Människor på en båt på sjön.
Foto: Rados Stramput/Ikon

Svenska kyrkans åsikter i flyktingfrågan

65 miljoner människor är på flykt runt om i världen. Det är en global utmaning som ställer krav på oss som medmänniskor. Svenska kyrkan vill vara med och bidra. Här kan du läsa mer om de ställningstaganden som lägger grunden för vårt arbete.

Så ser vi på flyktingarnas situation

Svenska kyrkan vill verka för en rättssäker asylprövning, att människor får en bra start i Sverige och ett samhälle som håller samman.

Inte sedan andra världskriget har så många människor befunnit sig på flykt som idag. Kriget i Syrien, långvariga konflikter i Afghanistan och på Afrikas horn samt andra oroligheter världen över tvingar människor att lämna allt. De flesta flyr inom landet eller söker sig till ett grannland, som internflyktingar.

Flyktinglägren växer och den humanitära situationen blir allt svårare i dessa länder. Ett fåtal försöker ta sig vidare till Europa, där de möts av alltmer stängda gränser. Hanteringen av människor på flykt reser frågor om de principer som våra samhällen ska vila på.

Flyktingsituationen går att lösa

I den här situationen vill Svenska kyrkan tala om människovärde och hopp. Mänskligheten har klarat stora utmaningar tidigare och kan göra det igen.

Efter andra världskrigets katastrof satsade Europa på att bygga en solidarisk och öppen gemenskap. I samma anda verkar FN:s flyktingkonvention, som antagits av 152 stater. Det är många som vill ta ansvar och som vill ta emot.

Svenska kyrkan vill bidra med det vi kan. Vi möter asylsökande och nyanlända i Sverige. Vi samverkar med det offentliga, andra trossamfund och organisationer i civilsamhället. Vi deltar i det offentliga samtalet.

Svenska kyrkans uppgifter för människor på flykt

Det finns tre viktiga uppgifter för Svenska kyrkan när det gäller människor på flykt.

 1. Att värna en rättssäker och human asylprocess. Rätten att söka och få asyl vid förföljelse tillhör kärnan i de mänskliga rättigheterna. Att människor på flykt får tillgång till sina rättigheter är ett gemensamt ansvar, inte bara lokalt eller som grannar, utan globalt och som medmänniskor. Som kristna vill vi möta och bistå vår nästa. Därför vill vi verka för att  människor får en rättssäker och human asylprocess. 
 2. Arbeta för att människor får en bra start i Sverige. Som kristna bärs vi av övertygelsen om att alla människor är skapade av Gud och därmed lika. Varje människa bör mötas med respekt och omsorg.

  Svenska kyrkan vill därför att människor får ett bra bemötande. Vi vill se ett samhälle där människor tas i anspråk och får ansvar. Vi vill se ett samhälle där människor kan etablera sig; hitta en bra bostad, lära sig svenska, gå i skola, arbeta och på olika sätt bidra till samhället. Ett samhälle där människor får kunskap om det svenska samhället, blir företrädda och synliggjorda. Där människor som får avslag på asylansökan behandlas på ett värdigt sätt. Särskilt viktigt är barnen: alla beslut som rör barn ska grundas i principen om barnets bästa.
 3. Verka för ett samhälle som håller samman. Guds omsorg om medmänniskan känner inga gränser. Vi är alla lika inför Gud. Svenska kyrkan vill därför verka för sammanhållning och gemenskap. Det når vi genom delaktighet - att människor som är nya i Sverige får ta aktiv del i utformningen av samhället. Det handlar lika mycket om dem som kommer till oss som dem som tar emot.

  Att slå rot – att integreras – handlar om att skapa en väv av delade berättelser. Människor som har flytt till Sverige bär på minnen och erfarenheter, till exempel från livet i Syrien, Somalia eller Afghanistan, flyktens umbäranden och utmaningarna i att sätta bo i Sverige. Dessa minnen och erfarenheter är en viktig del av berättelsen om Sverige lika relevanta och viktiga som erfarenheten av att ha levt i Sverige i generationer. Väven av delade berättelser blir till när vi lyssnar till varandra och låter allas erfarenheter höras. Kulturen ger oss viktiga verktyg i detta arbete: litteratur, konst, journalistik, dramatik etc.

