Styrning av hållbarhetsarbetet

På den här sidan redovisas hur Svenska kyrkans hållbarhetsarbete styrs och vilka webbsidor som ingår i hållbarhetsredovisningen som är en del av årsedovisningen för Svenska kyrkans nationella nivå 2020. I årsredovisningen kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet.

Så skapar Svenska kyrkan värde

Svenska kyrkans mission uttrycks i kyrkoordningens beskrivning av församlingarnas syfte, ”Att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas”. Evangeliet om Jesus Kristus är fundamentet för detta, gemensamt för hela den världsvida kyrkan.

Med detta som grund arbetar Svenska kyrkans nationella nivå för att skapa värde i samhället i Sverige och globalt. Effekten som eftersträvas är ett mer hållbart samhälle såväl andligt och existentiellt som ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Genom fyra uppdrag stödjer den nationella nivån arbetet i stift och församlingar för att åstadkomma önskad effekt. Förutsättningarna för arbetet ligger i Svenska kyrkans samlade tillgångar.

Den nationella nivåns uppdrag

Den nationella nivån är en sammanhållande kraft för Svenska kyrkan och bidrar till att uppdraget som fastställts i kyrkoordningen genomförs både rikstäckande och i internationellt samarbete. Kyrkostyrelsen styr och samordnar förvaltningen av den nationella nivåns uppgifter och företräder Svenska kyrkan. Detta sker genom fyra uppdrag:

Stöd till stiften för utveckling av församlingslivet

Uppdraget omfattar allt från stöd till kyrkans sociala arbete, metoder och verktyg för rättighetsbaserat arbete, forskning och analys till kulturarvsfrågor. Kyrkostyrelsen ansvarar även för Svenska kyrkans utbildningsinstitut som utbildar framtidens diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster samt för Svenska kyrkan i utlandet som verkar genom utlandsförsamlingar för svenskar utomlands.

Företrädarskap

Den nationella nivån företräder, genom kyrkostyrelsen, hela Svenska kyrkan i relation till beslutsfattare och andra kyrkor och samfund. Den nationella nivån deltar i flera ekumeniska samarbeten i Sverige och internationellt. I arbetet ingår även internationellt utvecklingsarbete och humanitärt arbete, som bedrivs under namnet Act Svenska kyrkan.

Stöd till en god förvaltning

Stödet vänder sig till hela Svenska kyrkan och omfattar gemensamma administrativa lösningar, digitalisering, kanslistöd och nationella ramavtal för inköp och finansiella placeringar i gemensamma etiska fonder.

Inomkyrklig reglering

Den nationella nivån tar löpande fram underlag för förankring, fastställande av Svenska kyrkans böcker och beslut om förändringar i kyrkoordningen. Kyrkoordningen beslutas av kyrkomötet som slår fast vilka gemensamma regler som gäller för hela Svenska kyrkan, hur beslut fattas och ansvarsfördelningen mellan de tre nivåerna. Detta innefattar också verksamheter som att genomföra kyrkoval.

 

Resultat av den nationella nivåns arbete

Önskat resultat av nationella nivåns uppdrag i förhållande till Svenska kyrkan som helhet kan beskrivas i fyra punkter. Eftersom de fyra uppdragen är ömsesidigt beroende av varandra blir resultaten inbördes förstärkande och verkar för det gemensamma målet, ett hållbart kyrkoliv.

 • Ett levande församlingsliv som svarar mot samhällets utmaningar bygger på omvärldsbevakning, forskning samt dialog och samverkan med stiften om den grundläggande uppgiftens utmaningar och behov av stöd.
 • En erkänd part i ekumenik och samhällsutveckling är ett resultat av den nationella nivåns samtliga uppdrag som skapar förutsättningar för ett aktivt och synligt deltagande på ekumeniska och andra samhälleliga plattformar, liksom samverkan med myndigheter och civilsamhällesorganisationer som gör skillnad i människors liv.
 • En effektiv förvaltning och samverkan är både resultatet av administrativ samverkan inom hela trossamfundet och av utvecklingen av kansliets interna arbetsprocesser.
 • Ett sammanhållet trossamfund är resultatet av arbetet med trossamfundets ramverk, kyrkoordningen och processer för gemensam beredning av ärenden till Kyrkomötet.

