Två kvinnor står i ett kök och kramar varandra.
Foto: Linda Maria Thompson/Ikon

Svenska kyrkans arbete för människor på flykt

Idag är många människor på flykt. Genom våra partners finns vi i konfliktländerna och i flyktinglägren. I Sverige jobbar våra församlingar med stöd och gemenskap. Vi bidrar till ett samhälle där människor av olika tro och identitet kan leva tillsammans.

Vi hjälper längs hela vägen

Kristen tro säger att människor är skapade för att leva tillsammans. Vi har alla ansvar för varandra, över hela världen. Alla människor är lika mycket värda och ska mötas med respekt och omsorg, oavsett religion eller hudfärg.

Därför är det självklart för Svenska kyrkan att möta människor på flykt. På den här sidan kan du läsa om vårt arbete.  

Hopp om ett liv i säkerhet

Människor som flyr till Sverige kommer från många olika länder. De är i olika åldrar, talar olika språk och har olika utbildning, yrken och bakgrund. Vad de har gemensamt är att de alla har kommit till ett nytt land med hopp om ett liv i säkerhet.

De har ofta svåra upplevelser från hemlandet och flykten bakom sig. I Sverige väntar flera utmaningar: att ta sig igenom asylprocessen och skapa en vardag i ett nytt land.

Stöd längs flyktvägarna

Svenska kyrkan ger stöd längs flyktvägarna och till flyktingar i konflikternas närområden. Det sker genom Act Svenska kyrkan.

Bara ett fåtal av alla människor som är på flykt i världen idag tar sig till Europa. De flesta stannar i konfliktens närområden, i ett grannland eller på en säkrare plats inom landet. Svenska kyrkan verkar efter det humanitära imperativet - det vill säga rätten och skyldigheten att bistå människor i nöd - och de humanitära principerna om humanitet, opartiskhet, neutralitet och oberoende.

Vi har alltid ett psykosocialt förhållningssätt i vårt arbete – att arbeta med människors sociala och psykologiska behov, såväl som med de fysiska.

Svenska kyrkan möter människor på flykt över hela landet

Det konkreta mötet med asylsökande och nyanlända sker lokalt i många av Svenska kyrkans drygt 1 300 församlingar. Det kan ske i församlingens lokaler, kring ett asylboende eller i lokaler som tillhör kommunen eller andra organisationer.

Verksamheten är en del av vårt diakonala arbete, som handlar om att stödja och bistå sina medmänniskor. Arbetet med asylsökande och nyanlända engagerar hela församlingen. Såväl förtroendevalda som ett stort antal ideella bidrar med tid och kunskap.

Det som särskilt utmärker vårt arbete är att det finns en rikstäckande struktur med personal och lokaler i hela landet och en etablerad diakonal verksamhet med samtalsstöd och själavård.

Vanliga verksamheter i församlingarna

 • språkkaféer och mötesplatser
 • hjälp med myndighetskontakter
 • samtalsstöd
 • psykosocialt stöd
 • verksamhet för barn, unga och familjer  
 • praktikplatser och nätverk
 • gudstjänster och själavård

Samverkan med myndigheter och andra samfund

Mottagande och integration fungerar bäst när många hjälps åt och samarbetar. Det mesta av vårt arbete gör vi därför tillsammans med andra.

Vi samarbetar med myndigheter, till exempel Migrationsverket, länsstyrelserna och Arbetsförmedlingen. Lokalt samarbetar vi med kommuner runtom i landet. Vi samarbetar också med andra kyrkor och samfund samt andra organisationer i civilsamhället, till exempel Rädda Barnen, Röda Korset och Riksidrottsförbundet.

Asylrättscentrum

Behovet av juridisk rådgivning och kunskaper om asyljuridik är stort. För att kunna erbjuda rådgivning till asylsökande och kunskaper till medarbetare samarbetar Svenska kyrkan med Asylrättscentrum.

Asylrättscentrum ger kostnadsfri juridisk rådgivning i frågor om asyl, familjeåterförening, svenskt medborgarskap och annat som rör den svenska utlänningslagstiftningen.

