Händer i en ring.
Foto: Malin Wrigstad/IKON

Svenska kyrkans värdegrund

Svenska kyrkans värdegrund definierar kyrkans grundläggande värden och värderingar, som vi vill utgå ifrån i både handling och ord. Svenska kyrkan strävar efter varje människas lika värde, arbete för fred, försoning, rättvisa och hållbarhet i harmoni med värdegrunden.

Svenska kyrkans värdegrund genomsyrar hela vår organisation och verksamhet i Sverige och internationellt. Den är vägledande i arbetet för mänskliga rättigheter, jämställdhet, barnets bästa, en hållbar värld och emot sexuella trakasserier, övergrepp och diskriminering.

Varje människa en avbild av Gud

Svenska kyrkan ser varje människa som en avbild av Gud, med rätt till ett liv i värdighet.

Till grund för vårt arbete ligger varje människas grundläggande mänskliga rättigheter, så som de uttrycks i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Vi motsätter oss alla former av förtryck eller ojämlikhet som hindrar människor att leva i säkerhet och frihet.

Barnkonsekvensanalyser

Enligt Kyrkoordningen har barnen en särställning och ska därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkan verksamhet. För att bedöma vilka konsekvenser som uppstår för barnet av de beslut som fattas gör vi barnkonsekvensanalyser. Till grund för dessa ligger FN:s deklaration om barnets rättigheter – Barnkonventionen.

Stöd efter övergrepp

Svenska kyrkan arbetar aktivt emot sexuella trakasserier och övergrepp. Inom kyrkan finns ett nätverk av kontaktpersoner som lyssnar, ger stöd och förmedlar kontakt till myndigheter och organisationer till den som blivit utsatt för övergrepp. Det gäller barn och ungdomar såväl som vuxna.

Hållbar utveckling

Hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande i Svenska kyrkans verksamhet. Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands, oavsett om orsaken är fattigdom, sjukdom, miljöförstöring eller pågående konflikt.

Fred och rättvisa

Att arbeta för fred i världen är ett av Svenska kyrkans allra viktigaste uppdrag. Fredsarbetet går ut på att verka för försoning, respekt för mänskliga rättigheter och påverka beslutsfattare i Sverige, EU och FN.

Vi tar tydligt ställning mot diskriminering, våld och förtryck mot kvinnor och flickor, samt mot orättvisor på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Vi verkar för genusrättvisa och jämställdhet tillsammans med de kyrkor och organisationer vi samverkar med, i de nätverk och arenor där vi finns och verkar.

Ekumenik och religionsdialog

En ytterligare viktig aspekt av vår värdegrund handlar om religionens betydelse i människors liv och i samhället. Som en central del av kyrkans kallelse samtalar och samarbetar vi med kyrkor och företrädare för andra religioner både i Sverige och utomlands. I Kyrkoordningen beskrivs det interreligiösa arbetet så här: ”den vidare ekumeniska kallelsen är att verka för kyrkans enhet, mänsklighetens gemenskap och världens helande, samt att söka Guds tilltal i mötet med varje människa oavsett religiös tradition” (14 kap).

Två personer håller om varandras händer.

Vårt uppdrag som kristna

Varje människa är oändligt värdefull. När en människa kränks eller förminskas, då kränks Gud. Vårt uppdrag som kristna är att arbeta för att varje människa ska få leva ett värdigt liv.

Ett kors i motljus. Suddiga färger syns i bakgrunden.

Svenska kyrkans teologiska grund

Svenska kyrkans teologiska grund har formats av vår lutherska tradition och historia. Idag finns en pågående dialog om hur kyrkan och teologin ska utvecklas. Svenska kyrkans demokratiska struktur tillåter oss att tillsammans forma och förändra tro och teologi i den värld vi lever i.

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande i Svenska kyrkans verksamhet. Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands.

Två personer trycker sina pekfingertoppar mot varandra

Fred och demokrati

Ett fredligt samhälle förutsätter att alla människor har möjlighet att delta i demokratiska processer och att ingen diskrimineras. Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala krafter över hela världen för att stärka mänskliga rättigheter, bygga tillit och gemenskap och uppnå hållbar fred.

En skugga på en tegelvägg av någon som skriver på sin mobiltelefon.

Stöd efter sexuella övergrepp

Ingen har rätt att utnyttja dig för att tillfredsställa egna känslomässiga behov. Om du har blivit utsatt för ett övergrepp i ett kyrkligt sammanhang kan du få stöd från någon av våra kontaktpersoner. De finns över hela landet.

Ung mamma och pappa med nyfödd son

Jämställdhet och hälsa

Religiösa aktörer har i många delar av världen stort inflytande över normer, sedvänjor och lagar kopplade till könsroller, sexualitet och familjebildande. Act Svenska kyrkan samarbetar med religiösa företrädare som står upp för jämställdhet.

Ett barn sitter och ritar.

Barnkonsekvensanalys

I kyrkans verksamheter gör vi barnkonsekvensanalyser när vi fattar beslut. För att bedöma om beslutets konsekvenser är positiva eller negativa för barnet används FN:s deklaration om barnets rättigheter – barnkonventionen.

Detalj av ett färggrant kyrkfönster.

Ekumenik, kyrkogemenskap och samarbete med andra kyrkor och religioner

Här beskriver vi organisationer som Svenska kyrkan är med i, de kyrkogemenskaper vi är en del av och de kyrkor vi samtalar med.