man med skjorta, kavaj och glasögon lutar sig mot en hurts.
Foto: Magnus Aronson

TRE FRÅGOR TILL...:”Vi kan vara ganska stolta över löneläget”

… Sten Lycke, biträdande förhandlingschef vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

1. Vilka tendenser visar statistiken ur ett jämställdhetsperspektiv?

– Siffrorna ger en indikation på att vi kan vara ganska stolta att det ser ut så här, med små löneskillnader mellan könen. Det medför att man i alla fall inte kan säga att det råder något systemfel vad gäller lönesättningen inom Svenska kyrkan. De skillnader som finns kan i stället hänföras till att löneavtalen grundar sig i att lönen ska vara individuell och differentierad.
– Det går också att se att den lilla skillnad som kan noteras mellan mäns och kvinnors löner uppstår i det åldersintervall då många bildar familj och får tillökning. Även om män generellt i samhället tar ut fler föräldradagar nu jämfört med tidigare skulle den noterade löneskillnaden kunna hänga ihop med att kvinnor fortfarande stannar hemma längre tid med barn än män. 

2. Vart är lönerna och löneskillnaderna  på väg?

Sätt mål för dina medarbetare, och bedöm deras kvalitet i arbetet efter de kriterier som ni kommit överens om.

– Vi tror och hoppas att det inte ska bli någon trend att en grupp tenderar att hamna efter eller för den delen före den andra. Goda prestationer och stort ansvar måste vara av största betydelse för lönesättningen. 
– Från arbetsgivarorganisationen stöttar vi arbetsgivare genom att informera och utbilda vad gäller att kartlägga och upptäcka osakliga löneskillnader. Sådana är inte förenliga med lag eller kyrkans grundläggande uppfattning och ska om de upptäcks rättas till. Alla tendenser till att lönebildningen kan vara diskriminerande ska naturligtvis bekämpas. Förutsättningarna för det arbetet är också ganska goda, eftersom vi för närvarande inte kan se några strukturella problem vad gäller lönesättning och lönebildning inom Svenska kyrkan som missgynnar kvinnor eller män.  

3. Vilka vanliga frågor och fallgropar möter ni bland arbetsgivare?

– Det är alltid lätt att göra det som är enklast – ge dem som högljutt kräver något vad de vill ha och mindre till dem som inte gör något väsen av sig, eftersom de inte kommer att klaga. Jag vill verkligen varna för att hamna  
i den fällan. Sätt mål för dina medarbetare och bedöm deras kvalitet i arbetet efter de kriterier som ni kommit överens om. 
Det är också viktigt att framhålla att lönen bör sättas så nära individens samtal med sin chef som möjligt. Detta har faktiskt även visat sig gynna jämställdheten. 
– På statens avtalsområde, där man länge haft så kallade processlönesamtal utan ett angivet löneutrymme och där lönesamtalen och lönesättningen till övervägande del skett mellan chef och medarbetare, har löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskat påtagligt över tid. Vi har därför stor tillit till att ytterligare utveckla den så kallade dialogmodellen för lönesättning tillsammans med de fackliga motparterna. Detta kommer att bli bra för verksamheterna och för arbetstagarna. 

Text: Susanna Lidström

 

Intresserad av att läsa mer?

Leende kvinna med glasögon

Det goda lönesamtalet

Två frågor till Mari Burell, regional förhandlare och rådgivare vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, som håller kurser om löneprocessen för chefer   i församlingar och pastorat.

två kreditkort ligger ovanpå en datorskärm med texten lönestatistik.

Lönestatistik Svenska kyrkan

Varje år samlas uppgifter in från Svenska kyrkans arbetsgivare om löner i Svenska kyrkan. Den partsgemensamma statistiken presenteras i en sökbar databas.

Teckning över trädgård där det lbåser.

Svåra samtal som inte blir av skapar osund arbetskultur

Personalproblem som inte hanteras i ett tidigt skede kan lätt växa till sig och kräva många besvärliga samtal för att redas ut. Det fick kyrkoherdarna "Katrin" och "Peter" erfara när de tillträdde sina tjänster.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!