Asylrättscentrum är även en viktig samverkanspartner vid utbildningar, remissvar, opinionsbildning och uppvaktningar.

ett omfattande arbete för asylsökande och nyanlända

Hösten 2015 kom många människor på flykt till Sverige. Svenska kyrkan gjorde stora insatser för att möta dem. Här är några siffror från 2015-2016.

 • Åtta av tio församlingar i Svenska kyrkan hade verksamhet för asylsökande och nyanlända.
 • Drygt 37 000 människor deltog i verksamheten varje månad.
 • 8000 frivilliga var engagerade i arbetet.
 • Vanliga aktiviteter var: språkcafé, utdelning av kläder, hjälp med myndighetskontakter, mötesplatser, sociala aktiviteter, samtalsstöd och verksamheter för barn och unga.

Ladda ned eller beställ studien En tid av möten
 

Religion skapar igenkänning för många asylsökande och nyanlända

För de flesta som flytt till Sverige är religion en självklar del av livet. Kyrkan kan för många kännas som en välbekant plats. Det gäller oavsett vilken religion man tillhör. På så sätt har kyrkan en fördel i mötet med människor som är nya i Sverige. Församlingen kan bli en bro till resten av samhället.

Kyrkan är öppen för alla

Svenska kyrkan är öppen för alla – vi frågar inte efter någons tro eller bakgrund. Dessutom är kyrkan van vid att möta  frågor om livet, frågor som kan väckas av att behöva fly och visats i ett nytt land. I kyrkan finns samtalsgrupper och själavårdare för den som behöver någon att prata med. Vi delar glädje, vardagsbekymmer eller sorg.

Många asylsökande och nyanlända med en kristen bakgrund deltar i Svenska kyrkans gudstjänster och andakter. De berikar Svenska kyrkans verksamhet. I gudstjänsten kan alla delta på lika villkor – gudstjänstens språk är universellt.

Dopet

För en del väcker kontakterna med det nya landet en önskan att bli kristen och låta döpa sig. Svenska kyrkan välkomnar alla som vill döpas. Vid dop av personer i asylprocessen finns det vissa aspekter som man måste ta hänsyn till.
Läs mer om dop och om att byta tro, konversion.

Stöd efter svåra händelser

Att få komma till säkerheten i Sverige är ofta förknippat med en stor lättnad och glädje. Många bär också på erfarenheter av våld, förlust och flykt.

Några saker som är särskilt viktiga för att må bra är att ha kontakt med nära och kära, känna sig trygg i den nya miljön och att få bestämma över sin egen vardag. Det är också viktigt att få träffa nya människor och att få bidra till samhället.

Psykosocialt stöd och samtalsstöd

Svenska kyrkan arbetar med ett psykosocialt perspektiv. Det handlar om att stödja människors egen naturliga förmåga att återhämta sig.

Med rätt stöd klarar de allra flesta av att bearbeta svåra erfarenheter på egen hand. Därför försöker vi skapa miljöer där människor kan må bra. Men vissa personer kan behöva extra hjälp. De kan få stöd genom samtal med präster eller diakoner. Om det behövs kan vi också hjälpa till med kontakter till vård och psykiatri.

Stöd genom asyl- och etableringsprocesserna

Livet för den som är ny i Sverige präglas av olika processer. Asylprocessen innebär för många en lång väntan i sysslolöshet och ovisshet. När uppehållstillståndet är på plats börjar etableringsprocessen där utmaningarna är många: att slå sig ned på en ort, hitta bostad, utbilda sig eller finna en sysselsättning eller söka arbete. Inte alla som söker asyl får stanna, det finns vissa som behöver lämna Sverige. Församlingen kan ge stöd i dessa olika processer. 

Stöd i kontakt med myndigheter

Stödet sker i form av individuella samtal med diakon eller präst eller genom mötesplatser av olika slag. Samtalen kan röra både konkreta frågor om tillvaron i Sverige och hjälp att ta kontakt med myndigheter. Samtalen kan också handla om den inre process som det innebär att anlända till ett nytt land.

Läs frågor och svar om hur Svenska kyrkan möter människor som lever i Sverige utan tillstånd, som papperslösa.

