Missförhållanden på arbetet måste upp till ytan

Nyhet Publicerad Ändrad

Dagens Nyheter granskar arbetsmiljön i Svenska kyrkan med fokus på avgångsvederlag samt vad det kostar. Bakom siffrorna finns människoöden som måste tas på allvar. "Svenska kyrkan ska vara en bra arbetsplats.Visar det sig att det, trots senaste årens satsningar på arbetsmiljöfrågor, finns grava missförhållanden måste vi jobba ännu hårdare med frågan", säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Svenska kyrkan är en stor organisation med cirka 23 000 anställda, 30 000 förtroendevalda och 700 arbetsgivare. Många arbetsplatser fungerar mycket bra men på andra håll i organisationen finns det allvarliga brister i arbetsmiljön.

– En god arbetsmiljö kräver ständig vård och underhåll, också i Svenska kyrkan. Missförhållanden måste upp till ytan och här har varje arbetsgivare i Svenska kyrkan ett stort ansvar, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Utbildning rustar framtida ledare
Forskning visar att Svenska kyrkan och andra organisationer som arbetar med människor följer samma mönster vad gäller stressrelaterade sjukdomar.

– Det är fantastiskt att få arbeta med människor och mänskliga relationer, men det är också påfrestande. Den som arbetar i kyrkan använder sig själv och sin tro som arbetsredskap och det kan vara både på gott och ont. Den som brinner kan också bränna och brännas, fortsätter ärkebiskopen.

Arbetsmiljöverket har tidigare identifierat flera områden där arbetsgivare inom Svenska kyrkan brister. Inom dessa områden finns nu en rad insatser för att komma till rätta med problemen, bland annat obligatorisk kyrkoherdeutbildning för att bättre rusta framtidens chefer och ledare. I utbildningen ingår ledarskap, kommunikation, organisation, arbetsrätt och arbetsmiljö.

Alla avgångsvederlag är inte konfliktrelaterade
Bakom siffrorna om avgångsvederlag döljer sig en mängd olika typer av situationer. Där finns medarbetare som i samband med till exempel en församlingssammanläggning väljer att lämna sin anställning kort tid före pensionen, kanske för att släppa fram en yngre kollega.

Ett annat exempel är när man inte kan hitta passande arbetsuppgifter i församlingen till en anställd som varit sjukskriven under många år. Då kan arbetsgivaren egentligen ha saklig grund för uppsägning, men ändå välja att göra upp om ett avgångsvederlag där medarbetaren ges chansen att söka sig till arbetsuppgifter som han eller hon har förmågan att utföra.

Det förekommer även fall där arbetsgivare och medarbetare enats om ett avgångsvederlag för att undvika en långdragen rättslig process med de obehag och kostnader som det kan innebära för båda parter.

– Naturligtvis ska vi sträva efter att lösa svårigheter på ett humant och respektfullt sätt, men varje gång någon måste sluta sin anställning ofrivilligt skapas också frustration och besvikelse, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Att vara snäll är inte alltid rätt
Där människor arbetar tätt tillsammans uppstår ofta slitningar. I Arbetsmiljöverkets rapport nämner man en snällhetskultur i kyrkan som gör att man inte tar tag i konflikter utan hellre sopar problemen under mattan.

– Det finns ibland närmast orealistiska förväntningar på att kyrkan ska vara en extra god och snäll arbetsplats. Det kan skapa en kultur som är obenägen att hantera konflikter och hellre gömmer undan dem, säger Antje Jackelén. Till slut blir låsningarna på arbetsplatsen så hårda att de nästan är omöjliga att lösa. Att undvika konflikter är varken snällt eller gott.

På flera sätt arbetar Svenska kyrkans arbetsgivare med ledarskap och medarbetarskap. Roller tydliggörs och chefer tränas i kommunikation, mötestekniker och olika sorters medarbetarsamtal för att skapa fungerande arbetsplatser.

Samordningsklausul fattas ofta
En etisk tveksam del när det träffas överenskommelser för avgångsvederlag är att det ofta saknas en samordningsklausul. Samordning innebär att avgångsvederlaget reduceras om medarbetaren får ny anställning.

Arbetsgivaren kan dock aldrig tvinga in samordning i överenskommelsen och medarbetaren har sällan anledning att skriva in en sådan klausul. Många avgångsvederlag betalas även ut i en klumpsumma vilket i praktiken gör samordning omöjligt.

–  När en anställning måste avslutas med avgångsvederlag är det viktigt att det sker respektfullt, säger ärkebiskopen. Samtidigt blir jag lika upprörd som många andra över dubbla löner. Det borde vara självklart att avgångsvederlaget reduceras om medarbetaren får en ny anställning. Jag vill se ett system där samordningsklausuler blir standard. Där har arbetsgivare och fack ett stort ansvar. 

Hur ser Svenska kyrkan på framtidens arbetsmiljö?
Av allt att döma kommer satsningar på utbildning, stöd till församlingarna och en tydligare organisation att fortsätta. Konkret handlar det om behörighetsgivande utbildning för präster som vill bli kyrkoherdar, utbildningar för förtroendevalda som har ett arbetsgivaransvar, samarbete med fackliga organisationer, samt träning i styrning och ledning. Det handlar mycket om att skapa tydlighet i roller och ansvar.

– Svenska kyrkan ska vara en bra arbetsplats. Våra medarbetare ska ha en arbetsmiljö som gör att de kan arbeta med glädje, stolthet och effektivitet. Visar det sig att det, trots senaste årens satsningar på arbetsmiljöfrågor, finns grava missförhållanden måste vi jobba ännu hårdare med frågan, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Till DN:s granskning>>

Intervju med Svenska kyrkans kommunikationschef Gunnar Sjöberg i SR:s Ekot>>

Biskop Ragnar Persenius om Uppsala stifts avgångsvederlag i P4 Uppland>>

Läs mer

Till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation >>

Mer om arbetsmiljön i Svenska kyrkan

  • I arbetsrättsliga sammanhang innebär begreppet avgångsvederlag, en särskild ersättning i samband med att en anställning upphör.
  • Avgångsvederlag betraktas som lön och är både skattepliktigt och pensionsgrundande för den statliga inkomstpensionen. Däremot är ett avgångsvederlag inte tjänstepensionsgrundande eftersom anställningen upphört.
  • A-kassorna betraktar avgångsvederlag som lön vilket innebär att A-kassan, utifrån månadslön, räknar ut hur många månader som avgångsvederlaget ersätter. 
  • Avgångsvederlag är inte sjukpenninggrundande eftersom det enligt socialförsäkringsbalken inte räknas som inkomst. Den som får avgångsvederlag utan att börja ett nytt arbete måste anmäla sig som aktivt arbetssökande hos arbetsförmedlingen för att inte förlora sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

Vad är ett avgångsvederlag?