Visborgskyrkan, Visby.
Foto: Bert Leandersson/IKON

Den folkvalda kyrkan

Hösten 2021 var det kyrkoval. Här följer kortfattad översikt över roller, ansvarsfördelning och samverkan mellan vigda och valda beslutsfattare på lokal nivå.

Kyrkovalet är klart och kyrkofullmäktige har utsett ett kyrkoråd som styrelse för församlingen eller pastortet som tillträder 1 januari året efter ett kyrkoval. 

Här är en översikt över roller, ansvarsfördelning och samverkan mellan vigda och valda beslutsfattare på lokal nivå. 

Roller, ansvarsfördelning, samverkan

 Församlingen är den primära enheten i Svenska kyrkan. Genom kyrkovalet får de förtroendevalda av församlingens medlemmar i uppdrag att ansvara för att församlingens grundläggande uppgift utförs och att dess förvaltning sköts.
De förtroendevalda har också ansvar för att församlingen och pastoratet fullgör sitt samhällsuppdrag gällande begravningsverksamheten, undantaget Stockholm och Tranås där kommunen är huvudman för begravningsverksamheten.

 Kyrkorådet utgör styrelse i församling respektive pastorat. Församling som ingår i ett pastorat styrs även av ett församlingsråd. Kyrkorådet ansvarar för hela pastoratet med alla ingående församlingar. Församlingsrådet fullgör sitt ansvar inom sitt område. Utöver vad som framgår i kyrkoordningen beror församlingsrådets uppgift på vad församlingsinstruktionen anger att församlingen ska göra och vilka uppgifter kyrkorådet valt att delegera till församlingsrådet.

All daglig verksamhet leds av kyrkoherden, som ansvarar för det operativa arbetet. Kyrkoherden är självskriven ledamot av kyrkorådet, men får inte vara ordförande. I församlingsrådet ingår antingen kyrkoherden själv eller annan präst som kyrkoherden utser att vara ledamot i sitt ställe.

Svenska kyrkan är en episkopal* kyrka som är demokratiskt uppbyggd och styrs enligt den gemensamma ansvarslinjen i samverkan mellan dem som vigts till tjänst och demokratiskt valda be-slutsfattare. Den gemensamma ansvarslinjen innebär att kyrkorådet dels fattar övergripande beslut inom ramen för de mål och den inriktning som kyrkofullmäktige beslutat om, dels tillsammans med kyrkoherden ansvarar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkoherden ansvarar för tillsynen över all verksamhet utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära och ska leda all verk-samhet i församlingen. 

* Episkopal kyrka – en kyrka som leds av biskopar.

Som församlingens eller pastoratets styrelse är kyrkorådet också arbetsgivare med ansvar för att det finns en fungerande arbetsorganisation och personalpolitik, liksom god arbetsmiljö och att gällande arbetsrättsliga lagar och avtal följs. Arbetsgivaransvaret omfattar alla moment och delar, från att rekrytering sker och medarbetare anställs till att anställning avslutas.  I sin roll som chef och arbetsledare företräder kyrkoherden arbetsgivaren i den dagliga verksam-heten.

Annat som kan intressera!

>Ett par hörlurar ligger ovanpå ett uppslag av en skrift med ett citat:.

Utbildningar och medlemsaktiviteter för förtroendevalda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder ett flertal utbildningar och medlemsaktiviteter särskilt anpassade för förtroendevalda

en person sitter och bläddrar i ett häfte.

Utbildningar och medlemsaktiviteter för kyrkoherdar

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder ett flertal utbildningar och medlemsaktiviteter särskilt anpassade för kyrkoherdar

Protokollet - Från kallelse till justering - häfte

Protokollet går igenom formaliebestämmelserna i kyrkoordningen i den ordning de förekommer.

Guide för förtroendevalda och kyrkoherdar

En vägledning för förtroendevalda och kyrkoherdar att fullgöra sina respektive uppgifter.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!