Med anledning av KyrkAs webbkommunikation idag

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har under vårens kollektivavtalsförhandlingar försökt att hitta lösningar som är konstruktiva för alla parter, nu senast med hjälp av medlare för förhandlingarna med Kyrkans Akademikerförbund. Vi har under medlingen överlämnat ett konkret avtalsförslag, men Kyrkans Akademikerförbund har ännu inte kommit med något motförslag. Det normala förloppet i avtalsförhandlingar är att förslag möts med motförslag och att man försöker hitta en gemensam kompromiss som tillfredsställer båda parters behov.

Kyrkans Akademikerförbund har gått ut på webben och i sociala medier med uppgifter om arbetsgivarorganisationens yrkanden och argumentation. Vi känner inte igen oss i den beskrivningen och hoppas att vi fortsättningsvis kan föra förhandlingarna i förhandlingsrummet.

På uppdrag av Svenska kyrkans arbetsgivare arbetar vi för enklare, enhetligare och mer flexibla arbetstidsregler som gör Svenska kyrkan till en attraktiv arbetsplats, där verksamheten svarar mot församlingens behov. Vi har tecknat avtal som leder i den riktningen med några av de andra arbetstagarorganisationerna och vi hoppas att det finns möjlighet att hitta lösningar som leder till ett avtal även med Kyrkans Akademikerförbund.

Ett viktigt steg för att få bättre, mer enhetliga modeller för förläggningen av arbetstiden är att förändra prästernas 15 fridagar, som innebär stora tillämpningsproblem.

En möjlighet är årsarbetstid. Med årsarbetstid får medarbetarna flexibilitet att anpassa arbetstiden till sina egna behov och förutsättningar. Det är också möjligt att ta ut hela lediga dagar, precis som i nuvarande system med 15 fridagar, vilket tillgodoser behovet av återhämtning för arbetstagaren. Det ger även arbetstagaren möjlighet till eget inflytande över sin arbetstid. Årsarbetstiden kan kombineras med ett verksamhetsanpassat tidrapporteringssystem, som arbetstagare och arbetsgivare gemensamt använder som stöd för gränssättningen mellan arbete och fritid.

Genom att årsarbetstiden är gemensam för alla, underlättas relationerna i arbetslaget. Dessutom blir det lättare att planera verksamheten så att den passar församlingsmedlemmarnas behov, stöttar arbetstagarnas gränssättning mellan arbete och fritid och använder kyrkans resurser på ett ansvarsfullt sätt.