Antje Jackelén och Per Örn sitter i varsin fåtölj.

Deklaration för en stark demokrati

År 2021 är det 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige. För att uppmärksamma detta har Svenska kyrkan undertecknat Deklaration för en stark demokrati.

Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del i arbetet med att etablera den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Deklarationen syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin. De aktörer som antar deklarationen åtar sig att under åren 2020–2021 bidra till de mål som anges i deklarationen.

Ärkebiskop Antje Jackelén undertecknar Deklaration för en stark demokrati, tillsammans med Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år.

Svenska kyrkan är med drygt 5,8 miljoner medlemmar Sveriges största trossamfund och landets största civilsamhällesaktör. I och genom Svenska kyrkan sker en mångfald av möten och verksamheter, både i Sverige och utomlands. Vårt stöd för demokrati bottnar i övertygelsen att varje människa är skapad till Guds avbild samt har en kallelse att verka för det gemensamma goda.

Svenska kyrkan som organisation vilar på demokratisk grund. Var fjärde år genomförs nationellt kyrkoval som alla medlemmar över 16 år kan rösta i. Det innebär att medlemmarna kan vara med och demokratiskt påverka beslut i kyrkan, både på lokal, regional och nationell nivå. Även förtroendevalda och biskopar utses genom demokratiska val.

Genom att underteckna Deklaration för en stark demokrati åtar sig Svenska kyrkan att under perioden 2020–2021 särskilt arbeta för att:

  • Bidra till att röster som inte hörs i samhällssamtalet ges större utrymme

Detta sker exempelvis i diakonernas arbete med människor i utsatta livssituationer, genom att förstärka ett rättighetsbaserat arbetssätt, arbetet med barnkonsekvensanalyser och i arbetet att främja interreligiös dialog, såsom programmet En värld av grannar.

  • Skapa utrymme för en gemensam reflektion över kyrkans roll i det offentliga rummet och som bärare av demokratin

Här ingår den pågående satsningen Social hållbarhet – fokus tillit och demokrati som samordnas av Uppsala stift och inkluderar samarbete med flera myndighets- och civilsamhällesaktörer. Svenska kyrkan Malmö anordnar en seminarieserie under året för att belysa demokratiaspekter i vår tid med utgångspunkt från kyrkans uppdrag, religionens plats i samhället och den etiska utvecklingen som vi alla är en del av.

  • Inför Kyrkovalet 2021 göra insatser för att öka medlemmarnas vilja att använda sin röst

Förutom kommunikationsinsatser kring kyrkovalet görs insatser för att belysa och stärka kyrkans roll i det offentliga rummet och för att förbättra säkerheten för förtroendevalda.

Ta del av hela texten om Svenska kyrkans åtagande (PDF).

Seminarium på Globala torget, Världskulturmuseet under Bokmässan 2021 visas på SVT

Fredagen den 24 september medverkar Jesper Bengtsson, ordförande Svenska PEN och ärkebiskop Antje Jackelén i ett samtal om hatspråk, yttrandefrihet och vikten av ett demokratiskt samtal.

Almedalen: Ungas utrymme i det demokratiska rummet

Under Almedalen bjöd Sensus studieförbund och Svenska kyrkan in till en samtal om hur unga i civilsamhället spelar en viktig roll i det demokratiska samtalet. Vad kan vi göra för att stärka ungas demokratiska utrymme? Samtalet finns att se i efterhand och medverkar gör bland annat ärkebiskop Antje Jackelén.