Prata med oss

Till innehållet

Sök ekonomiskt stöd från stiftelser och fonder

Stiftelserna riktar sig bland andra till funktionshindrade, äldre, sjuka och hörselskadade. Du som privatperson och organisationer och föreningar som uppfyller stiftelsernas ändamålskrav är välkommen att söka.

Nu är årets ansökningsperiod för bidrag från Svenska kyrkans stiftelser slut. Den pågick den första juli till den 15 augusti.

De som blir beviljade bidrag kommer att få meddelande om detta via post senast före årsskiftet.

Nästa ansökningsperiod är sommaren 2018. I början av våren kommer mer information om den här på webben.

Stiftelserna som det varit aktuellt att söka bidrag från 2017 hittar du nedan:

Fonderna och stiftelserna har i många fall tillkommit för länge sedan och därför kan språket i namnen och beskrivningarna kännas ålderdomligt. 

Döva

Stiftelsen Folke Anderssons fond

Stiftelsen har till ändamål att främja dövas semestervistelse.

Stiftelsen Fröken Danielsons donation

Stiftelsens ändamål är att främja den kyrkliga och sociala verksamheten för döva.

Femte dövstumsskoldistriktets stiftelse            

Stipendium kan sökas för att främja döva från Örebro och Värmlands län vid deras vistelse på pensionärs- eller ålderdomshem samt semesterhem.

Stiftelsen för dövas vård och bästa

Stiftelsen har till ändamål att stödja behövande döva eller främja vård av döva.

Stiftelsen Amelie Högfeldts minnesfond

Stiftelsen har till ändamål att för ensamma äldre kvinnor - helst med tidigare välbeställd bakgrund men som nu är behövande- anordna ett hem, där dessa på ålderdomen kunna mot en jämförelsevis ringa eller i vissa fall ingen ersättning erhålla en lugn, behaglig och dem passande fristad. Skulle hinder möta för hemmets upprättande, äger förvaltaren bestämma om tillgångarnas användning för ett närliggande ändamål.

Stiftelsen Anna-Britta och Bengt Attefelts fond

I år kan bidrag sökas för bistånd till hörselskadade, att användas i fondens syften och anda. Stiftelsens ändamål är att i Sverige främja medicinsk forskning, lämna bistånd till behövande sjuka och funktionshindrade människor, enskilda såväl som grupper. Bidraget kan ha formen av ekonomiska bidrag till vård, rekreation, tekniska hjälpmedel etc.

barn och unga

Carolina Lindbergs i Upperud stiftelse för behövande barn

Stipendium kan sökas för främjande av funktionshindrade barn i Värmlands län.

Anna Tryggs Stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande äldre, sjuka eller funktionshindrade.

Oscar och Maria Rappes stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att stödja barns och ungdoms fostran och utbildning eller att ge hjälp till behövande sjuka och gamla.

Stiftelsen Jan Lundahls minnesfond

Stiftelsen har till ändamål att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande äldre, sjuka eller funktionshindrade.

Utbildning

Stiftelsen Sandina Johanssons donation  

Stipendium kan sökas för utbildning av medellösa och föräldralösa funktionshindrade barn.

Stiftelsen Thure Bergdahls Stipendiefond         

Stipendium kan sökas för studerande vid Humanistiska Läroverket i Sigtuna; av styrelsen för läroverket utvalda behövande, flitiga och välartade vid läroverket studerande ynglingar.

Kyrklig verksamhet

Stiftelsen unga hjälpares fond för barn och ungdom

Stöd kan lämnas åt kyrklig verksamhet, som syftar till hjälp åt barn och ungdom, som är i behov av speciell hjälp och skydd.

Maria Magdalena Brandells stiftelse                   

Stipendium kan sökas för frivilligt kyrkligt församlingsarbete i Nordingrå församling av Västernorrrlands län, och till kristlig föreläsningsverksamhet inom Ytterlännäs församling av Västernorrlands län.

Carl Gustav Långs Stiftelse   

Stiftelsen har till ändamål att främja någon, som kämpat för de kristna idéerna.

Evangeliska stiftelsen

Stipendium kan sökas av personer, som gjort något med personlig övertygelse i tal och skrift eller på annat sätt, för att bland Sveriges folk väcka och stärka en kristen livsåskådning.

J.E. Frykbergs stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att stödja det frivilliga arbetet inom svenska kyrkan samt att stödja ungdomsarbetet i alla dess former - det frivilliga kyrkliga bildningsarbetet, den religiösa upplysningsverksamheten m.m.

Stiftelser som har egen ansökningsadress

 

Ansökan för nedanstående tre stiftelser skickas till:

Svenska kyrkan,

Internationella avd, Att: Sara Higgins,

Fondansökan, 751 70 UPPSALA                                                                                  

Anna Thorfinns Stiftelse

Stipendium kan sökas av medicine studerande från fattiga utomeuropeiska länder, som studerat vid nordisk medicinsk fakultet och som kan förväntas efter avslutade studier utöva sitt yrke som läkare i sitt hemland.

Stiftelsen Makarna Axel och Elisabet Welins missionsfond

Stipendium kan sökas av svenska missionssällskap med evangelisk trosbekännelse, som bedriver sjukhusvård eller klinisk verksamhet utom Sverige.

Stiftelsen SKM:s fond för missionsforskning

Stiftelsen har till ändamål att främja en missionsforskning inom SKMs intresseområde. Exempel på ändamål som kan stödjas är: tryckning och spridning av missionsvetenskaplig litteratur för bearbetning inom Svenska kyrkan och systerkyrkorna, stipendiering av fältforskning.

Ansökan för nedanstående tre stiftelser skickas till:

Svenska kyrkan

Utbildningsinstitutet, Att: Annika Persson

751 70 Uppsala

Svenska Kyrkans Rudbeckiusstiftelse

Stiftelsen har till ändamål att understödja förtjänta teologiska vetenskapsmän eller studerande, samt teologiskt författarskap etc.

Stiftelsen Studiehjälpmedelsfond

Stiftelsen har till ändamål att till studerande, som ämna bli präster lämna studiehjälp i form av lån eller stipendier.

Stiftelsen Frans och Charlotta Bergholms donationsfond

Stiftelsen har till ändamål att främja utbildning av präster och pastorsdiakoner.