En mörk liten stig i skogen.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Utredning om hållbarhet i Svenska kyrkans skogsbruk

2021 fick kyrkostyrelsen i uppdrag från kyrkomötet att utreda Svenska kyrkans skogsbruk vad gäller hållbarhet. En utredning har nu tillsatts vilken kommer undersöka hur Svenska kyrkan kan säkerställa en så ekologisk, ekonomisk, social samt andlig och existentiell hållbar skogsförvaltning som möjligt.

Utredningen lämnar slutrapport i september 2024

I april 2023 utsågs Göran Enander, före detta landshövding i Uppsala, till utredare och är den som leder utredningen. Kaisa Syrjänen Schaal, senior policyrådgivare för Svenska kyrkan på nationell nivå, är utsedd till sekreterare för utredningen.

I september i år kommer utredningen lämna sin slutrapport. Håll utkik på denna sidan om nyheter kring utredningen.

Vill du kontakta utredningen?

Utredare: Göran Enander

Sekreterare: Kaisa Syrjänen Schaal
Tel. 018-169713 
Mail: kyrkokansliet.skogsutredning@svenskakyrkan.se

Pressfrågor: Stefan Håkansson, pressekreterare
Tel. 018-169420

Nyheter om skogsutredningen

Ny rapport hur kyrkans skog påverkas av EU:s klimatlagstiftning

Publicerad:

Svenska kyrkans skogsutredning har gett Magnus Nilsson, miljökonsult och klimatpolitisk analytiker, i uppdrag att analysera hur kyrkans skog påverkas av EU:s nya klimatlagstiftning. Tydligt är att EU:s reglering i högsta grad blir viktigt för kyrkan att fortsätta följa.

Skogsutredningen vill ha synpunkter från församlingar

Publicerad:

Skogsutredningen vill ha synpunkter om kyrkans skogsförvaltning – särskilt från barn och unga. Utredningen behöver få in synpunkterna senast den 15 maj 2024

Skogens betydelse för biologisk mångfald och klimatet – se rundabordssamtal

Publicerad:

I veckan genomförde Skogsutredningen ett första rundabordssamtal med experter. Skogens betydelse för den biologiska mångfalden och klimatet var temat. Här kan du titta på samtalet.

Skogsutredningen går in i nästa fas

Publicerad:

Den 18 december lämnade skogsutredningen sin delrapport. Nu går utredningen in i nästa fas och bjuder under våren in sakkunniga till tematiska rundabordssamtal.

Fyra stift besökta i Skogsutredningens stiftsturné

Publicerad:

Skogsutredningen har nu besökt Skara, Karlstad, Strängnäs och Uppsala stift. Samtal om hur stiften bedriver jord- och skogsbruk samt deras arbete med fondförvaltning har stått på agendan. Utredningen har också fått se verksamheten ute i fält.

Bakgrund

Det var 2021 som kyrkostyrelsen fick i uppdrag från Kyrkomötet att utreda hur kyrkoordningens skrivningar kring Svenska kyrkans prästlönetillgångar skulle kunna utformas för att säkerställa en så ekologisk, ekonomisk, socialt samt andlig och existentiell hållbar skogsförvaltning som möjligt. Utredningen ska återkomma med förslag på nödvändiga förändringar i kyrkoordningen.

Utredningsuppdraget

  • Uppdraget handlar om utformningen av kyrkoordningens bestämmelser, kapitel 46, för att säkerställa en så ekologisk, ekonomisk, social samt andlig och existentiell hållbar skogsförvaltning som möjligt, där aspekter som mänskliga rättigheter, biologisk mångfald och klimat ska förtydligas.

  • Utredningen ska leda till ett förändrat ställningstagande eller agerande från Svenska kyrkan för att bidra till att möta utmaningarna i klimatkrisen och hotet mot den biologiska mångfalden.

  • Utredningen ska bidra till att säkerställa Svenska kyrkans långsiktiga finansiering.

