Flicka står vid svarta järngrindar. På andra sidan grinden fortsätter en grusgång upp till en stenkyrka.
Foto: Lina Beutler/ Ikon

Att möta förändring - rapport inför kontrollstation 2024

Under kontrollstationen 2024 får både Svenska kyrkan och staten tillfälle att analysera effekterna av den kyrkoantikvariska ersättningen, men också möjlighet att ta upp problem och utvecklingsområden. Inför det har Svenska kyrkan lämnat en rapport till regeringen som visar att det är mycket angeläget att ersättningen nu höjs för att undvika underhållsskulder som riskerar att skada det kyrkliga kulturarvet.

Utöver en årlig rapport till regeringen om hur den kyrkoantikvariska ersättningen använts lämnar Svenska kyrkan vart femte år ifrån sig en utökad kontrollstationsrapport. Kontrollstationen ska ge både staten och Svenska kyrkan tillfälle att analysera måluppfyllelse och effekter av den kyrkoantikvariska ersättningen, men också möjlighet att peka på problem och utvecklingsområden.

Höjd ersättning allra mest angeläget

Rapporten inför kontrollstation 2024 lyfter fram en rad viktiga punkter som behöver tas på allvar för att Svenska kyrkan ska ha möjlighet att förvalta det kyrkliga kulturarvet enligt överenskommelsen med staten från 2000. Den allra mest angelägna handlar om behovet av höjd ersättning.

I rapporten konstateras att Svenska kyrkan hittills hållit sin del av avtalet medan staten i praktiken sänkt ersättningen trots att omfattningen av ansvaret för kyrkobyggnaderna är oförändrat. Sedan 2010 ligger den kyrkoantikvariska ersättningen på 460 miljoner kronor per år.

Risk för att underhållsskulder växer

Ersättningsnivån har inte följt med andra kostnadsökningar och det skapar nu problem för pastorat och församlingar som av ekonomiska skäl måste fokusera på det absolut mest akuta och låta andra vårdåtgärder vänta vilket riskerar att underhållsskulder växer.

Andra viktiga frågor som lyfts fram i rapporten är till exempel behovet av samsyn mellan myndigheter och Svenska kyrkan kring tillämpningen av kulturmiljölagen. För att uppnå en rimlig och hållbar balans mellan bevarande, användning och utveckling behöver församlingarna få större möjlighet att anpassa kyrkobyggnaderna efter dagens behov av flexibilitet.

Läs delar av rapporten nedan eller ladda ner hela som Pdf.

Ladda ner rapporten här

Svenska kyrkans förslag på en hållbar höjning av kyrkoantikvarisk ersättning

I samband med arbetet inför kontrollstation 2024 har Svenska kyrkan tagit fram ett konkret och hållbart förslag på hur staten kan ta sitt fulla ansvar och höja den kyrkoantikvariska ersättningen. En undersökning av hur svenskarna ser på det kyrkliga kulturarvet har också gjorts, som visar att kyrkobyggnaderna har stor betydelse. Förhoppningen är att regeringen nu agerar för att skydda vårt gemensamma kulturarv. 

Byggnadsställning uppställd för renovering längs korsidan av Gamla Uppsala kyrka

Hög tid att höja ersättningen

Svenska kyrkan har tagit fram ett förslag på hur staten kan ta ansvar och höja den kyrkoantikvariska ersättningen, för vård av kyrkobyggnader. Ersättningen har länge urholkats på grund av inflation och minskat penningvärde. Utvecklingen riskerar förfall av ett tusenårigt kulturarv.

Två flickor står med ryggen mot kameran och fotograferar i ett kyrkorum med sina mobiler.

Så ser svenska folket på det kyrkliga kulturarvet

Över hälften besöker en kyrka någon gång per år som turist. Sex av tio har en särskild anknytning till någon eller några kyrkor, och sju av tio är positiva till att kyrkan får ersättning från staten för vård av kyrkobyggnaderna. Det framkommer i en undersökning som genomförts på uppdrag av Svenska kyrkan.

Ur kontrollstationsrapporten - Att möta förändring

Biskop Åke Bonnier och församlingsbor under gudstjänst vid återinvigning av St:Olofs kyrka som renoverats och anpassats efter församlingens behov.

Förord av Svenska kyrkans generalsekreterare och ärkebiskop

"Överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och staten är långsiktig, vilket innebär att den inom sina ramar också måste kunna hantera förändring. Idag är vi i en situation där samhällsförändringar påverkar förutsättningarna för överenskommelsen, framför allt avseende den gemensamma finansieringen och de kyrkliga kulturminnenas tillgänglighet. Förmågan att möta förändring sätter ljuset på ett annat inslag i överenskommelsen, nämligen att staten och Svenska kyrkan ska samverka i övergripande frågor som rör de kyrkliga kulturvärdena. En kulturarvsförvaltning i takt med tiden är beroende av statliga initiativ då det gäller till exempel finansierings- och lagstiftningsfrågor".

