisk ersättning och verkar för att det kyrkliga kulturarvet ska vara en angelägenhet och resurs för alla i samhället. Avdelningen ansvarar för ett antal nationella it-system med syfte att stödja fastighets- och kulturarvsarbetet i Svenska kyrkan. Avdelningen ansvarar också för förvaltning av den nationella nivåns fastigheter och lokaler både i Sverige och utomlands, kansliets gemensamma administration och arkiv samt för arbetsplatser, utrustning och därtill hörande service till medarbetarna på kyrkokansliet.

Avdelningen för gemensamma funktioner

Ansvarar för samverkan och digitalisering av system och tjänster som är gemensamma för hela Svenska kyrkan.

Avdelningen för kyrkoliv

Avdelningens uppdrag är att stödja stiftens och församlingarnas arbete med den grundläggande uppgiften. I uppdraget ingår att utveckla och samordna Svenska kyrkans hållbarhetsarbete i dess olika dimensioner, Svenska kyrkans gudstjänstböcker, minoritets- och urfolksarbete, påverkansarbete och företrädarskap. På avdelningen sker nationell samordning av kyrkans samtalsjourer. Avdelningen ansvarar för att främja relationer till andra kyrkor, samfund och religiösa organisationer samt för att främja ett rikt och mångfaldigt kulturliv. I uppdraget ingår att bedriva teologisk reflektion, forskning, kunskapsutveckling, att bistå med kunskapsbaserade underlag för analys och beslut, samt att ansvara för Svenska teologiska institutet i Jerusalem.

Avdelningen för Svenska kyrkan i utlandet

Ansvarar för den verksamhet som Svenska kyrkan bedriver i sina församlingar utomlands.

Avdelningen för Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Utbildar blivande diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster. Utbildningarna bedrivs i huvudsak i Lund och Uppsala. Ansvarar också för genomförande av behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning.

Ekonomi- och finansavdelningen

Ansvarar för ekonomiska processer och inköpsstöd inom kyrkokansliet. Avdelningen arbetar även med frågor som omfattar hela Svenska kyrkan såsom rådgivning och utbildning inom ekonomiområdet, kapitalförvaltning och det ekonomiska utjämningssystemet.

Internationella avdelningen

Arbetar med internationell mission och diakoni. Det innebär bland annat samarbete med kyrkor och organisationer runt om i världen, utsändning av medarbetare och stöd vid katastrofer. Avdelningen arbetar också med att påverka och skapa opinion.

Kommunikationsavdelningen

Ansvarar för den gemensamma kommunikationsverksamheten inom Svenska kyrkan.

Personalavdelningen

Ansvarar för personalfrågor och pensions- och försäkringsfrågor för medarbetare på den nationella nivån, både utsänd personal och anställda i Sverige. Avdelningen är ett stöd till den nationella nivåns chefer inom ledarskap, arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor. Till avdelningens ansvarsområde hör även fackliga relationer, driva skyddskommittén, och att arbeta med likabehandlingsfrågor.

Rättsavdelningen

Arbetar med kyrkorätt och annan juridik, kyrkoval, kyrkomöte, kyrkostyrelse och nämnderna på den nationella nivån. Avdelningen samverkar också med statliga myndigheter och stiften i frågor som gäller kyrkobokföring, kyrkans indelning och organisation.

Samverkan med andra samhällsaktörer

Svenska kyrkan möter regelbundet beslutsfattare, myndigheter och civilsamhälle. Sveriges kristna råd, Kyrkornas världsråd, Lutherska världsförbundet, Europeiska kyrkokonferensen, Sveriges interreligiösa råd och andra organisationer och nätverk utgör centrala forum för dialog och samverkan.

Andra organisationer i civilsamhället i Sverige och internationellt är också viktiga i samverkan för skapelsens integritet och mänsklig värdighet. Exempel är det utvecklingsarbetet inom Act Svenska kyrkan så väl som stödet för det diakonala utvecklingsarbetet som bedrivs på församlingsnivå.

Som investerare och inköpsorganisation står den nationella nivån i bred kontakt med företrädare för näringslivet, både på det nationella och internationella planet.

Kyrkokansliets visselblåsarfunktion

Kanal för rapportering av missförhållanden.