Ärkebiskopen på SvD Brännpunkt

Nyhet Publicerad Ändrad

Svensk vapenexport till Saudiarabien diskuteras just nu, både i media och inom regeringen. Ska avtalet sägas upp eller förlängas med detta land som tydligt kränker mänskliga rättigheter? Regeringen hänvisar i denna fråga till Krigsmaterielexportöversynskommitténs (KEX) utredning som ska presenteras senast den 15 april.

Det innebär att diskussionen om vilka värderingar som ska styra Sveriges vägval i frågan om svensk export av krigsmateriel pågår bakom stängda dörrar i regeringskansliet. Den diskussionen borde i stället föras öppet, med möjlighet att ta in breda perspektiv. För det handlar om ett vägval som kan få avgörande konsekvenser för redan utsatta länder, långt ifrån vår egen – hittills – trygga tillvaro.

Det finns röster som varnar för att ha för stora förväntningar på KEX-utredningens innehåll, trots att det gått fyra år sedan riksdagen beslutade att vapenexport inte ska gå till diktaturer och att det behövs ett demokratikriterium i exportkontrollen. I själva verket måste förväntningarna vara höga i en situation där vi konfronteras med brinnande frågor bland annat i Mellanöstern: Hur kan multireligiösa samhällen hållas ihop utan att behöva drunkna i våld, massiva kränkningar av mänskliga rättigheter och sanslöst dödande? Vilken roll kan religionerna spela för att skapa fred? Vilken roll har det internationella samfundet?

En opinionsundersökning förra året, genomförd på uppdrag av Amnesty, visade att det finns ett stort folkligt stöd i Sverige för att stoppa krigsmaterielexport till länder som kränker mänskliga rättigheter, som har en diktatur och som befinner sig i en väpnad konflikt.

I diskussionen om det ännu inte skärpta regelverket är det av stor vikt att KEX-utredningen tar hänsyn till kunskap om vad som händer med svensk krigsmateriel på plats och med vilka konsekvenser!

Jag ser därför anledning att upprepa Svenska kyrkans förväntningar på utredningen:

– att förslaget speglar en helhetssyn där försvars-, säkerhets- och utrikespolitik hålls ihop och reflekterar de konsekvenser Sveriges utrikespolitiska mål måste få för svensk krigsmaterielexport. I enlighet med Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU, 2003) måste ett rättighets- och fattigdomsperspektiv få genomsyra alla politikområden.

– att förslaget speglar en ny, omdefinierad säkerhetspolitik som utgår ifrån begreppen mänsklig och global säkerhet och prioriterar konfliktförebyggande och fredsbyggande. Av arbetet med Arms Trade Treaty (ATT) vet vi att den globala vapenhandeln – som den svenska krigsmaterielexporten är en del av – bidrar till enormt mänskligt lidande (över 700 000 döda varje år) och att den globala upprustningen inte bidrar till fred utan till ökad osäkerhet. Vi uppmanar KEX att i utredningen väga in de lärdomar som ATT har medfört.

– att förslaget speglar Sveriges trovärdighet som aktör i den internationella politiken. Sverige måste stå upp för global fred och säkerhet, för demokrati och utveckling. Uppenbara målkonflikter skadar Sverige både nationellt och internationellt. Det är olyckligt om näringspolitiska hänsyn kring krigsmaterielexporten ställs över demokratiska, människorättsliga hänsyn. 

– att förslaget speglar tydlighet, insyn och demokratiskt ansvarstagande. Beslutsprocesserna kring krigsmaterielexporten brister i transparens och det saknas möjlighet till demokratiskt ansvarsutkrävande i enskilda beslut. Dessutom krävs ett demokratikriterium i regelverket och mänskliga rättigheter behöver ses som centrala mått.

Frågeställningarna är tyvärr inte nya men så är heller inte Svenska kyrkans deltagande i debatten. Min företrädare Anders Wejryd gjorde redan 2011 (5 februari) ett uttalande i Dagens Nyheter: ”Det är helt enkelt oacceptabelt att fortsätta med svensk vapenexport till diktaturer och länder som så omfattande bryter mot mänskliga rättigheter. De riktlinjer som gäller idag är tydliga med att respekten för mänskliga rättigheter är ett villkor för att bevilja tillstånd för export, men det hindrar inte Sverige från att exportera till dessa länder. Reglerna är uppenbarligen inte tillräckligt vassa och måste ändras med hjälp av ännu tydligare lagstiftning.”

I kristenheten befinner vi oss just nu i fastan: fyrtio dagar av eftertanke och förberedelse inför påsken. Låt oss ta tillfället i akt och reflektera kring livet och vardagen i relation till oss själva, varandra och världen. Till fasteperioden hör uppmaningen och möjligheten att tänka igenom vad som är väsentligt i vårt samhälle, vad som håller det samman och vilken roll och vilket ansvar Sverige har globalt.

Diskussionen om vilka grundläggande värderingar som ska styra regelverket som KEX håller på att ta fram, måste ta sin utgångspunkt i att det handlar om människor. Om människors liv. Det är ju människovärdet det gäller.  

Antje Jackelén
Ärkebiskop i Svenska kyrkan