Hållbara Investeringar 2018
Foto: Gustaf Hellsing

Hållbarhetsredovisning och styrning

Svenska kyrkans nationella nivå redovisar varje år effekterna av sitt arbete för en hållbar utveckling.

 Arbetet utgår från människovärdesprincipen och förvaltarskapstanken, två grundläggande principer inom kristen tro. Människovärdesprincipen betonar alla människors lika och okränkbara värde. Förvaltarskapstanken påminner om ansvaret att förvalta såväl ekologiska som ekonomiska resurser väl.

Styrning 

Utöver de lagar som berör verksamheten styrs Svenska kyrkans nationella nivå av ett internt regelverk. Kyrkoordningen, som beslutas av kyrkomötet, är hela Svenska kyrkans regelverk och förklarar vilka gemensamma regler som gäller och hur beslut ska fattas. Nationell nivå har även antagit en uppförandekod, olika policyer och riktlinjer som berör verksamhetens viktigaste hållbarhetsaspekter. Här presenteras några av dem.

Uppföljning

Arbetet med policyer och riktlinjer följs upp genom intern kontroll, regelbundna medarbetarenkäter, annan statistikinsamling (till exempel för arbetstid, hälsa och miljöpåverkan). Vi för också regelbundet dialog med fackliga representanter.

2016 beslutade kyrkostyrelsen att nationell nivå ska arbeta med kyrkans miljöledningssystem Miljödiplomering. Målsättningar har formulerats för nio verksamhetsområden. Resultatet följs upp varje år internt och vartannat år av en extern part. Läs mer om målsättningarna och miljöarbetet här.

Svenska kyrkans internationella arbete följs upp genom intern kontroll och extern revision enligt Core Humanitarian Standards, CHS. CHS bygger på nio principer som berör olika hållbarhetsaspekter. En klagomålsmekanism för den internationella verksamheten är ytterligare ett verktyg för uppföljning och kvalitetssäkring. Läs mer på www.corehumanitarianstandard.org och www.svenskakyrkan.se/klagomal