Liggande lagbok och två stående foldrar, om MBL och om semesterlagen.
Foto: Magnus Aronson

75 år: Förhandlings- och avtalsfrågor

Svenska kyrkan är en betydande arbetsgivare med mer än 20 000 anställda. Kyrkans nuvarande organisation grundas på en lång historisk tradition, där det alltid funnits befattningar i församlingarna för att tjäna kyrkan.

Före relationsändringen år 2000 var de flesta (exempelvis diakoner, församlingsassistenter och kyrkogårdspersonal) anställda med kyrkokommunalt reglerade villkor i församlingar och kyrkliga samfälligheter. I förhandlingar med arbetstagarorganisationerna företräddes arbetsgivarna för dessa grupper av anställda vid dåvarande Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund (i dag Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation).

Arbetsgivarfunktionerna för prästtjänster var dock uppdelade mellan flera olika organ. Prästernas anställningsvillkor bestämdes till stor del i kollektivavtal där den statliga myndigheten Arbetsgivarverket företrädde arbetsgivarna. Den kyrkokommun där tjänsten var inrättad svarade för avlöningsförmånerna medan disciplinansvar, uppsägning och avskedande prövades av domkapitlet i det stift där prästen hade sin anställning. 
Till skillnad från anställda med kyrkokommunala villkor hade prästerna följaktligen statligt reglerade anställningar. Med utgångspunkt från regleringen i kyrkolagen, gjordes vid lagstiftningsarbetet emellertid den analysen, att staten endast agerade som ställföreträdare för den egentlige arbetsgivaren, kyrkokommunen.

Arbetsgivarfunktionerna för prästtjänster var uppdelade mellan flera olika organ.

I samband med relationsändringen övergick också prästernas anställningar till motsvarande församling, kyrklig samfällighet eller stift. Sedan dess företräder Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arbetsgivarna även såvitt gäller prästernas anställningsvillkor. Härigenom gäller huvudsakligen samma anställningsvillkor för präster som för andra arbetstagare. 

SEDAN MÅNGA ÅR tillbaka har det funnits ett samarbete med Svenska Kommunför-bundet (nuvarande SKR – Sveriges kommuner och regioner) i avtals- och arbetsrättsliga frågor. Även om kyrkans centrala kollektivavtal och kollektivavtalen på den kommunala sidan tidigare till stora delar var identiska var en del avtal redan på 80-talet unika för kyrkan. Från organisationens sida medverkade avtalssekreterare som adjungerade i förhandlingarna och det fanns också en förhandlingsdelegation bestående av förtroendevalda från kyrkan.

Inför relationsförändringen år 2000 började arbetet med att bygga upp en egen arbetsgivarorganisation.

Kansliets egen personal genomförde själva centrala förhandlingar men det var efter samråd med Kommunförbundets jurister som man avgjorde om parterna borde förlikas eller låta tvisten avgöras i Arbetsdomstolen (AD).

Inför relationsförändringen år 2000 började arbetet med att bygga upp en egen arbetsgivarorganisation. Efter hand infördes ett eget löneavtal och särskilda bestämmelser för vissa personalkategorier i Svenska kyrkan. 

ÅR 2021, har arbetsgivarorganisationen ytterligare förstärkt sin kompetens och de centrala kollektivavtalen förhandlas nästan uteslutande av egen personal. Kollektivavtalen, även vad gäller de allmänna bestämmelserna, skiljer sig numera från varandra på flera punkter även om  de har samma avtal i grunden som de kommunala. 

Annat som kan intressera!

Avtalsböcker i olika färger i en hög.

75 år på 7,5 minuter

Från centralstationen i Hallsberg 1945 till en modern arbetsgivarorganisation.

Vd Birgitta Ödmark lutar sig mot staket utanför porten till Vattugatan.

75 år: Från intresse- till arbetsgivarorganisation

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är en medlemsorganisation.  Medlemmarnas behov avgör ytterst vilken verksamhet som ska bedrivas.

Gul väst hänger över en stolsrygg framför ett skrivbord.

75 år: Arbetsmiljön i Svenska kyrkan

Under de år som gått sedan startskottet i Hallsberg har fokus gällande  arbetsmiljöfrågor utvecklats till att från  fysiska arbetsförhållanden också omfatta de psykosociala och organisatoriska  arbetsförhållandena. 

Ett utbildningsrum speglas i en teveskärm.

75 år: Utbildningsverksamheten

Arbetsgivarorganisationens utbildningsutbud har genom åren varierat och anpassats utifrån de uppdrag och ansvarsområden organisationen haft.

75 år: Pensionsavtalen i Svenska kyrkan

Pensionsfrågorna är viktiga för både arbetsgivare och anställda. Det rör sig om stora värden och avtal som får långsiktiga konsekvenser.

75 år: Kollektivavtalsstiftelsen Svenska kyrkans trygghetsråd

Långvarigt arbete med trygghetsfrågor.

Gammal lagbok och ny lagbok i hög. Kyrkoordningen lutar sig emot högen.

Vad arbetsgivaren behöver veta

Som arbetsgivare i Svenska kyrkan har du ett viktigt uppdrag. Här kan du läsa mer om de frågor du behöver känna till.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!