Remissomgången avslutad

Nyhet Publicerad Ändrad

Remisstiden för kyrkohandboksförslaget avslutades den 1 februari 2014. Nu tas alla svar om hand och diarieförs, för att sedan sammanställas och analyseras. Boel Hössjer Sundman som leder arbetet, tackar alla som med stort engagemang har deltagit i remissarbetet.

I remissenkäten ställdes bland annat frågor om församlingen firat gudstjänst på något eller några av de nationella minoritetsspråken. En särskild utvärdering av översättningarna till andra språk genomförs under 2014 och början av 2015.

- Intresset och engagemanget för förslaget har varit mycket stort, säger Boel Hössjer Sundman, präst och teolog, som lett arbetet.

Hon har funnits med sedan 2010. Själva processen mot en ny kyrkohandbok startade däremot redan i slutet av 1990-talet.

Många har hört av sig från stift och församlingar och det har lett till angelägna samtal om gudstjänst. En viktig process, menar Boel Hössjer Sundman.

- Vi är väldigt glada över gensvaret och det stora engagemanget. Svar har kommit från 81 procent av de tillfrågade församlingarna. Det har varit en bra dialog och ett fantastiskt arbete har lagts ner i stift och församlingar. Det är avgörande att en kyrkohandbok verkligen fungerar i praxis, i gudstjänstfirandet och kan hålla i många olika sammanhang och under lång tid, säger Boel Hössjer Sundman.

När remissvaren analyserats ska kyrkohandboksförslaget ses över i en process med slutförslagsgrupp och referensgrupp.

Biskopsmötet följer arbetet kontinuerligt. Ett reviderat förslag kan beslutas i kyrkostyrelsen i våren 2015. Detta reviderade förslag går därefter på en ny remissomgång till domkapitel och ett urval församlingar från april 2015 till den 15 september samma år. 

Därefter sker eventuell ytterligare bearbetning av förslaget för beslut i kyrkostyrelsen i maj eller juni 2016. Kyrkomötet behandlar detta slutförslag hösten 2016.

- Jag vill rikta ett stort tack till alla som deltagit, för det fantastiska engagemanget och de erfarenheter vi fått ta del av. Remissvaren är verkligen viktiga nu, i arbetet vidare mot en ny kyrkohandbok säger Boel Hössjer Sundman.