Svenska kyrkans sammanfattande bedömning

Svenska kyrkan har sedan relationsändringen stärkt den egna sakkunskapen i fastighets- och kulturarvsfrågor och är idag en betydande arbetsgivare som vidareutvecklar den kompetens som 
krävs för att förvalta de kyrkliga kulturminnena. Utefter de mått som finns tillhands för att mäta allmänhetens tillgänglighet till det kyrkliga kulturarvet har enligt Svenska kyrkans bedömning ingen 
väsentlig minskning skett sedan tidpunkten för överenskommelsen. Även under pandemin höll församlingarna kyrkorna öppna för enskild andakt, även om aktiviteterna i kyrkorummet naturligtvis inskränktes. Svenska kyrkan utvecklar också kontinuerligt nya möjligheter för både de egna församlingarna och andra samhällsgrupper att ta del av det kyrkliga kulturarvet som källa till 
kunskap samt delta i tolkningen av dem. Digitala och gränsöverskridande initiativ är viktiga verktyg i arbetet.

För att samarbeta och samverka i övergripande frågor som rör det kyrkliga kulturarvet har Svenska kyrkan ett organiserat tillvägagångssätt för dialog med Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna och många regionala museer. Svenska kyrkan arbetar också metodiskt för att utveckla nya samarbeten genom kunskaps- och utvecklingsprojekt. Utöver det är Svenska kyrkan aktiv i flera nationella och internationella nätverk för att stärka den egna kompetensen och överföra erfarenheter.

Svenska kyrkan har fördelat den kyrkoantikvariska ersättningen i enlighet med de intentioner som staten angivit. Sett till de åtgärder som är berättigade kyrkoantikvarisk ersättning står Svenska kyrkans medlemmar för ungefär hälften av kostnaderna. I relation till samtliga kostnader för vård, underhåll och drift för kyrkor och kapell utgör den kyrkoantikvariska ersättningen något mer än en fjärdedel. Den kyrkoantikvariska ersättningen ger viktiga spridningseffekter i den lokala och regionala ekonomin och bidrar till samhällets hållbarhet i alla dess dimensioner.

Varje år rapporterar Svenska kyrkan till regeringen om föregående års arbete med den kyrkoantikvariska ersättningen och det kyrkliga kulturarvet, och vart femte år lämnas ett underlag inför den aktuella kontrollstationen. Rapporteringen innehåller redogörelser för verksamhet, resultat samt iakttagelser som på kort eller lång sikt bidragit till måluppfyllelsen. Rapporterna innefattar också analyser och pekar på möjliga utvecklingsområden. Svenska kyrkans samlade arbete med det kyrkliga kulturarvet, tillsammans 
med fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen, innebär en betydande investering i ett hållbart samhälle och bidrar till en mångfald kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.

Den kyrkoantikvariska ersättningen ligger idag kvar på samma nivå motsvarande det uppskattade beloppet enligt 1996 års penningvärde, vilket innebär att den i realiteten successivt kraftigt sjunkit i värde med hänsyn till pris- och löneutvecklingen. Samtidigt har Svenska kyrkans ansvar för de kyrkliga kulturminnena 
minskat marginellt då antalet skyddade kyrkor som Svenska kyrkan äger och förvaltar endast är ett fåtal färre sedan relationsändringen. Svenska kyrkans förutsättningar att förvalta de kyrkliga kulturminnena är däremot kraftigt förändrade. Ansvarsbördan för Svenska kyrkan vilar idag på väsentligt färre medlemmar än vid relationsändringen 2000. 

Den kyrkoantikvariska ersättningens minskade värde innebär en ökad ekonomisk börda för församlingarna att med egna medel finansiera vård och underhåll av de byggnader som omfattas av den 
statliga skyddslagstiftningen, oavsett om verksamheten har bruk för byggnaderna eller inte. Konsekvenserna av en utebliven uppräkning av den kyrkoantikvariska ersättningen, i kombination med ökade kostnader, kan leda till att lågutnyttjade kyrkor kallställs och endast underhålls på en miniminivå.

