Man sitter i kyrkorum, lutad mot ryggstödet på en  kyrkbänk.
Foto: Jonas Billberg

Viruset har tvingat oss att öva tillit

I takt med att smittspridningen av covid-19 minskar i samhället har restriktioner, rekommendationer och råd anpassats eller trappats ned. Men allt är inte som förut. – Viruset har tvingat ut oss på gemensam resa, säger kyrkoherde Herman Hallonsten.

Herman Hallonsten hann arbeta ett halvår som kyrkoherde i Sala-Norrby-Möklinta pastorat innan pandemin drabbade Sverige på allvar.
– Vi hade precis startat en utvecklingsprocess där vi med lokalförsörjningsplanen som  verktyg skulle genomlysa såväl verksamhet som organisation  och arbetssätt. Det fick vi sätta på paus. 
Likt många andra arbetsplatser inom och utom kyrkan, har pastoratet tagit gigantiska kliv framåt vad gäller IT-mognad under de knappt två år som gått. 
– Vi jobbar numera digitalt på ett nytt sätt, både vad gäller IT som redskap och som kommunikationsmedel. Det kom så att säga som ”en god effekt av ett ont virus”.  Vi kommer fortsätta arbeta digitalt där vi ser tydliga effektivitetsvinster, men återgå till att mötas fysiskt för sådant som processarbete, fördjupning och kompetensutveckling. 

Viruset har tvingat ut oss på en gemensam resa där vi måste öva oss i tillit. I det är vi som medarbetare olika.

När det gällde församlingsverksamheten blev det snabbt tydligt att ställa om i mycket innebar att ställa in – med vissa undantag. Hembesök till redan kända personer har genomförts – ett uttryck för varsamhet om både medarbetare och äldre. Likaså har diakonin fortsatt arbeta på de större institutionerna i Sala, såsom den rättspsykiatriska kliniken och fängelset, en klass ett-anstalt. 
Pastoratets barn- och ungdomsarbete har tvingats tänka nytt:
– Även här är vår specialdistans ju att mötas fysiskt men kreativa medarbetare byggde exempelvis upp ett virtuellt kyrkorum i dataspelet Minecraft där vi hållit familjegudstjänst. Dessutom har vi fått kontakt med ett tjugotal äldre barn genom att vi startat en ”gaming”-kanal på youtube. Genom denna kontakt hoppas  vi kunna möta barnen IRL också.

Dessutom har vi fått kontakt med ett tjugotal äldre barn genom att vi startat en ”gaming”-kanal på youtube. Genom denna kontakt hoppas  vi kunna möta barnen IRL också.

CORONA ÄR ETT GLOBALT VIRUS vars framfart präglats av allt annat än rationalitet och logik.
– Viruset har tvingat ut oss på en gemensam resa där vi måste öva oss i tillit. I det är vi som medarbetare olika. Vissa blir konstruktiva och kreativa, andra blir oroliga och trötta. Men alla är vi beroende av varandra, likt en kedja som aldrig är starkare än dess svagare länk. Detta gör att jag som ledare blivit mer medveten om vår gemensamma sårbarhet och att jag behöver arbeta mer lyhört.
I denna verklighet har Herman Hallonsten funderat mycket på begreppet rättvisa.
– Jag har behövt navigera mellan alla råd och restriktioner utifrån varje ny situation jag mött. En myriad av små beslut för att göra allt så rättvist som möjligt. Men lika är inte alltid rättvist, allt är beroende på vilka arbetsuppgifter vi är satta att utföra. En präst med symptom kan jobba hemma, men en småförkyld kyrkogårdsarbetare kan inte gräva gravar på distans.  

ETT SÄTT ATT FÖRSÖKA skipa rättvisa oaktat arbetsuppgifter har varit att erbjuda alla medarbetare två timmars betald friskvård per vecka. 
– En möjlighet för var och en att hantera den extra stress som pandemin medfört. Alla har drabbats, alla behöver någonting – vad detta är överlåter jag åt den enskilda att själv formulera. 
Herman har även behövt vädja om nödvändigheten av solidaritet, exempelvis vad gäller omfördelning av arbetsuppgifter för att slippa permitteringar. Å andra sidan har han lagt mycket tid på  individuella samtal för att lösa den enskilda medarbetarens situation.

En annan relation vars hållbarhet har prövats är den mellan kyrkoherde och kyrkorådsordförande. Herman konstaterar snabbt att den har fungerat  lysande. 
– Kyrkorådets ordförande och jag visste redan före pandemin var vi hade varandra. Vår rågång mellan styrning och ledning är tydlig och det tror jag var en framgångsfaktor. För att säkerställa samsyn kring ansvarsfördelningen har vi vid behov även haft regelbundna avstämningar.

Pandemin har gett mig som chef ökad förståelse för vad utmattning kan göra med motivationen.

Man med blå tröja står framför skärm som visar en power pointpresentation.
Foto: Jonas Billberg

OM ETT FÖRSTA STEG i arbetet med att hantera olika konsekvenser av pandemin, trots att Herman är noga med att påpeka att inga långtgående slutsatser ännu kan dras, bad han tidig höst alla medarbetare att formulera vilka behov för framtiden de såg hos sig själva och för arbetslaget som helhet. 
– Gemensamt var att alla ville tillbaka till en plattare organisation. De har upplevt för mycket detaljstyrning, att jag följt upp arbetet mer än vanligt, och det har de ju rätt i. 

Förutom behovet av att se över beslutsgångar och ansvarsområden, lyftes även arbetsmiljöfrågorna.   
– Pandemin har gett mig som chef ökad förståelse för vad utmattning kan göra med motivationen. Vi har alla har blivit besvikna när pandemin hindrat oss från att utföra vårt uppdrag. Hela hälsospektrat påverkas. Denna insikt har fått mig att inse att vi nu behöver ta avstamp i vårt nuläge.  
– Vi behöver på nytt formulera hur vårt uppdrag ser ut och vad det innebär för var och en av oss. Vi behöver jobba med vår arbetsordning och tillsammans identifiera vilka redskap vi faktiskt har för att möjliggöra en god arbetsmiljö. Först därefter kan vi återta arbetet med pastoratets framtidsfrågor. 

Text: Lotta Person

Denna intervju har tidigare publicerats i den tryckta versionen av Ductus, nr 4/2021. 

Annat som kan intressera!

Kvinna med mörk kavaj och ljus blus samt glasögon.

”I korthet handlar det om att leda förståelsen av det gemensamma uppdraget.”

När många organisationer tampas med rekryteringssvårigheter finns mycket att vinna på en mer tillitsbaserad styrning och ledning som sätter förståelsen för det gemensamma uppdraget i centrum. Det menar Laura Hartman.

en person sitter och bläddrar i ett häfte.

Utbildningar och medlemsaktiviteter för kyrkoherdar

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder ett flertal utbildningar och medlemsaktiviteter särskilt anpassade för kyrkoherdar

Arbetsmiljökonferens 22-23 maj 2024

Tema: Arbetsmiljö i förändring! Årets evenemang för er som ansvarar för dagens och morgondagens arbetsmiljö inom Svenska kyrkan.

Collage. Fotot tillvänster visar präst som läser ur arbetsmiljölagen, fotot till höger visar händer från två personer som samarbetar.

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är en förutsättning för en bra verksamhet.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!