Händer i en ring.
Foto: Malin Wrigstad/IKON

Svenska kyrkans värdegrund

Svenska kyrkans värdegrund definierar kyrkans grundläggande värden och värderingar, som vi vill utgå ifrån i både handling och ord. Svenska kyrkan strävar efter varje människas lika värde, arbete för fred, försoning, rättvisa och hållbarhet i harmoni med värdegrunden.

Svenska kyrkans värdegrund genomsyrar hela vår organisation och verksamhet i Sverige och internationellt. Den är vägledande i arbetet för mänskliga rättigheter, jämställdhet, barnets bästa, en hållbar värld och emot sexuella trakasserier, övergrepp och diskriminering.

Varje människa en avbild av Gud

Svenska kyrkan ser varje människa som en avbild av Gud, med rätt till ett liv i värdighet.

Till grund för vårt arbete ligger varje människas grundläggande mänskliga rättigheter, så som de uttrycks i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Vi motsätter oss alla former av förtryck eller ojämlikhet som hindrar människor att leva i säkerhet och frihet.

Barnkonsekvensanalyser

Enligt Kyrkoordningen har barnen en särställning och ska därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkan verksamhet. För att bedöma vilka konsekvenser som uppstår för barnet av de beslut som fattas gör vi barnkonsekvensanalyser. Till grund för dessa ligger FN:s deklaration om barnets rättigheter – Barnkonventionen.

Stöd efter övergrepp

Svenska kyrkan arbetar aktivt emot sexuella trakasserier och övergrepp. Inom kyrkan finns ett nätverk av kontaktpersoner som lyssnar, ger stöd och förmedlar kontakt till myndigheter och organisationer till den som blivit utsatt för övergrepp. Det gäller barn och ungdomar såväl som vuxna.

Hållbar utveckling

Hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande i Svenska kyrkans verksamhet. Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands, oavsett om orsaken är fattigdom, sjukdom, miljöförstöring eller pågående konflikt.

Fred och rättvisa

Att arbeta för fred i världen är ett av Svenska kyrkans allra viktigaste uppdrag. Fredsarbetet går ut på att verka för försoning, respekt för mänskliga rättigheter och påverka beslutsfattare i Sverige, EU och FN.

Vi tar tydligt ställning mot diskriminering, våld och förtryck mot kvinnor och flickor, samt mot orättvisor på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Vi verkar för genusrättvisa och jämställdhet tillsammans med de kyrkor och organisationer vi samverkar med, i de nätverk och arenor där vi finns och verkar.

Ekumenik och religionsdialog

En ytterligare viktig aspekt av vår värdegrund handlar om religionens betydelse i människors liv och i samhället. Som en central del av kyrkans kallelse samtalar och samarbetar vi med kyrkor och företrädare för andra religioner både i Sverige och utomlands. I Kyrkoordningen beskrivs det interreligiösa arbetet så här: ”den vidare ekumeniska kallelsen är att verka för kyrkans enhet, mänsklighetens gemenskap och världens helande, samt att söka Guds tilltal i mötet med varje människa oavsett religiös tradition” (14 kap).