Församlingarnas ansökningar har under en rad av år mer än dubbelt överstigit den kyrkoantikvariska ersättning som stiften disponerar, vilket resulterar i hårda prioriteringar och att angelägna åtgärder får avslag eller måste skjutas upp. Att vänta med åtgärder leder till att en underhållsskuld byggs upp och att fördyrningar eller skador kan uppstå. Den kyrkoantikvariska ersättningen måste höjas och därefter följa kostnaderna för förvaltningen om intentionen med det delade ansvarstagandet och överenskommelsen fortsatt ska vara giltig.

Svenska kyrkans kulturarvsförvaltning påverkas av förändringar i samhälle och omvärld. En långsiktigt hållbar förvaltning kräver ett proaktivt bemötande av den lokala församlingens utmaningar. I dag finns i forskning och inom Svenska kyrkan en kritisk diskussion och reflektion om hur lagstiftningen och dess tillämpning svarar mot församlingarnas aktuella behov. Det avser till exempel anpassningar av kyrkorummen för ett mer flexibelt nyttjande, former för sambruk av låganvända byggnader eller möjligheterna att avyttra byggnader som inte längre behövs för den egna verksamheten. 

En tillståndsprövning enligt kulturmiljölagen sker utifrån det enskilda kulturminnets kulturhistoriska värden, men bör också väga in betydelsen av att kyrkan används och kan utvecklas, om ett långsiktigt bevarande ska vara möjligt. För närvarande pågår ett arbete i församlingar och pastorat med lokalförsörjningsplaner, vilka kan vara en av utgångspunkterna också för kulturmiljöstrategier och ett framåtsyftande myndighetsarbete.

För att ett sådant arbete ska få genomslag krävs gemensamma ansträngningar för att förena 
målbilder samt samråd och samverkan i principiella frågor. Befintliga samrådsgrupper kan vara lämpliga forum för överläggningar och diskussioner, men vikten av att detta kommer till stånd och inriktningen för ett sådant arbete kan också behöva preciseras i regeringsskrivelse eller genom regeringsuppdrag till berörda myndigheter.

Om tillämpningen av befintlig lagstiftning inte förmår möta aktuella samhällsförändringar kan det i stället bli nödvändigt att helt eller delvis omarbeta bestämmelserna. Det är regeringen som har att bedöma behovet av en översyn av kulturmiljölagen, annan angränsande lagstiftning och formerna för ett sådant arbete. Utförliga konsekvensanalyser är viktiga, både utifrån kulturmiljöperspektiv och påverkan på Svenska kyrkans verksamhet. 

Inom specifika områden har tillämpningen inneburit utökade kulturmiljöanspråk på förvaltningen av de kyrkliga kulturminnena, framför allt då det gäller hanteringen av gravanordningar. Det är viktigt att lagstiftningen gör det möjligt för huvudmännen att bedriva en rättssäker och ändamålsenlig begravningsverksamhet där också finansieringen motsvarar statens anspråk. Beroende på utfallet av aktuella domstolsärenden kan en översyn behövas av berörd lagstiftning. 

Tillgängligheten till det kyrkliga kulturarvet är avgörande för dess fortsatta samhällsrelevans, och spelar också en viktig roll för delaktighet och demokrati. Allmänhetens tillgång till kyrkorummen genom aktiviteter och öppethållande är rimliga mått för tillgänglighet utifrån den tid när överenskommelsen tillkom.

Sedan relationsändringen har emellertid nya synsätt vidgat begreppet, samhällskrav och ambitioner tillkommit och tidigare okända verktyg utvecklats. Framtida bedömningar av måluppfyllelse bör därför inbegripa fler former av tillgängliggörande som kompletterar det fysiska. Om nya samhällsbehov uppstår eller krav ställs på digital dokumentation av kulturarv med stöd av nationell eller europeisk finansiering, bör Svenska kyrkan inkluderas i satsningarna i proportion till de kyrkliga kulturminnenas omfattning och betydelse.

En tydlig utgångspunkt för överenskommelsen är att staten och Svenska kyrkan ska samarbeta och samverka i övergripande frågor gällande det kyrkliga kulturarvet. Det gäller inom många områden. Omvärldshändelser har särskilt aktualiserat frågor om skydd av kulturarv vid hot om eller i händelse av krig. Ansvaret för att skydda kulturarvet från skada eller förstörelse av krig kan inte bäras av ägaren eller förvaltaren ensam, utan måste ske i samverkan.

Svenska kyrkan välkomnar det regeringsuppdrag Riksantikvarieämbetet fått om formerna för ett kulturskyddsråd, där Svenska kyrkan är en av de parter vars medverkan lyfts fram. Svenska kyrkans kostnader för skydd av de kyrkliga kulturminnena, som inte ryms inom det egna ansvaret enligt kulturmiljölagen och andra bestämmelser, ska rimligen också inkluderas i de budgetförstärkningar som aviserats för uppbyggnaden av det civila försvaret.

