Polisens inre utlänningskontroll vid Svenska kyrkans familjeläger

Nyhet Publicerad

Fredagen den 25 augusti genomförde polisen en så kallad inre utlänningskontroll vid ett familjeläger som anordnades av Svenska kyrkan i Malmö. Fem familjer fördes bort då de saknade tillstånd att uppehålla sig i Sverige.

-Det är mycket bekymmersamt att utföra en inre utlänningskontroll i ett sammanhang dit utsatta familjer med barn, har sökt sig för att få ett avbrott i en mycket påfrestande vardag. Svenska kyrkan har förståelse för att polisen måste utföra sitt arbete. Samtidigt är det kyrkans uppgift att säga ifrån då man upplever att människor inte behandlas respektfullt, säger Inga-Lena Arvidsson, enhetschef på kyrkokansliet.

Uppmuntrar ingen att vara papperslös

Svenska kyrkan har sedan länge arbetat för en rättssäker asylprocess och ett humant och medmänskligt bemötande i asylprocessens alla skeden. Det innebär att Svenska kyrkan anser att de personer som inte har rätt till skydd eller uppehållstillstånd på andra grunder behöver återvända.
- Vi uppmuntrar ingen en tillvaro som papperslös, men har förståelse för att det i vissa fall kan upplevas som den enda utvägen, säger Inga-Lena Arvidsson.

Inte olagligt att ge stöd till papperslösa

Svenska kyrkan är öppen för alla oavsett juridisk status. Det förekommer att personer som visats i Sverige utan tillstånd, så kallade papperslösa, vänder sig till Svenska kyrkan för att få praktisk hjälp. Stödet varierar stort mellan församlingar och från fall till fall. Det kan handla om akut nödhjälp i form av mat, eller kläder under en begränsad tid.  Det kan också handla om vägledande eller själavårdande samtal. Mötet med papperslösa personer faller inom kyrkans diakonala uppdrag, som handlar om att verka för människor som befinner sig i utsatta situationer. Det är inte olagligt att erbjuda stöd åt den som lever utan tillstånd i Sverige. Undantag från detta är om det görs med vinstintressen.

Stöd till barn som lever under svåra omständigheter

Syftet med familjelägret som arrangerades i Malmö var att skapa en plats där familjer som lever under svåra omständigheter ska få möjlighet att få en stund av glädje och ljus. Kontrollen den 25 augusti utfördes av ett trettiotal poliser, och fem familjer fördes bort då de saknade tillstånd att uppehålla sig i Sverige. Såväl deltagare som personal har berättat om att händelsen upplevts som skrämmande – inte minst för de barn som var närvarande. Enligt uppgift ska flera personer ha tagits i förvar i väntan på att utvisning ska kunna verkställas.

Viktigt att människor behandlas med respekt

Kritik mot den inre utlänningskontrollen har framförts från olika håll, både inom kyrkan och från andra aktörer. Frågor har lyfts om huruvida insatsen med många poliser och hundar stod i proportion till det man ville få ut av insatsen, och om inte hänsyn borde ha tagits till att lägret arrangerades av kyrkan. Biskopen i Lund, Johan Tyrberg, har uttalat sig om händelsen och säger att han har förståelse för att polisen måste kunna utföra sitt arbete, men att människor samtidigt måste behandlas med respekt.

Du kanske också vill läsa om