Stockholm +50

Den 2-3 juni 2022 arrangerade FN högnivåmötet "Stockholm+50" och Svenska kyrkan var på plats för att synliggöra att kyrkan är en kraft i arbetet att bidra till genomförandet av FN:s Agenda 2030.

Ett högnivåmöte i Stockholm

Sverige och Kenya stod värd för Stockholm +50: en hälsosam planet för allas välstånd - vårt ansvar vår möjlighet. Stockholm +50 uppmärksammade FN:s konferens i Stockholm 1972 som var starten till UNEP (FN:s miljöprogram) och där ekocid benämndes av Olof Palme. 

Ambitionen med Stockholm+50 var att högtidlighålla 50-årsjubiléet, men också att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför. Stockholm+50 skulle skapa förutsättningar för att påskynda genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling. Stockholm +50 hade sin bas på Stockholmsmässan men kompletterades av många arrangemang både i Stockholm och digitalt. 

Läs reflektioner från Stockholm +50 i bloggen från Luleå stifts hållbarhetssamordnare.

Svenska kyrkan under Stockholm +50

Svenska kyrkans bidrag till målen för Agenda 2030 och den ekologiska dimensionen, som var i fokus under Stockholm +50, delar vi i församlingsarbetet och i det nationella genomförandet av Agenda 2030 i samverkan med civilsamhället. 

Kyrkor och trossamfund deltog under konferensen i officiella sidoevent och kringarrangemang. Svenska kyrkan, Act Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga hade representanter på FN-mötet. Församlingar, pastorat och Stockholms stiftskansli fokuserade på aktiviteter runt om i hela Stockholms stift för att visa vårt miljöengagemang. Vi bidrog också på konferensen och in i dess ledarskapsdialoger genom Action by Churches Together (ACT), Lutherska Världsförbundet och Kyrkornas Världsråd.

Engagemang

Nödvändigheten att ta hand om vår jord är oskiljaktig från våra existentiella och andliga behov. Det kom under dagarna kring Stockholm +50 att ta sig uttryck i pilgrimsvandringar från yttre Stockholmsområden in till Storkyrkan med en minnesgudstjänst för utdöda arter. 

Vi vill med vårt engagemang nå ut med insikt i hur människan behandlar skapelsen och att det dags för en större värderingsförändring och gå till än mer aktiv handling för att nå de globala miljömålen.

I kristen tro finns grund för hopp och handlingskraft. Också i kriser. Människan är skapad av Gud och har ett ansvar att skydda och vårda jorden. Nu gäller det!

Uttalande från Svenska kyrkans biskopar den 27 oktober 2021

Skapelsen - vårt ansvar, vår möjlighet

Den 2-3 juni arrangeras FN-mötet Stockholm +50 och Svenska kyrkan finns på plats. En minnesgudstjänst för utdöda arter firades den 1 juni. Den går att se i efterhand via länken på denna sida.

Aktiviteter i samband med Stockholm +50

Konferensen bestod av ledarskapsdialoger som ska vägleda stater i fortsatt arbete för hållbar utveckling och av officiella sidoevent för deltagare. Utöver detta fanns arrangemang under hela veckan där alla var välkomna digitalt eller på plats. Ett axplock ur programmet, där Svenska kyrkan medverkade genom representanter eller partners:

  • Faith in Earth – A deep conversation on religious perspectives on the way forward for a healthy planet
  • Roles of Human Rights and Environmental Defenders, and Business Actors in Safeguarding the Right to a Healthy Environment
  • Towards A Sustainable, Youth-Inclusive Future: Presenting the Demands of the Stockholm+50 Youth Policy Paper 
  • Ecocide law – the Stockholm legacy
  • Memorial service for extinct species - Svenska kyrkan Stockholms stift
  • Faiths for a Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty - GreenFaith

Aktiviteter som arrangerades av många olika trosbaserade aktörer fanns samlade på UN Environment Programmes sida om Stockholm+50.