Fördjupning om dop och musik inför reviderat förslag

Nyhet Publicerad Ändrad

I februari 2014 inkom närmare 640 svar om kyrkohandboksförslaget efter ett års försöksverksamhet i 40 procent av alla församlingar. Hösten 2014 pågår berednings- och bearbetningsarbete utifrån remissutfallet.

Remissammanställningen blev klar i juni 2014. Många remissinstanser, inte minst församlingarna som prövat kyrkohandboksförslaget, tar upp det som fungerat väl och det man menar kan eller bör bearbetas eller ändras utifrån exempelvis språkliga, musikaliska eller teologiska synpunkter.

Hösten 2014 pågick berednings- och bearbetningsarbete utifrån remissutfallet. Arbetet skedde framförallt i kyrkohandboksrevisionens slutförslagsgrupp med kontinuerliga avstämningar i biskopsmötet.

Kyrkostyrelsen och revisionens referensgrupp följer arbetet nära. Styrgrupp för arbetet är sedan december 2014 ledamöterna i kyrkostyrelsens arbetsutskott.

Ett viktigt uppdrag i revisionsarbetet är att ett tydligt barnperspektiv ska beaktas. En återkommande röst i svaren handlar om dopgudstjänsten där gudstjänstens rytm för många församlingar inte fungerat på ett bra sätt. Här finns också visa synpunkter på språk och teologi.

Justerad dopordning prövas i 10 församlingar
För att i ett justerat kyrkohandboksförslag ha en dopordning som kan fungera väl beslutade kyrkostyrelsen i juni 2014, efter samråd med biskopsmötet, att en justerad dopordning ska prövas i 10 församlingar från 15 augusti till 1 oktober 2014. Dessa församlingar representerar remissutfallet. De förändringar som gjorts i den dopordning som dessa församlingar prövar handlar bland annat om ändringar i gudstjänstens samling.

Synpunkterna från de församlingar som prövar en justerad dopordning blir ett betydelsefullt underlag i arbetet framåt. Viktigt är naturligtvis att höra efter om dophandlingen blir ett tydligt centrum i gudstjänsten, om det är en god balans mellan gudstjänstens olika delar och hur gudstjänsten fungerat om flera barn döps i samma gudstjänst.

Kritik och förslag på ändringar av musiken
Andra röster i remissvaren har framfört synpunkter om musiken. Vad gäller den musik som är samlad i Musik A (bland annat den gregorianska musiken) märks övergripande kritik om till exempel notering och ibland hur texten förhåller sig till musiken (textunderläggningen) och förslag att ta tillbaka viss musik från kyrkohandboken från 1986.

Musik B till E behöver enligt remissvaren delvis förändras på ett liknande sätt som Musik A och i några fall bearbetas teologiskt eller språkligt. Vissa synpunkter har funnits att tillföra en ny musikserie som är väl beprövad i sammanhang med små barn.

I augusti 2014 anordnades ett fördjupande seminarium om delar av musiken i Musik A. Då samlades en arbetsgrupp med ett tjugotal sakkunniga för att fördjupa några centrala huvudfrågor med grunduppdraget att värna musiken som levande liturgi i gudstjänsten. Det handlar om noteringsfrågor (för gregorianik och recitativ sång), konkreta förändringsförslag och förslag om att tillföra ackordanalys och ackompanjemang.

Seminariets arbete är ett underlag för fortsatt beredning och bearbetning av musiken. Arbetet med justeringar i kyrkohandboksförslaget går vidare i revisionens grupper och genom musikalisk, språklig och systematiskteologisk expertis. Ytterligare sakkunnig bedömning kommer också att ske.

Reviderat förslag för remiss 2016
Efter beslut i kyrkostyrelsen 16 december 2014 ges kyrkohandboksrevisionen ett år extra. Syftet är att möjliggöra ytterligare kvalitetsgranskning - relaterat till den pastorala användbarheten i församlingarna. Ett reviderat förslag går därför på remiss 2016. 

Remissen följer upp det reviderade förslaget i förhållande till prövandet under försöksåret 2013 och synpunkterna i remissvaren 2014. Kyrkomötet behandlar och beslutar om ett slutförslag 2017 och en ny kyrkohandbok kan tas i bruk 2018.

Boel Hössjer Sundman, projektledare för kyrkohandboksrevisionen