Två kvinnor som deltar på språkundervisningen sitter vid ett bord och skriver.
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Svenska kyrkan tar ställning för demokratin

Enligt kristen tro är varje människa lika i värdighet och grundläggande rättigheter. Därför är det självklart för oss att arbeta för demokrati och sammanhållning. Varje dag.

År 2021 var det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. För att uppmärksamma demokratins genombrott i Sverige har Svenska kyrkan undertecknat Deklaration för en stark demokrati.

Ge plats för röster som inte hörs

Genom att underteckna Deklaration för en stark demokrati åtog sig Svenska kyrkan att under perioden 2020–2021 särskilt arbeta för att:

Bidra till att röster som inte hörs i samhällssamtalet ges större utrymme

Detta sker exempelvis i diakonernas arbete med människor i utsatta livssituationer, genom att förstärka ett rättighetsbaserat arbetssätt, arbetet med barnkonsekvensanalyser och i arbetet att främja interreligiös dialog, såsom programmet En värld av grannar.

Skapa utrymme för en gemensam reflektion över kyrkans roll i det offentliga rummet och som bärare av demokratin

Här ingår den pågående satsningen Social hållbarhet – fokus tillit och demokrati som samordnas av Uppsala stift och inkluderar samarbete med flera myndighets- och civilsamhällesaktörer. Svenska kyrkan Malmö anordnade en seminarieserie för att belysa demokratiaspekter i vår tid med utgångspunkt från kyrkans uppdrag, religionens plats i samhället och den etiska utvecklingen som vi alla är en del av.

Inför Kyrkovalet 2021 gjordes insatser för att öka medlemmarnas vilja att använda sin röst

Förutom kommunikationsinsatser kring kyrkovalet gjordes insatser för att belysa och stärka kyrkans roll i det offentliga rummet och för att förbättra säkerheten för förtroendevalda.

Ta del av hela texten om Svenska kyrkans åtagande (PDF).

Om Deklaration för en stark demokrati

Deklaration för en stark demokrati är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del i arbetet med att etablera den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag.

Syftet med deklarationen är att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin.

De aktörer som antar deklarationen åtar sig att under åren 2020–2021 bidra till de mål som anges i deklarationen.

 

Vi jobbar varje dag för att stärka demokratin

Svenska kyrkan är med drygt 5,8 miljoner medlemmar Sveriges största trossamfund och landets största civilsamhällesaktör. Vårt stöd för demokratin bottnar i övertygelsen att varje människa är skapad till Guds avbild och har en kallelse att verka för det gemensamma goda.

Interreligiös praktik för fred, metodutveckling i demokratifrågor och ett rättighetsbaserat arbetssätt är bara några exempel på hur Svenska kyrkan jobbar för att stärka demokratin. Här kan du läsa mer om några av våra olika program och verksamheter.

Grafiska figurer i olika färger.

En värld av grannar

Genom programmet 'En värld av grannar – Interreligiös praktik för fred' vill Svenska kyrkan främja fredlig samexistens och ett humant Europa, som präglas av social och andlig hållbarhet. Ett samhälle där människor värnar om sin nästa och försvarar demokratiska grundvärderingar – En värld av grannar.

Tillit och demokrati

Att agera för ett socialt hållbart samhälle, präglat av tillit och demokrati är Svenska kyrkans tro och ansvar. Programmet "Social hållbarhet - fokus Tillit och Demokrati” gör det genom teologisk förankring, metodutveckling, utbildning och samverkan.

Ett målat rött hjärta på en vit vägg.

Rättighetsbaserat arbetssätt – mänskliga rättigheter i praktiken

Svenska kyrkan möter dagligen människor i olika situationer och livsförutsättningar. Att arbeta rättighetsbaserat handlar om att stärka varje människas möjlighet att få sina rättigheter tillgodosedda genom delaktighet och egen inneboende förmåga.

Träfigurer från Jesus födelse.

Barnkonventionen: för barnets bästa

FN:s barnkonvention är svensk lag sedan 1 januari 2020. Det innebär att barns rättigheter stärks ytterligare, både i den privata och i det offentliga livet. Svenska kyrkan välkomnar detta och ser att barnkonventionen har en given plats i kyrkan.

Framtiden bor hos oss

Nätverket "Framtiden bor hos oss" samlar distrikt och församlingar i Svenska kyrkan i mångreligiösa och mångkulturella stadsdelar. Hos oss tar det nya samhället och den nya kyrkan form.