75 miljoner extra till Svenska kyrkans flyktingarbete 2016

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan avsätter 75 miljoner kronor till arbetet med flyktingar och asylsökande under 2016, utöver budgetramen. Pengarna ska användas för arbete i Sverige och utomlands.

– Det är ett glädjande och unikt beslut av kyrkomötet, vi har aldrig förr avsatt så mycket pengar till ett specifikt ändamål, säger kyrkomötets ordförande Karin Perers. 

Antalet flyktingar i världen är nu det högsta sedan andra världskriget. Det ökade antalet asylsökande i Sverige innebär att migrations-, flykting- och integrationsfrågor har utvecklats till centrala verksamhetsområden. 

Församlingsarbete såväl som humanitära insatser
Många av Svenska kyrkans församlingar gör akuta insatser för flyktingar i Sverige. Det handlar om närvaro där människor anländer, hjälp med förnödenheter, rådgivning och boende. Dessutom erbjuds språkträning och mötesplatser av olika slag, psykosocialt stöd, praktisk hjälp i vardagen och lek för barnen. På vissa bedrivs även uppsökande verksamhet för asylsökande, t ex vid anläggningsboenden. 

I Syrien, Irak och i dess närområden bedriver Svenska kyrkan både akuta humanitära insatser och ett långsiktigt arbete för människor på flykt. Det handlar om både materiella behov som tak över huvudet och varma kläder och aktiviteter som ger mening och struktur i tillvaron. Att skapa en känsla av normalitet. 

"Det behövs stora insatser för att hantera dagens flyktingströmmar"
Med anledning av de stora behoven i arbetet med flyktingar och asylsökande har kyrkomötet beslutat om en extra tilldelning av 75 miljoner kronor, utöver budgetramen. Dessa medel kan användas för arbete såväl i Sverige som utomlands. 

 – Som kyrka vill vi i ord och handling stå upp för människors lika värde och mänskliga rättigheter. Det behövs stora insatser världen över för att hantera dagens flyktingströmmar, och för att förebygga nya flyktskäl. Jag gläds över kyrkomötets beslut som gör det möjligt att fortsätta och utöka arbetet både i Sverige och utomlands, säger kyrkomötets ordförande Karin Perers. 

Stora behov de kommande åren
Kyrkomötet har gett kyrkostyrelsen i uppdrag att besluta om hur pengarna ska fördelas, med hänsyn till att flyktingsituationen och behoven ständigt förändras. Beslutsprocessen och användningen av medlen måste därför vara flexibla och behovsstyrda.

Stift och församlingar ska enkelt, snabbt och transparent kunna få tillgång till medel utifrån behov och vid särskilda satsningar, för arbetet i Sverige.Situationen i omvärlden gör att det sannolikt kommer att finnas ett stort behov de kommande åren av ett långsiktigt och ansvarsfullt arbete med människor på flykt.

Läs mer: 

Kyrkomötesbesluten, utskottens betänkanden och övrig information om kyrkomötet >>
Svenska kyrkans arbete med flyktingar från Syrien >>
Svenska kyrkans arbete med flyktingar från Irak >>
Arbetet i Sverige för människor på flykt >>