Medel till satsningar för människor på flykt

Nyhet Publicerad Ändrad

Gudstjänstmaterial på olika språk, kompetensutveckling inom idealitet samt kulturprojekt. Kyrkostyrelsen har fördelat ytterligare medel till arbetet med asylsökande och nyanlända.

Kyrkomötet beslutade förra året att avsätta 75 miljoner kronor till arbetet med människor på flykt, i Sverige och internationellt. I februari i år fördelades 55 miljoner kronor. Den 11 maj beslutade kyrkostyrelsen hur en del av de återstående medlen ska användas. Stift och församlingars behov samt långsiktighet och samverkan har varit viktiga utgångspunkter vid fördelningen av medlen.

Översättningar av gudstjänstmaterial till andra språk

Asylsökande och nyanlända söker sig till församlingars gudstjänster och behovet av gudstjänstmaterial är stort. Kyrkostyrelsen fördelar därför 2 miljoner kronor till översättningsarbete av gudstjänstmaterial till språk som farsi, dari, arabiska och tigrinja. Projektet genomförs under 2016.

Utbildningar om idealitet

Under hösten 2015 välkomnade Svenska kyrkan många ideella i arbetet med att möta människor på flykt. Kyrkostyrelsen fördelar 2 miljoner kronor till kompetensutveckling inom idealitet i flyktingmottagande och integrationsarbete. Syftet är att utbilda volontärsamordnare (eller personer med motsvarande uppgift i sina tjänster) för att de i sin tur ska kunna stötta och leda ideella som arbetar med människor som är nya i Sverige. Sensus och Ideellt forum i Svenska kyrkan tar fram och genomför utbildningarna i samarbete med nationell nivå och stiften.

Kunskapsutveckling inom psykosocialt stöd och diakonalt mottagande

Behovet av kompetens inom området kris och trauma har ökat i Svenska kyrkan. Det handlar om att möta människor med erfarenhet av flykt som är i behov av professionellt stöd, men inte i första hand i form av terapi eller psykiatriskt behandling. Kyrkostyrelsen fördelar 1 miljon till uppbyggandet av ett kunskapscenter för kris- och traumastöd, utifrån en diakonal profil. Kunskapscentret, som drivs av Vårsta diakoni, ska utveckla och samla erfarenheter och kunskaper för ett utökat och fokuserat psykosocialt stöd. Centret vänder sig i första hand till anställda och ideella som arbetar med flyktingmottagande och integration.

Kulturprojekt med asylsökande och nyanlända

Kultur är en resurs i Svenska kyrkans möte med asylsökande och nyanlända. Kyrkostyrelsen har beslutat om att fördela 400 000 kronor till ett pilotprojekt som syftar till att utveckla det arbetet. Syftet är att ta fram modeller för hur församlingar och professionella konstnärer kan samarbeta. Under 2016 kommer ett antal församlingar med ett väl utvecklat arbete med flyktingmottagande och integration att matchas med en särskilt utvald konstnär som arbetar med ett projekt i samarbete med församlingen. Erfarenheterna och arbetssätten blir därefter grund för modeller som ska spridas till stift och församlingar.

En miljon går till resursförstärkning av Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar. Resterande medel av Kyrkomötets satsning reserveras bland annat för egeninsatser i planerade projekt där Svenska kyrkan söker stöd från EU:s fond för asyl, migration och integration (AMIF).