Aspekter på ledarskap i Svenska kyrkan

Nedan följer några aspekter på ledarskap som lyfts fram som särskilt viktiga i olika forum där Svenska kyrkans chefs- och ledarskap har diskuterats och analyserats

Rationalistiskt ledarskap

Med en rationalistisk utgångspunkt hos en ledare betraktas världen som relativt stabil och förutsägbar. Det som sker i och omkring oss människor uppfattas ske efter ett lagbundet mönster där det finns tydliga kopplingar mellan orsak och verkan. Det finns en verklighet och genom att studera den systematiskt kan människan komma närmare denna ”sanning”. Med denna utgångspunkt blir ledarens uppgift att företräda denna kunskap, beskriva verkligheten och ge vägledning i hur den ska hanteras.

Förståelsebaserat ledarskap

Med en förståelsebaserad utgångspunkt betraktas världen som rörlig och dynamisk. Det som sker i och omkring oss är resultat av en mängd samverkande faktorer och kan ges många olika förklaringar. Därför kan verkligheten inte heller styras eller kontrolleras fullt ut. Det finns många ”sanningar” och ledarens uppgift blir att leda utforskningen av olika perspektiv och att tillsammans med sina medarbetare skapa gemensam förståelse och sammanhang. Med denna utgångspunkt blir en av ledarskapets mest centrala uppgifter att stödja utvecklingssträvan och att vara den som lotsar i meningsskapandet. Ledarskapet som fenomen betraktas inte heller som något som ”är”, utan något som ”skapas” av oss själva genom vår kommunikation och vårt samspel med andra.

Dialog och samspel

Med fokus på det förståelsebaserade ledarskapet kan ledarrollen beskrivas som att vara en samordnare, ”orkesterledare” eller regissör som får olika delar att komma samman och därmed bidra till sammanhang, mening och gemensam förståelse. Dialog är det medel som ledaren använder för att skapa mening i arbetstillvaron och ”verkligheten” skapas i samspelet mellan människorna som finns där.  Läs mer om dialog.

Situationsanpassat ledarskap

De två utgångspunkterna rationalistiskt respektive förståelsebaserat ledarskap, skall inte betraktas som motstridiga där ett val måste göras mellan det ena eller det andra. För att utöva ledarskap behöver ledaren kunna spela på hela ”registret”. Men för att hantera komplexa situationer, inte minst mänskliga sammanhang och moderna sociala system, behöver det förståelsebaserade perspektivet vara huvudfokus. Med den komplexa roll chefsskapet innebär blir förmågan att tolka, analysera och förstå olika situationer och sammanhang grundläggande. Utifrån den förmågan kan hon eller han sedan anpassa sitt eget chef- och ledarskap utifrån det specifika hos varje individ, grupp eller situation hon möter. Med ett situationsanpassat ledarskap som utgångspunkt blir en av de viktigaste uppgifterna för ledaren att vara lyhörd för individers och gruppers behov och mognadsnivå, och flexibel i sin ledarstil.

Den egna utvecklingen – ett sätt att underhålla ett gott ledarskap

För att leda andra behöver man också kunna leda sig själv. Därför behöver också chefen ständigt reflektera över och arbeta med sina egna erfarenheter, rädslor, drivkrafter, sitt förhållande till makt mm.

Lär dig mer om styra och leda!

Collage av två foton. Vill vänster lagbok och kyrkoordningen med en ordförandeklubba överst Till höger närbild av omslag till medarbetarsamtal.

Utbildningar styra och leda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar för såväl förtroendevalda som för anställda med olika arbetsledande funktioner.

Fyra foton bildar collage. En präst bryter oblat, en person sitter vid skrivbord intill hörlurar, en person skriver på ett block, ett bord med ordförandeklubba.

Medlemsaktiviteter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arrangerar regelbundet olika typer av evenemang, på egen hand eller i samverkan med andra.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.