Det kyrkliga kulturarvet är en delvis outnyttjad resurs i det offentliga kulturarvsarbetet med sikte på en hållbar samhällsutveckling. Här finns utrymme för att höja ambitionerna i samverkan mellan Svenska kyrkan, myndigheter, kommuner och andra delar av civilsamhället. Åtgärder för klimatanpassning och energiomställning måste ske parallellt. Svenska kyrkans klimatengagemang är teologiskt grundat, med utgångspunkt i omsorg om skapelsen. Åtaganden för klimatet är vår tids stora samhällsfråga och församlingarna arbetar aktivt för att bidra till energiomställningen – en investering både för klimatet och ekonomin.

Solceller är idag en vedertagen och allmänt spridd installation som bidrar till allt större andel av den förnybara energin. De kyrkliga kulturminnena kan inte exkluderas från denna utveckling. Både samhället och Svenska kyrkan behöver goda exempel på hur energiomställning kan ske med utgångspunkt i det varierande bestånd av kyrkobyggnader som församlingarna förvaltar.

Kulturmiljölagen, den kyrkoantikvariska ersättningen och överenskommelsen är uttryck för statens och Svenska kyrkans gemensamma ansvarstagande för det kyrkliga kulturarvet. Enligt de statliga målen ska det offentliga kulturmiljöarbetet främja ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas. De kyrkliga kulturminnena är en väsentlig del av kulturmiljöerna i hela landet. De finns i glesbygd, tätort och stad, vilket gör kulturarvsarbetet viktigt ur ett såväl lokalt, regionalt som nationellt perspektiv.

Många människor runt om i landet är ideellt engagerade i projekt och aktiviteter som rör kyrkans kulturarv, både det materiella och immateriella. Kyrkomiljöerna och kyrkorummen bidrar till igenkänning, förankring och samhörighet med platsen och människorna som levt före oss. Men det finns också 
aspekter i kyrkorummen som går utöver upplevelsen av historia. Med sin långa kontinuitet och förmåga att förhålla sig till förändring pekar de också mot framtiden. Kyrkorummen är ett levande kulturarv som har ett andligt och existentiellt tilltal, i högtid och allvarstid. De berättar inte bara om dem som gått före oss, utan också om hur vi förhållit oss till samtidens behov och utmaningar. Dagens kreativa lösningar blir morgondagens kulturarv.

Artiklar från rapporten

”En oroväckande trend att pengarna inte räcker”

Minskat antal medlemmar och en befolkning som rör sig mer mot kusten och de större städerna har lett till att allt fler kyrkor i Luleå stift står tomma. Samtidigt kämpar många församlingar med att få pengarna att räcka för att underhålla och vårda kyrkorna i stiftet.

Kyrkan viktig trygghetspunkt både socialt och praktiskt

Projektet Kyrkan som trygghetspunkt tittar på hur kyrkan kan vara en trygghetspunkt inte bara i andlig utan även i praktisk bemärkelse. I projektet ska man testa om kyrkan kan vara en plats att gå till i krislägen för att hämta vatten, värma sig eller ladda mobilen.

Växande underhållsskuld riskerar kulturhistoriska värden

I Linköpings stift tvingar större renoveringsåtgärder mindre insatser åt sidan. Det går inte att göra allt på en gång, men det finns tydliga baksidor med att vänta – och en underhållsskuld byggs sakta men säkert upp, menar stiftsingenjör Emelie Malmborg. ”I de fall det leder till att kulturhistoriska värden riskeras känns det oerhört tråkigt”, säger hon.

”Kulturmiljölagen skulle behöva ses över”

S:t Jacobs kyrka i Stockholm övergick 2019 från domkyrkoförsamlingens ägo till Stockholms stift. Nu pågår arbetet med att ta fram en plan för hur kyrkan ska kunna byggas om och anpassas till verksamhet framåt. Förhoppningen är bland annat att gudstjänster och konserter ska kunna samsas med möteslokaler för stiftskansliet och för uthyrning.

Kyrkliga kulturarv – hållbara, välanvända och utvecklande!

För första gången någonsin arrangerade den europeiska organisation Future for Religious Heritage sin stora internationella konferens i Sverige. Under konferensen i april, som Lunds stift stod värd för, samlades mer än hundra deltagare för att diskutera hur kyrkliga och andra religiösa kulturarv ska bli mer långsiktigt hållbara - och i sin tur bidra till hållbar utveckling i hela Europa.