En uppslagen skrift från Arbetsmiljöverket med markerad rubrik där det står Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.
Foto: Magnus Aronson

Systematiskt arbetsmiljöarbete

När du som arbetsgivare ska arbeta med arbetsmiljön behöver du göra detta systematiskt och planerat. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete består av ett antal aktiviteter samt förutsättningar för dessa aktiviteter.

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren ska känna till hur arbetsförhållandena är för arbetstagarna. Därför ska arbetsgivare systematiskt

  • planera
  • leda och
  • kontrollera

verksamheten på ett sådant sätt att kraven uppfylls enligt reglerna i Arbetsmiljölagen (AML) och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Reglerna är till för att förebygga skador och ohälsa. 

Läs mer om lagar, föreskrifter och andra regler inom arbetsmiljöområdet i webbhandboken Vera.

Kvalitetssäkra arbetsmiljöarbetet

Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett sätt att kvalitetssäkra arbetsmiljöarbetet. Det innebär att arbetsgivaren ska ha en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i verksamheten ska vara för att förebygga ohälsa och olycksfall. Det ska också finnas rutiner som beskriver hur arbetsmiljöarbetet ska gå till på arbetsplatsen:

  • Undersökning
  • riskbedömning
  • åtgärder
  • uppföljning/kontroll

Som ett led i kvalitetssäkringen av arbetsmiljöarbetet ska arbetsgivaren minst en gång per år följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet så att det motsvarar kraven i föreskriften och ger effekt på arbetsmiljön. 

Undersök och bedöm

Arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma om det finns risker i dem som kan leda till att medarbetarna blir skadade eller sjuka. Hittar man risker vid undersökningarna så ska man åtgärda dem. Om man inte kan åtgärda dem omedelbart så ska man skriva en handlingsplan där det framgår vad som ska genomföras, när och av vem. När åtgärden är genomförd ska den följas upp precis som i allt kvalitetsarbete. Om rutinerna för arbetsmiljöarbetet tidsmässigt hänger samman med budgetprocess och verksamhetsplanering underlättas processerna.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifterna

Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete innebär också att man ska ha gjort en fördelning av arbetsmiljöuppgifterna. På en arbetsplats ska både chefen och medarbetarna känna till vem som är ansvarig för att exempelvis se till att skyddsronder genomförs eller har ansvar för att nya medarbetare har kunskaper om särskilda risker som kan finnas på arbetsplatsen. Den som har fått arbetsmiljöarbetsuppgifter tilldelat sig måste ha både rätt kunskaper och möjlighet att åtgärda riskerna.
 
Vid förändringar i verksamheten uppstår ofta nya risker. Därför är det viktigt att bedöma om förändringen kan innebära risker.
 
Som arbetstagare måste man följa de säkerhetsregler som finns och rapportera om man har upptäckt en risk. Detta gör arbetstagaren genom att rapportera tillbud och olyckor till arbetsgivaren.

Medlemsservice arbetsmiljö

illustration över en datorskärm med programmet IA trossamfund öppet.

IA Trossamfund

IA Trossamfund är ett gemensamt branschanpassat system för att rapportera avvikelser i arbetsmiljön.

detaljbild av pajdiagram från Alnas hemsida

Alna – ett stöd vid skadligt bruk (missbruk)

Medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tillgång till gratis rådgivning och stöd från Alna vid skadligt bruk, liksom till rabatter på utredning, behandling, utbildning med mera.

en rullstolsburen person sitter vid sin dator.

Rehabiliteringsstöd från AGS-KL

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden när någon anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för psykiska eller fysiska besvär.

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.

Checklistor utlagda på ett bord.

Checklistor organisatorisk och social arbetsmiljö

Som ett komplement till AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö finns ett partsgemensamt stödmaterial framtaget. Stödmaterialet är anpassat till Svenska kyrkans verksamhet.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.

Lär dig mer om arbetsmiljö!

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Fyra foton bildar collage. En präst bryter oblat, en person sitter vid skrivbord intill hörlurar, en person skriver på ett block, ett bord med ordförandeklubba.

Medlemsaktiviteter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arrangerar regelbundet olika typer av evenemang, på egen hand eller i samverkan med andra.

Arbetsmiljökonferens 22-23 maj 2024

Tema: Arbetsmiljö i förändring! Årets evenemang för er som ansvarar för dagens och morgondagens arbetsmiljö inom Svenska kyrkan.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.