Biskop Åke Bonnier och församlingsbor under gudstjänst vid återinvigning av St:Olofs kyrka som renoverats och anpassats efter församlingens behov.
Foto: Sebastian Streith/Ikon

Förord av Svenska kyrkans generalsekreterare och ärkebiskop

SVENSKA KYRKAN LÄMNAR HÄRMED över rapporten Att möta förändring inför kontrollstation 2024. Denna kontrollstation är den fjärde i ordningen och ett tillfälle för staten och Svenska kyrkan att analysera måluppfyllelse och effekter av den kyrkoantikvariska ersättningen, men också en möjlighet att peka på problem och utvecklingsområden i frågor som rör det kyrkliga kulturarvet.

ÖVERENSKOMMELSEN MELLAN STATEN och Svenska kyrkan har skapat grund för det kyrkoantikvariska arbetet under en dryg tjugoårsperiod. Överenskommelsen kan betecknas som en nyskapande reform. Den markerade en historisk förändring och introducerade både en ny statlig finansiering för kyrkliga vård- och under[1]hållskostnader, och en form för parternas samverkan som i upplägg och uppdrag är unik i sitt slag. Samtidigt befäste överenskommelsen det historiska sambandet mellan staten och Svenska kyrkan och kontinuiteten i det kyrkliga kulturarvet som en angelägenhet för samtliga invånare i Sverige.

ÖVERENSKOMMELSEN ÄR LÅNGSIKTIG, vilket innebär att den inom sina ramar också måste kunna hantera förändring. Idag är vi i en situation där samhällsförändringar påverkar förutsättningarna för överenskommelsen, framför allt avseende den gemensamma finansieringen och de kyrkliga kulturminnenas tillgänglighet. Förmågan att möta förändring sätter ljuset på ett annat inslag i överenskommelsen, nämligen att staten och Svenska kyrkan ska samverka i övergripande frågor som rör de kyrkliga kulturvärdena. En kultur[1]arvsförvaltning i takt med tiden är beroende av statliga initiativ då det gäller till exempel finansierings- och lagstiftningsfrågor.

KULTURARV ÄR TILL SITT VÄSEN DYNAMISKT, något som anförtrotts oss av tidigare generationer för att främjas och förnyas. Det kyrkliga kulturarvet är ett påtagligt exempel på detta. Att möta förändring kännetecknar det som vi idag kallar Sveriges största, sammanhållna kulturarv. Det är församlingarna som allt sedan äldsta tid stått för kontinuiteten i förvaltningen, samtidigt som de ständigt befunnit sig i förändringarnas mitt. Under nära tusen år har landskapet påverkats av kyrkorna. Varje tid har sedan haft att förhålla sig till redan befintliga platser och byggnader. Man har adderat, förändrat och förnyat. Denna konstanta förändring av landskapsbilden är helt unik. Som byggt kulturarv står kyrkobyggnaderna ut genom att de under århundradenas lopp använts för samma ändamål, samtidigt som de anpassats utifrån nya liturgiska och funktionella behov.

ATT BYGGA EN KYRKA har alltid bottnat i lokala initiativ. Sannolikt uppfördes många av de i dag äldsta bevarade kyrkorna av enskilda personer. En romansk stenkyrka på den egna gården manifesterade tro och gärning till synes för evigheten, till skillnad från den i vardagen använda och förgängliga träbebyggelsen. Först i takt med att kyrkans organisation stärktes under 1100- och 1200-talet framträder församlingen som lokal enhet med skyldighet att svara för kyrkans underhåll och prästens försörjning. Ett tätt nät av församlingskyrkor har därefter successivt vuxit fram i takt med att nya geografiska områden tagits i anspråk. Kapellförsamlingar har lagts till befintliga församlingar och så småningom brutits ut till självständiga enheter med egen ekonomi, baserad på uppbörd från dem som hade sin territoriella hemvist i församlingen.

DE KYRKOR OCH KYRKORUM som församlingarna idag förvaltar avspeglar en lång historia av bevarande, användning och utveckling. Bakom den kyrka och det kyrkorum vi upplever idag finns andra som vi känner till eller fortfarande kan avläsa, som minnen efter en annan tids bruk eller gestaltning. Det medeltida kyrkorummet utformades för att fira mässa och svarade ytterst mot dåtidens liturgiska behov. Samtidigt kan vi se en stor variation beroende på att det bakom varje investering stod församlingar och församlingsbor. Det ger också nycklar till att förstå både när och hur en kyrka uppfördes och förändringar kom till stånd. Även om liturgin satte normen kunde den gestaltas på olika sätt, i olikformade kyrkorum.

