En färggrann fågelholk i form av ett hus hänger i ett träd.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

En teologisk grund

Att värna utsatta människor och odla goda relationer, oavsett religiös eller etnisk bakgrund är en del av kyrkans uppdrag. Med andra ord: grannsämja och kristen tro hör ihop.

Programmet En värld av grannar – interreligiös praktik för fred ska bidra till fredlig samexistens och ett humant och socialt hållbart Europa som försvarar demokratiska grundvärderingar. Ett inkluderande samhälle, en värld av grannar.

Älska sin granne som sig själv

Svenska kyrkans arbete baserar sig på övertygelsen att alla människor är skapade till Guds avbild och att den mänskliga värdigheten därför är okränkbar. I längden kan ingen behålla sin värdighet när grannens värdighet trampas på. Detta följer av Jesu ord om att älska sin nästa och av vår tro att det vi gjort mot någon av samhällets minsta och svagaste, det har vi också gjort mot Jesus (Matt 25:40). Vi möter alltså Jesus i vår medmänniska.

Den som lever i utsatthet riskerar att få sin värdighet trampad på gång på gång. Och varje gång det sker förlorar hela mänskligheten en bit av sin värdighet, en bit av sin själ. Samverkan mellan kristna kyrkor, mellan människor av tro och mellan alla människor av god vilja är viktig i detta sammanhang. Det handlar om att med evangeliet som grund och Jesus Kristus som förebild bidra till integration och social sammanhållning i världen.

Jesus skärper kärleksbudet

När Jesus talar om att älska sin nästa som sig själv (Matt 22:34ff) eller berättar liknelsen om den barmhärtige samariern och avslutar med frågan om vem som är den överfallne mannens nästa (Luk 10:25ff), används ett grekiskt ord som också betyder granne. Men Jesus skärper och vidgar samtidigt kärleksbudet till att omfatta också dem som vi normalt inte betraktar som vår nästa.

Att visa generositet och gästfrihet också mot människor av annan tro är att behandla andra som vi själva vill bli behandlade. Centralt i kristen tro är den frihet och kärlek som getts oss och som vi är kallade att visa varandra. För oss kristna är detta som tydligast i Jesus Kristus och hans kärlek till världen.

Ingen fred utan samexistens

Egentligen har vi inte något alternativ: Fred är inte möjlig med mindre än att människor av olika tro kan leva sida vid sida och det i sin tur kräver att de kan tala med varandra och samverka i samhället. Här fordras grannsamverkan som involverar såväl religiösa ledare som lokalkvarterets invånare.

Grafiska figurer i olika färger.

En värld av grannar

Genom programmet 'En värld av grannar – Interreligiös praktik för fred' vill Svenska kyrkan främja fredlig samexistens och ett humant Europa, som präglas av social och andlig hållbarhet. Ett samhälle där människor värnar om sin nästa och försvarar demokratiska grundvärderingar – En värld av grannar.