Styrning av hållbarhetsarbetet

Styrningen av hållbarhetsarbetet utgår från den värdeskapande modell för Svenska kyrkans nationella nivå som kyrkostyrelsen beslutat om.

Effekter av Svenska kyrkans arbete i Sverige och världen

Den nationella nivån beskriver verksamheten utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsdimensioner med ett eget tillägg i en andlig och existentiell dimension. Svenska kyrkan verkar i samhället och bidrar på så sätt till de globala hållbarhetsmålen i Sverige och globalt.

Kyrkostyrelsen integrerar olika hållbarhetsdimensioner i verksamheten, både när den styrs, genomförs och följs upp. Det innebär att hållbarhetsarbetet ska bäras av alla anställda och förtroendevalda på den nationella nivån. 

 • Andlig hållbarhet handlar om att ge en teologisk grund för värderingar och ställningstaganden som främjar existentiell hälsa och livsmod.
 • Ekologisk hållbarhet handlar om att hushålla med naturresurserna och värna miljön.
 • Ekonomisk hållbarhet handlar om att ekonomiska resurser används och förvaltas hållbart.
 • Social hållbarhet handlar om att verka för de mänskliga rättigheterna, tillit, inkludering och egenmakt. 

Den nationella nivån och kopplingen till hållbarhetsdimensionerna

Här beskrivs några exempel på den nationella nivåns arbetsområden som redogörs för under kapitlet Året som gått i årsredovisningen 2020 och hur de förhåller sig till de fyra hållbarhetsdimensionerna. Verksamheten bedrivs i de flesta fall i församlingarna medan nationell nivås arbete handlar om att på olika sätt ge stöd till stift och församlingars arbete.

 • Andlig hållbarhet: Exempelvis lärande- och undervisning, konfirmandarbetet, självårdssamverkan, krisberedskapssamverkan, utlandskyrkans arbete och utbildningsinstitutet.
 • Ekologisk hållbarhet: Exempelvis arbetet för en god arbetsmiljö, arbetet för sociala frågor och mänskliga rättigheter i stödet till det diakonala arbetet i församlingarna och i det internationella utvecklingsarbetet och det humanitära arbetet genom Act Svenska kyrkan.
 • Ekonomisk hållbarhet: Exempelvis miljö- och klimatarbete, inköpssamverkan, finansförvaltningen.
 • Social hållbarhet: Exempelvis fastighetsförvaltningen, IT-förvaltning och administrativ samverkan, finansförvaltningen, inköpssamverka och, anti-korruptionsarbetet. 

 

Från policy till lärande

Målsättningar, verksamhetsplaner, policyer, uppförandekoder och rutiner konkretiserar hur den nationella nivån ska utforma och genomföra sitt arbete. Effekterna av arbetet följs upp genom intern kontroll av hur rutiner efterlevs, medarbetarenkäter, statistikinsamling om miljöpåverkan, facklig samverkan, dialog med stift, leverantörer, företag och med de fonder vi investerar i. Effekterna beskrivs i en årlig verksamhetsredovisning tillsammans med hållbarhetsredovisningen, som är ett led i uppföljningsarbetet.

Hållbarhetsredovisningen genomgår dessutom en översiktlig granskning. Annan kvalitetssäkring sker genom miljödiplomering av den nationella nivån och genom certifiering mot Core Humanitarian Standards, CHS. Miljödiplomeringen är Svenska kyrkans system för miljöledning.

Läs mer om det interna regelverket och hur arbetet styrs