Svenska kyrkan stärker sitt arbete med asylsökande och flyktingar

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan avsätter fem miljoner kronor för att stärka församlingarnas arbete med asylsökande och flyktingar. En särskild funktion ska också upprättas på nationell nivå för att stödja stift och församlingar som vill utöka sin verksamhet och till exempel hyra ut lokaler till Migrationsverket för asylboenden.

Kyrkomötet beslutade i höstas att hitta sätt för nationell nivå att skyndsamt stötta församlingar där stora asylboenden öppnas. Detta för att stärka församlingarnas förmåga att svara upp mot de behov som uppstår för att det ska bli ett positivt mottagande i lokalsamhället.

I höstens samtal mellan Svenska kyrkan och Migrationsverket, framkom att de hoppas på kyrkans bidrag med bland annat hjälp att ordna boenden för asylsökande och stärkt psykosocialt stöd, till exempel fritidsaktiviteter för barn.

– Behoven är stora, framför allt för de tusentals människor som söker skydd i Sverige, men också för myndigheter och kommuner som har ansvar för att asylsökande och flyktingar tas emot på ett humant och värdigt sätt, säger Wanja Lundby-Wedin, förste vice ordförande för kyrkostyrelsen.

– Att hjälpa till med lokaler är väl förenligt med kyrkans grundläggande uppdrag. Det finns också ett uppenbart intresse bland stift och församlingar för denna typ av insatser, konstaterar Wanja Lundby-Wedin. Samtidigt kan kyrkan, utifrån vårt uppdrag och vår kompetens, också bidra med meningsfull verksamhet, inte minst i fråga om mänskligt bemötande. Det är viktigt eftersom många av de som söker asyl i Sverige bär med sig trauman och svåra upplevelser.

Kyrkokansliet har fått i uppdrag att tillsammans med stiften bereda frågan hur stödfunktionen ska utformas och utifrån vilka kriterier församlingarna ska kunna söka pengar.