Resor ska vara seriösa och nödvändiga för Svenska kyrkan i utlandets verksamhet

Nyhet Publicerad Ändrad

I sin pågående granskning av Svenska kyrkan rapporterar Aftonbladet om en resa till Sydostasien som Rådet för Svenska kyrkan i utlandet gjorde 2013. Här svarar Wanja Lundby Wedin, första vice ordförande i kyrkostyrelsen, på frågor om resan.

Rådet har rest för 2,4 miljoner kronor de senaste fem åren. Varför gör Svenska kyrkan den här typen av resor?

Rådet för Svenska kyrkan i utlandet fungerar som en slags styrelse för utlandskyrkan, och beslutar om inriktning och strategier för verksamheten. I kyrkostyrelsens instruktion för rådet är det fastställt att ledamöterna under varje mandatperiod bör göra en resa som fördjupar deras kunskap om utlandskyrkans verksamhet och förhållandena för svenskar utomlands. Ledamöterna kan också förväntas delta i jubiléer, högtider etc efter beslut i rådet.

Det kostar att resa, och det är nödvändigt. Arbetsresor är inte en förmån, utan en naturlig del av verksamheten. Men alla resor ska vara väl planerade och motiverade i enlighet med kyrkans riktlinjer.

Media rapporterar om programpunkter som massage i prostitutionsdistrikt osv. Är det rimligt att ett reseprogram innehåller sådant?

När jag ser programmet förstår jag upprördheten. Det finns programpunkter som är direkt olämpliga, utifrån hur de kan tolkas. Det som dock inte har framkommit i rapporteringen är att fritidsaktiviteter – oavsett vad det handlar om – bekostas av deltagarna privat. Svenska kyrkan betalar alltså inte för sådant.

Ett reseprogram måste innehålla tydliga syften och mål, och ska omfatta minst sex timmars arbete om dagen. Där kan till exempel sightseeing vara viktigt just i det här sammanhanget, för omvärldsanalysen och att förstå situationen för svenskar som bor i landet.

Man har naturligtvis rätt till fritid även när man reser för att orka med ett omfattande program, men även då representerar man Svenska kyrkan och förväntas uppträda därefter. Det är en självklarhet. Av instruktionen framgår att ledamöterna ska följa den uppförandekod som kyrkostyrelsen har antagit för Svenska kyrkans internationella verksamhet. Vi har tydliga riktlinjer och policyer som ska följas, och vi förväntar oss att alla tar enskilt ansvar för sitt uppträdande.

Varför ska jag stanna kvar som medlem i en kyrka som använder medlemmarnas pengar fel?

Jag är lika upprörd och ledsen över att människor som är aktiva inom Svenska kyrkan inte fullt ut följer de regler vi har, men Svenska kyrkan är så mycket mer. Rapporteringen lyfter fram några klandervärda undantag som det inte finns någon ursäkt för. Samtidigt vet jag att Svenska kyrkan i utlandet bedriver en verksamhet som är oerhört betydelsefull för många svenskar runt om i världen.

Svenska kyrkan har en oerhört viktig roll både internationellt och i det svenska samhället, vi behöver alla våra medlemmar för att kunna jobba aktivt för människor i utsatta situationer både hemma och utomlands. Inte minst har det senaste årets flyktingarbete visat detta.

Är du förvånad över den här granskningen av utlandskyrkan?

Nej, tvärtom. Svenska kyrkan är en stor och viktig organisation och det är bra att man granskar vår verksamhet. Vi ska tåla granskningen! Vi har tydliga och klara regler, till exempel i form av resepolicyer, och en självklar värdegrund. Men det är sorgligt när företrädare inte lever efter våra riktlinjer. Den som ansvarar för en verksamhet, till exempel utlandskyrkan, måste också se till att resorna följer våra regler.

Vad är kyrkostyrelsens roll och ansvar i detta?

Rådet utses och arbetar på uppdrag av kyrkostyrelsen, och vi tar del av deras protokoll. Återrapportering av resor och andra arrangemang sker på det sätt som rådet självt beslutar.

När det gäller just den här resan måste vi komma ihåg att den omfattade relevanta besök och programpunkter – men det hade behövts uttryckas tydligare i programmet. Granskningen får nu fokus i första hand på frågor som inte ligger i det gemensamma programmet, utan på fritiden. Massage kan ge fel associationer, hur oskyldigt det än kan vara, därför är det olämpligt – även som förslag på fritidsaktivitet.

Vad tänker ni göra nu?

Det som har framkommit i granskningen tar vi på största allvar, och nu måste vi ta fram mer fakta för att få en bredare bild och kunna göra en samlad bedömning.

Det ligger i sakens natur att man måste resa i en sådan här verksamhet, det räcker inte med videosamtal och mejl. Men vi måste kunna garantera att de resor Svenska kyrkans representanter gör är seriösa, relevanta och nödvändiga för vår verksamhet.

När det gäller rådets reserapporter kommer de inte per automatik till kyrkostyrelsen. Det kan finnas anledning för oss att se över instruktionerna för rådet för att försäkra oss om att det här inte upprepas.

Varför kan inte Svenska kyrkan ha en resepolicy som gäller alla nivåer?

Svenska kyrkan är ingen centralstyrd organisation där högsta ledningen kan bestämma hur enskilda församlingar ska agera. Församlingarna är självständiga. Genom stiftskanslierna och det nationella kyrkokansliet finns stöd att få i arbetet med resepolicy och riktlinjer. Jag tycker dock att vi borde kunna bli tydligare, genom att stiften ger rekommendationer till församlingarna om den resepolicy som bör gälla.