  • Redovisning av uppdraget ska ske löpande i kyrkostyrelsens arbetsutskott och kyrkostyrelsen och kan på grund av omfattningen redovisas i olika delbetänkanden. Utredningen kan också leda till en kyrkoordningsändring, vilket kräver ett remissförfarande.

Hållbarhetsdimensioner

Utredningen ska ta hänsyn till och balansera Svenska kyrkans fyra hållbarhetsdimensioner: ekologisk, ekonomisk, social samt andlig och existentiell hållbarhet. Läs mer här om de fyra dimensionerna.

Färdplan för klimatet

Utredningen ska bidra till genomförandet av Svenska kyrkans färdplan för klimatet och särskilt de gemensamma mål som förvaltningen av prästlönetillgångarna antar. Svenska kyrkans färdplan för klimatet skapar en gemensam klimatstrategi för hela Svenska kyrkan och svarar på biskoparnas uppmaningar i Ett biskopsbrev om klimatet. Den första etappen innehåller mål för förvaltningen av prästlönetillgångarna och snart kommer målen för etapp två att beslutas och gälla för åren 2024–2027.

Urfolksfrågor

Utredningen måste beakta och bearbeta urfolksfrågor och urfolksrätt, och för Svenska kyrkan är det av vikt att inkludera samers rätt som urfolk.

Utredningen ska bidra i arbetet med den officiella ursäkten till samerna och de åtaganden (pdf) som är gjorda inom ramen för ursäkten.

Kulturarv

För utredningen är det centralt att beakta skogen som kulturarv. Målet är att skogsmark ska brukas på ett sådant sätt att fornlämningar inte skadas och att skador på övriga kända kulturhistoriska lämningar är försumbara. Utredningen ska bidra till kulturarvsfrågorna i arbetet med att se över formuleringarna i kapitel 46 i kyrkoordningen.

Barnperspektiv

Skogen är en viktig plats för många barn och ungdomar. Tillgång till skog är en förutsättning för att barn, oavsett boendeort, ska kunna ta del av det rum som skogen erbjuder. Likaså är tillgången till gammal skog som är skyddad viktig för barn och ungdomar för att öka förståelsen för vår natur. Barnperspektivet, både i ett samtids- och ett framtidsperspektiv med värnandet av kommande generationer, är således viktigt i denna utredning. Som alltid inom Svenska kyrkan ska även utredningens förslag innan beslut tas genomgå en barnkonsekvensanalys.

Prästlönetillgångarna

Prästlönetillgångarna består av skog, jord och fonder. Det är reglerat i lag att tillgångarna ska förvaltas av Svenska kyrkan. Tillgångarna ska bidra till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans förkunnelse. Intäkterna från prästlönetillgångarna på närmare 500 miljoner kronor per år motsvarar fler än 600 anställda medarbetare i Svenska kyrkan. Läs mer om prästlönetillgångarna. 

Utredningens referensgrupp

Kyrkostyrelsen utsåg den 2 oktober 2023 följande personer till ledamöter i en parlamentarisk referensgrupp:

Marie Buhr, ViSK, Härnösands stift
Gunilla Franzén, C, Göteborgs stift
Agneta Granström, MPSK, Stockholms stift
Johan Hjertén, BA, Skara stift
Ingvar Jonsson, SD, Västerås stift
Leif Nordlander, FK, Skara stift
Irene Oskarsson, KR, Linköpings stift
Tomas Rosenlundh, ÖKA, Göteborgs stift
Lisa Tegby, POSK, Luleå stift
Isak Öhrlund, S, Stockholms stift

Läs mer om utredningen

Läs utredningens delrapport från 18 december 2023

Utredningsdirektiv: Hållbarhet i Svenska kyrkans skogsbruk i sin helhet (pdf)

Läs betänkandet från Kyrkomötet 2021 om motionerna om utredningen av Svenska kyrkans skogsförvaltning (pdf)