Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

En värld av grannar

Genom programmet En värld av grannar – interreligiös praktik för fred vill Svenska kyrkan främja fredlig samexistens och social och andlig hållbarhet i Europa. Programmet ska bland annat stärka och synliggöra det arbete som görs för människor på flykt.

En del av kyrkans uppdrag har i alla tider varit och är att värna dem som lever i utsatthet, och att odla goda relationer mellan människor, oavsett religiös eller etnisk bakgrund. För oss är det en konsekvens av det som Jesus säger om att älska sin nästa, ja till och med fienden. Generellt sett har religiösa aktörer sedan länge tagit på sig ett särskilt ansvar för att bidra till fredlig samexistens och ett socialt hållbart Europa.

Förändrad samhällsbild ökar behovet av dialog

Migration är en av vår tids stora frågor. Kyrkor och andra trosbaserade organisationer är viktiga aktörer i det praktiska mottagandet, i att hjälpa människor att hitta en plats i det nya landet och för samhällets sociala sammanhållning. Det blev särskilt tydligt hösten 2015 när Europa vacklade till, oförberett på det stora antalet människor som sökte skydd.

I dag är nära 70 miljoner människor på flykt, enligt FN, och den flyktingsituationen kommer att bestå under lång tid framöver. Den förändrade samhällsbilden som följer på migration ökar behovet av interreligiös dialog och samverkan.

Fokus på praktiska insatser

Programmet En värld av grannar samlar goda exempel och ska utveckla och fördjupa relationerna mellan religiösa samfund och organisationer som arbetar för social och andlig hållbarhet i såväl Sverige som i Europa. Det är speciellt för programmet att det börjar med ett fokus på det praktiska arbetet på gräsrotsnivå snarare än med den interreligiösa dialogen på ledningsnivå.

Målet är fredlig samexistens

Utifrån Svenska kyrkans diakonala arbete och erfarenheter, bland annat dokumenterat i rapporten ”En tid av möten”, fördjupar och synliggör vi relationerna med andra religiösa samfund och organisationer som arbetar med och för människor på flykt i Europa.  

Målet är fredlig samexistens och ett humant och socialt hållbart Europa som försvarar och stärker demokratiska grundvärderingar. Ett inkluderande samhälle, en värld av grannar.

För mer information:

Anna Hjälm, programansvarig
aworldofneighbours@svenskakyrkan.se

Nyheter