  Människor är mer än sitt ursprung. Det mesta har vi gemensamt. Vi lever i en tid som präglas av migration. Det förändrar Sverige. Vägen till gemenskap och sammanhållning handlar om erkännande, ömsesidighet och generositet.

I mötet syns konsekvenser av lagstiftning och myndigheters arbete

De här tre uppgifterna är inte specifika för Svenska kyrkan utan delas av alla i ett samhälle, på olika sätt. Det offentliga – regering, myndigheter och kommuner – har ansvar för grundläggande saker som asylpolitiken, asylprövningen och stöd i etableringen.

Möten mellan människor sker ofta i civilsamhället, där Svenska kyrkan är en av de största organisationerna. I alla dessa möten med asylsökande och nyanlända synliggörs konsekvenser av lagstiftningar och myndigheters arbete.

Olika sätt att möta det offentliga: Dialog och debatt

Svenska kyrkan har två sätt att arbeta med det offentliga.

Det första sättet handlar om att gå i dialog med politiken genom att lämna in synpunkter (yttranden, remisser) på förslag till lagar samt delta i möten och seminarier. Att vara remissinstans innebär att kyrkostyrelsen ger sin bild av de konsekvenser som ett förslag, till exempel en planerad lagändring, kan få. 

Det andra sättet använder vi i de fall där lagen eller lagutövandet brister. Då driver vi opinion genom att göra uttalanden eller bjuda in till debatt.

Svenska kyrkans samarbetspartners i flykting- och migrationsfrågor

Vi samarbetar ofta tillsammans med andra aktörer i kontakterna med beslutsfattare på olika nivåer. Här kan du läsa mer om våra viktiga samarbetspartners i Sverige och Europa.

 • Sveriges kristna råd. I Sveriges kristna råd (Skr) möts 26 medlemskyrkor fördelade på fyra kyrkofamiljer. Sveriges kristna råd har arbetat med frågor om migration och integration under många år.  I dokumentet Detta vill vi beskrivs grunderna för arbetet. Julen 2016 samlades kyrkorna i Skr i ett gemensamt upprop till regeringen: Juluppropet. Juluppropet är en namninsamling med anledning av den åtstramade tillfälliga asyllagstiftningen som infördes i juni 2016.
 • Concord Sverige. Svenska kyrkan är medlem i Concord Sverige som är en plattform för över 50 civilsamhällsorganisationer. Concord bedriver informations- och påverkansarbete om EU:s utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik med fokus på minskad fattigdom. Svenska kyrkan deltar i Concords expertgrupp för migrationsfrågor.
 • Forum är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och samlar civilsamhällets organisationer med social inriktning. Forum arbetar för att stärka idéburna organisationers synlighet och roll i samhället, de driver påverkansarbete inom sociala frågor som migration samt utvecklar verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet.
 • Churches Commission for Migrants in Europe (CCME) är en ekumenisk organisation som stöder kyrkor i Europas arbete med flykting och migrationsfrågor. CCME har bland annat ett projekt för lagliga och säkra vägar till Europa, Safe passage. Vidarebosättning (kvotflyktingar), humanitära visum, familjeåterförening och utökade livräddningsinsatser på Medelhavet är fyra av verktygen i programmet.
 • ACT-EU är ett nätverk av 14 kyrkliga utvecklingsorganisationer från Europa. ACT-EU vill påverka EU:s politik i syfte att uppnå rättvisa och minska global fattigdom. ACT-EU driver ett projekt som inriktar sig på att förbättra mottagandet av asylsökande och att verka för att mänskliga värden tas med i den nya Dublinförordningen. 
 • Svenska kyrkan är även representerad i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK). Kommittén är rådgivande till EU:s institutioner och är en länk mellan EU och civilsamhället.

Svenska kyrkan samarbetar också i detta arbete med andra organisationer i civilsamhället som Röda korset och Rädda barnen.