Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansvarsfulla investeringar

På olika nivåer inom Svenska kyrkan pågår ett engagerat arbete för att människors lika värde och naturens gränser ska respekteras. Den nationella nivåns kapitalförvaltning verkar i samma riktning.

Vi strävar efter att äga bolag som genom sitt agerande, sina varor eller tjänster bidrar till en hållbar utveckling. Vi är aktiva ägare som genom dialog med företag och samverkan med andra investerare verkar för ett hållbart värdeskapande.

Vilar på principer om mänskliga rättigheter och miljö

Vår finanspolicy vilar på två grundprinciper: människovärdesprincipen och förvaltarskapstanken som idag återspeglas i internationella konventioner som gäller mänskliga rättigheter och miljö.

Med dem som utgångspunkt kompletterar kapitalförvaltningen det arbete för hållbar utveckling som sker på andra håll inom Svenska kyrkan, både i Sverige och i utlandet. Samtliga stift har de senaste åren antagit liknande skrivningar.

Kapitalet ska förvaltas långsiktigt

Det egna kapitalet på den nationella nivån inom Svenska kyrkan uppgick i slutet av 2016 till 7,4 miljarder kronor och det utgör en buffert för framtida behov.

Svenska kyrkans regelverk (kyrkoordningen) slår fast att kapitalet ska förvaltas långsiktigt med ett avkastningskrav på 3 procent per år över en rullande tioårsperiod, utöver inflationen.

Finansierar insatser i församlingar och stift

Avkastningen gör insatser möjliga i församlingar och stift när det finns behov av det. Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, har under åren 2007-2012 regelbundet fattat beslut om uttag från den nationella nivåns kapital.

Totalt hade 1 154 miljoner kronor utbetalats fram till årsskiftet 2015/16. Av detta kom 573 miljoner från kapitalförvaltningen.

FINANSPOLICY 2017

Ladda ned vår Finanspolicy 2017 inklusive placeringsanvisningar, etik och hållbarhet (pdf, 21 sidor) eller bläddra i den här:

ANSVARSFULLA INVESTERINGAR 2017

Resultatet för 2017 innebär att avkastningen för Svenska kyrkans kapitalförvaltning på nationell nivå överträffar det långsiktiga avkastningsmålet, både för året 2016 och för en tioårsperiod. Avkastningen under 2006–2017 var 82,1 procent, vilket motsvarar 6,2 procent per år.

Läs hela rapporten, Ansvarsfulla investeringar 2017.

Kontakt

Gunnela Hahn

Gunnela Hahn

Svenska kyrkan

Head of Responsible Investment