Kairos Palestina dokumentet

Kairosdokumentet har skrivits av kristna palestinier och berättar om deras utsatthet under ockupation. Sedan det publicerades i december 2009 har det spridits över hela världen och på sina håll blivit en rörelse som tror på och kämpar för fred och rättvisa i Palestina och Israel.

Kairosdokumentet har kommit till inom ramen för Kyrkornas Världsråds Palestine-Israel Ecumenical Forum (PIEF). PIEF har en samordnande roll i det påverkansarbete som flera av Kyrkornas världsråds medlemskyrkor bedriver nationellt, regionalt och internationellt. Det ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel  , som i Sverige koordineras av Sveriges kristna råd, utgör en viktig del av detta arbete.  

Inga anspråk på objektivitet    

Dokumentet gör inga anspråk på att vara en objektiv analys av konflikten mellan Israel och Palestina, och det är inte heller så Svenska kyrkan ser på det. Det är istället ett rop från kristna i området, ur en situation som gränsar till hopplöshet. Det är så vi läser och tar emot dokumentet. Utifrån den förståelsen reflekterar vi över hur vi skall handla.

Kyrkorna i den världsvida gemenskapen uppmanas att reflektera över vad de kan göra för att aktivt stödja arbete för fred och försoning i den till synes oförsonliga konflikten mellan Palestina och Israel.    

Kristen närvaro undermineras

I dokumentet uppmanas kyrkorna att ta teologiskt ansvar att möta det som brukar kallas kristen sionism, eftersom den riktningen negligerar, och därmed underminerar, den kristna närvaron i det Heliga landet.

De uppmanar också kyrkorna runt om i världen att engagera sig för att påverka sina regeringar, och världssamfundet i stort att stärka sina insatser för att bereda vägen för en varaktig och rättvis fred för både palestinier och israeler.  

Teologisk bearbetning av tro, hopp och kärlek  

Dokumentet består av ett förord där de namngivna författarna förklarar dokumentets tillkomst och sammanfattar dess ärende.
 
Därefter följer dokumentets text som med tydlig utgångspunkt i den aktuella situationen gör en teologisk bearbetning av begreppen tro, hopp och kärlek. Särskilt utrymme ägnas åt frågan om hur man som kristen palestinier förstår Guds Ord, och då i synnerhet bibelns utsagor om landet.