kvinna pussar barn på pannan. barnet ligger i sängen med mediciner runt omkring.
Foto: Shutterstock

Möjligt kräva sjukintyg för vård av sjukt barn? 

Fråga: I församlingen finns en arbetstagare som misskött sina arbetstider genom sena ankomster. Nu har vi dessutom anledning misstänka att arbetstagaren missbrukar möjligheten att vara frånvarande från arbetet för att ta hand om sjukt barn. Kan vi som arbetsgivare kräva att arbetstagaren ska visa läkarintyg för barnet? 

Svar: Situationen berör två olika frågeställningar – dels rätten till föräldrapenning, dels rätten att vara ledig med föräldrapenning.  
En förälder har enligt socialförsäkringsbalken rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ett barn om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband med barnets sjukdom. Föräldern ska alltså både avstå från arbete och vårda barnet. 
Det är Försäkringskassan som beslutar om tillfällig föräldrapenning. Som underlag för beslutet får Försäkringskassan begära in läkarutlåtande från åttonde dagen eller, vid särskilda omständigheter, tidigare än så. Kravet på läkarintyg bygger på en avvägning mellan behovet av att motverka missbruk av föräldrapenningen och de kostnader och besvär som är förknippade med åtgärden.  

Regler om arbetstagares rätt till ledighet med tillfällig föräldrapenning finns i föräldraledighetslagen och utgår från att arbetstagaren sökt och Försäkringskassan senare beviljat tillfällig föräldrapenning. Om sådan ledighet beror på sjukdom eller smitta behöver den inte i förväg anmälas till arbetsgivaren. 
 Det förefaller inte finnas något hinder mot att arbetsgivaren i efterhand begär att arbetstagaren visar att förutsättningarna för rätt till ledighet med tillfällig föräldrapenning föreligger, det vill säga att arbetstagaren har fått tillfällig föräldrapenning.  
Föräldraledighetslagen ger dock inte någon möjlighet för en arbetsgivare att, som en förutsättning för ledighet, kräva att arbetstagaren genom läkarintyg ska styrka att barnet är sjukt. Att uppställa ett sådant villkor för ledigheten strider alltså mot föräldraledighetslagen. 
 

Enligt föräldraledighetslagen får inte en arbetsgivare missgynna en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet vid i princip alla situationer där en arbetsgivares beslut eller handlande har betydelse för arbetstagaren. Det avgörande för frågan huruvida arbetstagaren blivit missgynnad är om en negativ effekt uppkommer.  
Eftersom ett krav att uppvisa läkarintyg inte är förenligt med föräldraledighetslagen och förvårar för arbetstagaren att utnyttja sin rätt till ledighet är åtgärden också till nackdel för hen och därmed ett missgynnande enligt lagen. Ett sådant missgynnande kan också medföra skadeståndsskyldighet för arbetsgivaren.  

En arbetsgivare som misstänker att arbetstagaren begärt tillfällig föräldrapenning utan att vara berättigad till det kan naturligtvis uppmärksamma Försäkringskassan om det. Att lämna oriktiga uppgifter till Försäkringskassan kan utgöra bidragsbrott samtidigt som arbetstagaren också åsidosätter sina åligganden i anställningen på sätt som kan innebära sakliga skäl för uppsägning eller laglig grund för avskedande.

Text: Robert Svec, chefsjurist 

Annat som kan intressera!

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.

man med polotröja och kavaj tittar upp från sitt arbetsbord.

Chefsjuristen utreder

Robert Svec reder ut olika snåriga frågor som många arbetsgivare inom Svenska kyrkan kan komma att brottas med.

Svea rikes lag samt två foldrar om MBL och semesterlagen.

Ducatus på webben om arbetsrätt

Som arbetsgivare i Svenska kyrkan behöver du känna till och följa de arbetsrättsliga lagarna på arbetsmarknaden.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!