VID MEDELTIDENS UTGÅNG stod många romanska kyrkor kvar i sin distinkta ursprungsform, med ett smalt och ibland absidförsett kor, medan andra försetts med ett korparti av långhusets bredd, valv utsmyckade med målningar och praktfulla inventarier importerade från Flandern eller nordtyska Hansastäder. Kyrkorna avspeglar inte bara liturgi och rit, utan också andra omständigheter som främjade eller bromsade utveckling, till exempel församlingens ekonomiska bärkraft och den kompetens man hade att tillgå. Då som nu fanns flera generationer kyrkorum närvarande samtidigt.

KYRKOBYGGNADERNA MATERIALISERAR historiska brytpunkter. Hit hör reformationen, den reformrörelse som präglade 1500-talet och som involverade hela Europa och gav grunden för tillkomsten av Svenska kyrkan som evangeliskt-lutherskt trossamfund. En rationalisering skedde i landets kyrktätaste områden, till exempel övergavs i Skara stift ett femtiotal församlingskyrkor, många små och uppförda under tidig medeltid. I de medeltida städerna kunde förändringen av församlingsstrukturen vara dramatisk. Det mest anslående exemplet är den då danska ärkebiskopsstaden Lund. Vid sidan av dom-, kloster- och hospitalskyrkor fanns här under medeltiden åtminstone ett tjugotal församlingskyrkor. Vid 1500-talets mitt hade denna kyrkliga metropol endast två församlingskyrkor, dels Lunds domkyrka, dels den ännu kvarstående benediktinska klosterkyrkan Sankt Peter.

I FLERTALET FALL KUNDE EMELLERTID församlingen överbrygga övergången till det lutherskt präglade kyrkorummet genom att i sin gamla kyrka stegvis införa de funktioner som var viktiga i denna förändring. Någon allmän och radikal omgestaltning av kyrkorummen i Sverige kan man knappast tala om. Predikstolen och bänkinredningen var nya inslag och förtydligade predikans betydelse. Predikstolen skulle placeras nära församlingen så att förkunnelsen av Guds Ord kunde höras av alla. Långa predikningar och växande församlingar skapade behov av bänkinredningar som fyllde större delen av kyrkorummet. När det inte längre räckte till löstes det med läktare, eller genom att utvidga kyrkorummet, ofta med en eller två korsarmar som gjorde det möjligt att se predikstolen från hela kyrkan.

KYRKORUMMET GESTALTAR DEN KRISTNA TRON och är samtidigt ett offentligt rum, öppet för alla. Sambanden mellan kyrkorna och andra offentliga byggnader är tydliga under statskyrkans tid. Det finns ingen period som haft så stort genomslag för landets kyrkor som tiden från 1700-talets mitt till 1800-talets mitt. Det sammanfaller med en modernisering av Sverige, bland annat genom stärkt statlig styrning. Ett nytt ämbetsverk, Överintendentsämbetet, bildades och utarbetade förslag och ritningar till kyrkor i hela landet och blev på så sätt styrande för den arkitektoniska gestaltningen. Ritningarna tillställdes församlingar som byggherrar, som i sin tur anlitade regionalt verksamma byggmästare. Denna sammanjämkning mellan centralt, regionalt och lokalt är idag ett signum för församlingskyrkor från norr till söder.

ETT NYTT OMFATTANDE FÖRÄNDRINGSSKEDE inträder vid 1800-talets mitt. Framför allt i de kyrktätaste delarna av Lunds, Skara och Linköpings stift, ledde skiftesreformer och effektivare jordbruk till ökad befolkning och växande församlingar. Många av de medeltida kyrkorna stod fortfarande kvar, om- eller tillbyggda, men otillräckliga för att svara mot de nya behoven. Ofta lät man riva den gamla för att bygga en ny och väsentligt större kyrka på samma eller en närbelägen plats. Det var heller inte ovanligt att två församlingar gick samman och byggde en ny kyrka, som ersättning för de gamla som lämnades öde eller revs. Det var sällan lätta beslut. Människor, då som nu, hade en nära relation till sin kyrka. Segslitna diskussioner föregick ofta valet av en ny kyrkplats.

UTVECKLINGEN UNDER 1900-TALET har inneburit Svenska kyrkans närvaro i nybyggda bostadsområden genom de distrikts[1]kyrkor och småkyrkor som kompletterat innerstadsförsamlingarna, men också genom många stiftelseägda landsbygdskapell som

tillkommit i de fall avståndet till församlingskyrkan varit långt.