Människor sitter i ensamma eller i grupper vid bord.
Språkcafé i Karlskoga församling Foto: Alex&Martin/Ikon

Möta andra och lära sig språket

Att möta etablerade svenskar är viktigt för den som är ny i Sverige. Människor som bott länge i Sverige kan berätta om det nya landet, svara på frågor och hjälpa till med språket.  

I Svenska kyrkan finns flera platser där människor kan mötas. Många församlingar ordnar språkkaféer. Där får asylsökande och nyanlända möta etablerade svenskar över en kopp kaffe eller te.

Mötesplatser bidrar till vänskap och arbetsmöjligheter

Det finns också mötesplatser med teman som mat, kultur, hantverk, samhällsorientering, natur, idrott och lek. Mötesplatserna blir ofta ett nav i församlingen. De blir platser där vänskapsband knyts och nya idéer föds.
Läs om hur språkkafé ger trygghet och vägar in i samhället.

För människor som är nya i Sverige blir mötesplatserna en chans att lära sig språket och få nya kontakter. Dessutom ger de människor en möjlighet att bidra till samhället, till exempel genom att hjälpa till i ett språkcafé, bli ledare i en verksamhet, eller start något nytt. Och det betyder mycket – att få bidra till någonting positivt är en viktig drivkraft för många som är nya i Sverige.

Praktikplatser och arbete

Att ha en meningsfull sysselsättning är viktigt för att komma in i samhället och för självkänslan. Många som är nya i Sverige har förstås utbildning och yrkeserfarenhet från sina hemländer. Men det kan vara svårt att få jobb i Sverige, även för den med god utbildning och lång erfarenhet.

Praktikplatser i Svenska kyrkan

En praktikplats i en av Svenska kyrkans församlingar kan vara ett första steg. Det går till exempel att göra praktik i någon av kyrkans språkkaféer eller att hjälpa till med vaktmästar- och husmorssysslor. 

Svenska kyrkan har ett projekt som heter Mer än jobb. Det ska ledat till att fler arbetslösa kan få arbete, praktikplats eller utbildning. Projektet är ett samarbete med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Arbetsförmedlingen.
Läs mer om projektet Mer än jobb.

Barn och unga                                                                                    

Hälften av de som kommit till Sverige det senaste åren är barn. En del av dem har kommit med sina familjer och en del på egen hand, som ensamkommande barn.

Barn som är nya i Sverige har ofta lätt att finna sig tillrätta, hitta vänner och lära sig språket. Men de kan också kan ha det extra svårt. Deras behov kan glömmas bort och de tvingas ta ett stort ansvar, både för sina familjer och för sig själva.  

I många församlingar finns mötesplatser där barn och unga får praktisk hjälp, avkoppling och stöd i att bearbeta sina upplevelser och uppmuntran och stöd i att bygga sin egen framtid.

En plats för stöd, lek och vila

I församlingar finns mötesplatser för barn och unga. På mötesplatserna kan de få hjälp med praktiska saker, leka, vila och möta andra barn. De får stöd och uppmuntran att bygga sin egen framtid. Aktiviteterna kan vara olika. De kan handla om lek och pyssel, eller kretsa kring idrott eller läxläsning. 

För att ett barn ska må bra behöver också barnets familj ha en bra tillvaro. Därför ger vi ofta stöd till andra i familjen i samband med mötesplatserna.

Stöd till ensamkommande barn

Ensamkommande barn möter många utmaningar. De är ensamma i ett nytt land, utan nätverk och kontakter. För de här barnen betyder möten med andra unga människor extra mycket.

Inom Svenska kyrkan finns många mötesplatser och ungdomsaktiviteter, där de ensamkommande barnen kan delta. Kyrkans medarbetare ger även stöd genom samtal eller hjälp med myndighetskontakter.
Läs om Hossein och Saaed, ensamkommande från Afghanistan, som får stöd i Vantörs församling.

Barn i väntan, barn i start

Svenska kyrkan och organisationen Individuell Människohjälp har tillsammans startat en verksamhet som heter Barn i väntan/Barn i start. Den är till för att stötta barn som söker asyl och barn som fått uppehållstillstånd. Både ensamkommande barn och barn som kommit med sina anhöriga kan delta.

Läs mer om metoden Barn i väntan/Barn i start.

Du kanske också vill läsa om