Svenska kyrkan i utlandet välkomnar granskning

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan i utlandet välkomnar granskningen i media. Om fel har begåtts så ska dessa rättas till. Detta innebär att vi måste se över våra rutiner ytterligare, säger Svenska kyrkans generalsekreterare Helen Ottosson Lovén.

Aftonbladet har under våren granskat Svenska kyrkan i utlandet. Granskningen gäller bland annat resor, traktamenten, boende och representation för cheferna inom utlandskyrkan, biskopen, rådet för Svenska kyrkan i utlandet och för anställda i Svenska kyrkan i utlandet. 

- Aftonbladet har satt fingret på några felaktigheter som måste rättas till och vi välkomnar alltid granskning. Men det är också viktigt att poängtera att de exempel som har lyfts fram är undantag. Vi har en fastställd resepolicy som vi självklart följer i alla delar av vår verksamhet. Det gör även Svenska kyrkan i utlandet. Det säger Svenska kyrkans generalsekreterare Helen Ottosson Lovén. Hon fortsätter:

- Varje resa ska ha ett tydligt syfte, och präglas av måttfullhet. Misstag kan ändå begås – och då ska de rättas till.

Svenska kyrkan i utlandet har policyer för resor, alkohol och droger samt riktlinjer för representation och gåvor som alla utlandsförsamlingar har antagit. Dessa manar tydligt till måttfullhet och varsamhet med medlemmarnas pengar.

Resor ingår i Svenska kyrkan i utlandets arbete och ska ske enligt Skatteverkets regler, vara motiverade utifrån syfte och internationellt utbyte samt utan överflöd.

Fler frågor till generalsekreterare Helen Ottosson Lovén:

Svenska kyrkans generalsekreterare Helen Ottosson Lovén. Foto: Magnus Aronson/Ikon

Varför har ni inte haft kontroll på de höga chefernas resande?

- Varje del av verksamheten har ansvar för och kontroll på resorna, och säkerställer att de är befogade arbetsresor. Att det begås misstag under resorna är en annan sak, och det måste naturligtvis rättas till. Vi behöver dessutom se till att felaktigheter inte upprepas.  

Varför reser Svenska kyrkans personal så mycket?

- Svenska kyrkan i utlandet bedriver verksamhet på drygt 40 platser och besöker över 100 verksamhetsplatser runt hela världen. Vi har ca 170 anställda och därtill förtroendevalda i kyrkoråd i utlandsförsamlingarna. Vi reser av olika anledningar – det kan t ex vara för att ge stöd i en församling, medverka vid kyrkoherdeinstallation eller för att följa upp verksamhet. Men den regelbundna kontakten med personal och kyrkoråd sker via telefon, mejl och videokonferenser. 

Är det rimligt att resa för så mycket som 4,5 milj kr/år inom utlandskyrkan?

- Eftersom vi har en så omfattande verksamhet i Svenska kyrkan i utlandet med mycket personal placerad utomlands är det rimligt. Det handlar om arbetsresor som är nödvändiga för verksamheten. Vi gör alltid en prövning inför varje resa om den är befogad. Vi försöker också samordna flera syften för att dra ner på antalet resor. I beloppet 4,5 milj kr ingår också t ex avtalsenliga hemresor vid sommarsemester för anställda med familjer samt sådana arbetsresor som personalen behöver göra inom det land där de arbetar.    

 Vad gör ni nu?

- Självklart kommer detta att innebära att vi måste se över våra rutiner ytterligare. Jag kommer att samtala med cheferna om det som har framkommit för att se vilka åtgärder som måste vidtas. Bland annat vill jag utreda frågan om hur vi nyttjar bonuspoäng i vårt resande i tjänsten, avslutar Helen Ottosson Lovén.

Administrativa misstag med biskopens reseräkningar

I Aftonbladets granskning ifrågasätts reseräkningar som biskop Sven-Bernhard Fast lämnat in. Stiftsdirektorn Christer Engelhart säger att biskopen har lämnat in helt korrekta reseräkningar och underlag för traktamente.

-       De felaktigheter som därefter har uppstått beror helt och hållet på administrativa misstag på kansliet, säger Christer Engelhart.