DE BEFINTLIGA FÖRSAMLINGSKYRKORNA har bevarats genom fortlöpande underhåll, men också genom att användas på nya sätt, med anpassning och utveckling för att svara mot tidens behov av bekväma och ändamålsenliga kyrkorum. Det har inneburit funktionellt betingade tillägg, som indragning av el, anskaffning av nya armaturer och högtalaranläggningar, men också omgestaltningar av mer estetisk natur. Ett på teologisk grund förnyat och ökat nattvardsfirande under 1900-talets mitt och senare del har framhävt altare och altarrum som kyrkorummets fokus, vilket fått betydelse både för gestaltningen av nya och förändringar av gamla kyrkorum. Tillskapandet av rymligare kor genom en mer flexibel inredning samt ett fristående centralaltare närmare församlingen är återkommande inslag i en förnyelse som fortfarande sker.

HISTORIEN GER OSS NÅGRA LEDMOTIV som kan ligga till grund för att karakterisera det kyrkliga kulturarvet. Det är allmän[1]mänskligt, en del av bygden och dess liv. Det är också platsen för gudstjänst och kristen förkunnelse. I samspelet mellan det som är existentiellt angeläget för alla och det som är specifikt kyrkligt har förändringar av olika slag lett till nya tankar och erfarenheter för dem som med skilda utgångspunkter vistas i kyrkornas öppna rum. I ljusbärarna, som kommit in i kyrkorummet det senaste dryga halvseklet, tänds ljus av oräkneliga anledningar. Till dop, konfirmation, vigsel och begravning samlas idag människor med olika livssyner och religioner. Det kyrkliga kulturarvet är en del av samhället och dess förändringar.

KYRKORNA RELATERAR TILL DEMOGRAFISKA förändringar under tusen år. Det har väsentligen handlat om kyrklig utbyggnad för att möta en expansiv samhällsutveckling i byar, tätorter och städer. Den tid vi idag lever i har rubbat detta samband i grunden. Kyrkorna ligger inte längre självklart där flertalet människor bor. Detta ger olika realiteter att förhålla sig till och stora variationer i församlingarnas uppdrag. I storstadsregioner behöver växande församlingar vara på nya platser för att möta människors behov. Samtidigt ställs många lands- och glesbygdsförsamlingar inför helt andra utmaningar. När det tidigare i historien handlat om att anpassa verksamhet och fastigheter till växande församlingar, handlar det nu om att förhålla sig till minskande medlemsantal och en krympande ekonomi, samtidigt som det är svårt att rätta fastighetsinnehavet efter de behov som församlingarna har och den verksamheter de bedriver.

FÖRÄNDRING HAR VARIT OCH ÄR ett konstant inslag, men förefaller idag svepa över oss med större hastighet. Historien vittnar om att förändring alltid kan mötas och att det i spåren av det som valts bort också finns kreativitet och nyskapande. Samtidigt är det viktigt att säga att historien inte ger svaren på vår tids utmaningar. Synen på kulturarvet förändras också. Känslan för kyrkobyggnader och kyrkorum rymmer så mycket mer än bara nyttoaspekter och praktiska frågor – och så har det alltid varit, även om vi inte klätt det i samma ord. Betydelsen av det kyrkliga kulturarvet blir tydligt inte minst i tider av oro. Kyrkorna står som fyrbåkar i landskapet och skapar orientering och relation till var och en av oss. Nätet av församlingskyrkor kan ses som en armering, en stärkande struktur, i samhället som ger motståndskraft. Besöket i kyrkorummet söker inte alltid aktivitet utan kan i sig skänka tröst och ge en känsla kontinuitet och sammanhang.

HUR SKAPAR VI FÖRUTSÄTTNINGAR för den lokala församlingen att med tro och tradition skapa rum och rit för samtidens behov? Hur uppnår vi en rimlig balans mellan den triad av ord som alla behövs för att beskriva ett framgångsrikt kulturmiljöarbete, det vill säga att bevara, använda och utveckla? Hur agerar vi idag för Att möta förändring? Svenska kyrkan har inte ensamt svaren på frågorna, men vill med denna rapport bidra med ett underlag som ger en allsidig belysning av de kyrkoantikvariska frågorna, skapar grund för en framåtriktad diskussion och mod att i tid föreslå riktning och fatta beslut.

HELÉN OTTOSSON LOVÉN

Generalsekreterare

 

MARTIN MODÉUS

Ärkebiskop och ordförande i kyrkostyrelsen