Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Styrning av hållbarhetsarbetet

Det är kyrkostyrelsen som ansvarar för Svenska kyrkans hållbarhetsarbete på nationell nivå och för att ett hållbarhetsperspektiv ska genomsyra hela verksamheten.

Det innebär att nationell nivå:

  • tillhandahåller stöd till stiften i deras arbete med hållbar utveckling,
  • stödjer biståndsprojekt som bidrar till ett hållbart samhälle,
  • bidrar till människors förmåga att kräva och försvara sina rättigheter och sin värdighet,
  • arbetar för att alla medarbetare ska känna engagemang för ett hållbart samhälle,
  • satsar på medarbetares hälsa och balans i livet,
  • arbetar för att våra leverantörer ska leva upp till våra riktlinjer,
  • samt kontrollerar att våra kapitalplaceringar sker utifrån hållbar utveckling och etisk hänsyn.

Hållbar utveckling ska vara en integrerad del i verksamhetsstyrningen. Inom den internationella verksamheten kommer detta till uttryck genom att: 

  • Svenska kyrkan och våra partner är aktiva i det civila samhället för uthållig hushållning av naturresurser och för människors rätt till goda livsbetingelser.
  • Svenska kyrkan och våra partner är aktiva aktörer i det civila samhället för rättvisa, säkra, fredliga och demokratiska samhällen.

Det strategiska arbetet syftar till att utveckla verksamhetsinriktningen utifrån de övergripande målen. Målen och de strategiska planerna konkretiseras i treårsplanering, budget och nyckeltal – vilket medför att konkreta aktiviteter för att främja hållbar utveckling planeras, genomförs och följs upp. Policys och det interna regelverket är en väsentlig del av styrningen. 

Intern uppförandekod

Svenska kyrkan på nationell nivå har en uppförandekod som medarbetarna ska följa. I december 2013 beslutade kyrkostyrelsen om en uppförandekod för samtliga förtroendevalda på nationell nivå. Ladda ned uppförandekoden och läs mer om hur vi kvalitetssäkrar vårt arbete här.

Finanspolicy för en ansvarsfull kapitalförvaltning

Den nationella nivåns finanspolicy följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investment). Det finns även information att tillgå på svenskakyrkan.se/ansvarsfullainvesteringar.

Policy mot korruption och förskingring

Svenska kyrkans internationella verksamhet måste kunna hantera risk för korruption och förskingring, även under svåra omständigheter. Svenska kyrkan har en nolltoleranspolicy mot korruption och förskingring.

Upphandlingspolicy

Svenska kyrkans arbete för en hållbar och rättvis utveckling ställer höga krav på de företag som vi ingår avtal med. Den nationella nivåns upphandlingspolicy slår fast att all upphandling ska ske utifrån tre principer: affärsmässighet, människors lika värde och gott förvaltarskap.

Resepolicy

Den nationella nivåns resepolicy säger att våra tjänsteresor ska ske med hänsyn till miljömässig och social påverkan samt på ett kostnadseffektivt sätt. I praktiken betyder det att våra medarbetare alltid ska överväga möjligheten att resa med tåg eller buss framför flyg, men med hänsyn till tid och avstånd.   

Kyrkans medlemskap i HAP

Svenska kyrkans nationella nivå följer Röda korsets och ACT-alliansens uppförandekoder. ACT-alliansens medarbetare har ett särskilt etiskt ansvar gentemot de människor som tar del av ACT:s humanitära program och utvecklingsprogram.

ACT-alliansens uppförandekod ska hjälpa organisationens medarbetare att förstå vilket etiskt ansvar de har, och hur de ska uppträda för att förhindra sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande, alla former av trakasserier, bedrägeri och korruption, överträdelser av säkerhetsföreskrifter och oetiska affärsmetoder.

Sedan 2011 är Svenska kyrkan även medlem i HAP International (Humanitarian Accountability Partnership International). HAP är biståndssektorns första självreglerande organ och organisationen ställer höga krav på sina medlemmars trovärdighet och styrning. Medlemskapet innebär att den internationella verksamheten har åtagit sig att följa HAP:s principer om ansvarstagande och ansvarsutkrävande gentemot våra partner, målgrupper och övriga intressenter.

Ladda ned kapitlet om hållbarhetsbokslutet i Svenska kyrkans nationella årsredovisning för 2013 i pdf

Årsredovisning hållbarhetsbokslut 2013