Porträttbild på generalsekreterare Helèn Ottosson Lovén och ärkebiskop Antje Jackelén
Foto: Magnus Aronson/ Ikon

Förord

Ännu ett år har förflutit i pandemins skugga. Att det kyrkoantikvariska arbetet fungerat så väl i en exceptionell tid visar att det sker efter upparbetade rutiner och i ett välfungerande samrådsförfarande.

Församlingarna har ansökt om kyrkoantikvarisk ersättning och genomfört vård- och underhållsåtgärder i allt väsentligt i samma omfattning som tidigare. Digitala arbetssätt har gett nya förutsättningar för handläggning, byggmöten, visitationer och kompetensutveckling, och inte minst i att göra gudstjänstfirandet och det kyrkliga kulturarvet tillgängligt för flera.

Under året hölls den första helt digitala kulturarvskonferensen från Flämslätt i Skara stift. Denna samrådsform för diskussioner i kulturarvsfrågor är unik i sitt slag. Här möts representanter för Svenska kyrkans samtliga nivåer, myndigheter och regionala museer i samråd om viktiga framtidsfrågor. Vi har också alla en gemensam mottagare av vårt arbete, nämligen den lokala församlingen.

Det är den lokala församlingen som bevarar, använder och utvecklar det kyrkliga kulturarvet –och på så sätt gör det angeläget också för morgondagen. Den lokala församlingens behov och möjligheter har format det kyrkliga kulturarvet till vad det är. En lyhördhet för de omständigheter som präglar den lokala förvaltningen ger oss också vägar fram.

En viktig händelse under 2021 var kyrkomötets högtidsgudstjänst i Uppsala domkyrka den 24 november, då Svenska kyrkan framförde en offentlig ursäkt till det samiska folket. Gudstjänsten samlade bland annat avgående och nyvalda kyrkomötesledamöter, biskopar, representanter för det samiska folket och civilsamhället samt företrädare för regeringen.

Kulturarvet berättar sin historia både utifrån det som syns och inte syns, det som införlivats och inte införlivats i kyrkans traditioner. Bland det som saknas i det kyrkliga kulturarvet, kan dölja sig grupper av människor som kränkts eller osynliggjorts. Att uppmärksamma de oförrätter som begåtts i historien är grund för en fortsatt försoningsprocess. Det har stor betydelse för hur det samiska folket blir reellt delaktiga i Svenska kyrkan. Samisk religion och levande samisk andlighet kommer att berika och ge nya dimensioner till Svenska kyrkans verksamhet och framtida kulturarv.

HELÉN OTTOSSON LOVÉN
Generalsekreterare

ANTJE JACKELÉN
Ärkebiskop och ordförande i kyrkostyrelsen