Omtvistat dokument lämnas ut efter överklagan

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkans överklagandenämnd har beslutat att lämna ut dokumentet ”Synpunkter Folke Bohlin”, efter överklagande av kyrkokansliets beslut hösten 2016 att inte lämna ut dokumentet.

Kyrkokansliets bedömning var att det efterfrågade dokumentet var ett arbetsmaterial i den fortfarande pågående beredningen av kyrkohandboken. Sådana handlingar ses inte som upprättade och utgör därmed inte handlingar i den mening som avses i kyrkoordningens 53 kap. 5 §. Dokumentet hade också tillkommit inom ramen för en visstidsanställning, och betraktades därmed inte som en utifrån inkommande handling.

– Det är bra att vi nu har fått ett tydligt och klargörande beslut från Överklagandenämnden om hur kyrkoordningen ska tolkas i fråga om när en handling ska anses vara upprättad alternativt inkommen i en situation som denna, säger Maria Lundqvist-Norling, rättschef på kyrkokansliet i Uppsala.

Dokumentet med Folke Bohlins skriftliga synpunkter finns i sin helhet här.

Bakgrund

Kyrkohandboksrevisionen påbörjades 2006 och har innefattat tre remissomgångar. Efter den andra remissomgången fortsatte revisionen hösten 2014 med bearbetningar utifrån remissvar och våren 2015 granskning av ett då preliminärt förslag. Ett 50-tal experter medverkade i denna granskning, inom musik, språk och teologi samt relaterat till pastoral praxis om församlingars gudstjänstfirande.

En av dessa experter var professor em. Folke Bohlin. Han anställdes för att kommentera specifika delar av musiken i ett bearbetat preliminärt förslag, nämligen den gregorianska musiken i Gudstjänstmusik A. Kommentarerna gavs huvudsakligen muntligt men delvis skriftligt i det dokument som Överklagandenämnden har haft att ta ställning till.

Professor Bohlins kommentarer behandlades anonymt, liksom andra experters synpunkter, dels i den expertgrupp om Gudstjänstmusik A som ingick i granskningsfasen (med bland annat representanter för musikorganisationer samt Kungliga Musikaliska Akademien), dels i revisionens slutförslagsgrupp. Utifrån synpunkterna i granskningsfasen gjorde slutförslagsgruppen sedan en sammanvägd bedömning hösten 2015 och ett reviderat kyrkohandboksförslag kunde färdigställas och sedan remitteras 2016 efter beslut i kyrkostyrelsen.