Person med shorts och ryggsäck drar en barnvagn framför sig
Foto: Magnus Aronson

Föräldraledighet och löneöversyn - vad gäller?

Fråga: Inom pastoratet är nu några arbetstagare föräldralediga, både kortare och längre tid. För sådana arbetstagare finns det just ingen arbetsprestation eller uppnådda mål att värdera, i vart fall inte när ledigheten pågått under någon längre tid. Vi funderar därför över om föräldraledigheten kan ha betydelse för arbetsgivarens bedömning vid kommande löneöversyn. 

Chefsjurist Robert Svec svarar: Genom föräldraledighetslagen har ett förstärkt skydd införts för småbarnsföräldrar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för både män och kvinnor att kombinera föräldraskap med förvärvsarbete. 

Lönen är en i princip en förhandlingsfråga där olika faktorer påverkar det slutliga utfallet. Bortsett från prestation och arbetsresultat kan ett flertal andra omständigheter bidra till det slutliga förhandlingsresultatet.

Enligt föräldraledighetslagen föreligger emellertid ett förbud att missgynna en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet. Förbudet gäller i princip i alla situationer där en arbetsgivares beslut eller handlande har betydelse för en arbetstagare, såsom vid tillämpning av lönevillkor. 

Förbudet gäller även när hänsynen till föräldraledigheten inte är det enda eller ens det avgörande skälet till att någon missgynnas. Om föräldraledigheten är en av flera orsaker till arbetsgivarens beslut är detta tillräckligt för att ett otillåtet samband med föräldraledigheten ska anses föreligga.

Avsikten är att arbetstagaren under sin föräldraledighet inte ska tappa i lönehänseende i förhållande till sina arbetskamrater eller i förhållande till hur löneutvecklingen kan antas ha varit om inte ledigheten tagits ut. Arbetstagaren ska alltså som huvudregel ha samma allmänna löneutveckling under ledigheten som när han eller hon arbetar fullt ut enligt sin normala arbetstid. Detta gäller vid partiell och vid hel ledighet liksom vid kortvariga ledigheter och sådana som pågår under flera år.

Det nu sagda innebär dock inte att arbetstagaren har en garanti för viss löneutveckling men föräldraledighetslagen tillerkänner arbetstagaren en rätt att inte missgynnas av skäl som har samband med föräldraledighet. Den allmänna löneutvecklingen inom viss bransch eller hos vissa arbetsgivare påverkar naturligtvis även lönesättningen för den som är föräldraledig. Löneutvecklingen relateras alltså både till personlig kompetens och utveckling och till utvecklingen generellt på arbetsplatsen eller i branschen. Principen innebär följaktligen heller inte att individuell lönesättning, som tillämpas inom Svenska kyrkan, sätts åt sidan. 

Förbudet att missgynna arbetstagare i samband med föräldraledighet gäller dock inte om arbetsgivaren kan lägga fram konkreta, sakliga omständigheter som visar att en avvikande behandling av arbetstagaren är en nödvändig effekt av ledigheten. Exempel på när undantaget är tillämpligt är att en arbetstagare som är helt ledig inte får lön från arbetsgivaren under bortovaron eller att en arbetstagare som är partiellt ledig får lönen minskad i förhållande till ledigheten. 

Om en arbetstagare visar omständigheter som ger anledning anta att han eller hon har blivit missgynnad av skäl som har samband med föräldraledighet, är det arbetsgivaren som ska visa att det inte förekommit något sådant missgynnande eller att missgynnandet är en nödvändig följd av föräldraledigheten. 

Denna text har tidigare publicerats i den tryckta versionen av Ducatus, nr 4/2021. 

Annat som kan intressera!

Collage med foton som visar saxar, person som kuverterar, rör med stor ratt samt en traktor med skopa som kör ut ur garage.

Utbildningar lön

Utbildningarna inom lön utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av förhandlare/rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Lönekartläggning och aktiva åtgärder - häfte

En handledning i att genomföra lönekartläggning och att hantera aktiva åtgärder för Svenska kyrkans arbetsgivare.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!