Teckning över kvinna som sitter på en liten stol och håller för öronen.
Foto: Rebecca Elfast

Från blöjbyten till buller och stress

Buller, smitta, tunga lyft och samvetsstress – det är några av utmaningarna som kan förekomma i förskolemiljön. Så här kan ni jobba förebyggande. Sara Strandberg tipsar.

Det har hänt en del sedan den stora utbyggnaden av svensk barnomsorg och förskola startade på 1970-talet, inte minst inom arbetsmiljöområdet. Allt från ar-betsställningar vid blöjbyten till att sitta på pyttesmå stolar för att äta tillsammans med barnen, eller att riskera tinnitus av höga ljudnivåer uppmärksammas på ett helt annat sätt idag.

Kvinna med kort blont hår och mörk polotröja
Foto: Magnus Aronson

– Medvetenheten om såväl ergonomi som organisatoriska och sociala faktorer har ökat. Att buller också kan leda till trötthet och stress är numera välkänt, liksom risken för samvetsstress över att inte räcka till för alla som behöver en, säger Sara Strandberg vid arbetsgivarorganisationen och konstaterar att lagar och föreskrifter genom åren har utvecklats mot att stötta ett mer förebyggande arbetsmiljöarbete.

I DAG ÄR ALLA ARBETSGIVARE oavsett storlek skyldiga att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Det går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. i en pressad vardag fylld av aktiviteter riktade mot barnen finns några vanliga fallgropar att se upp med. 

– Något många missar när man har mycket att göra är att alltid följa upp riskbedömningar och incidenter, och se till att åtgärda dem så att de inte händer igen. Därför är det viktigt att tidsätta i handlingsplaner; när det ska vara gjort och vem som är ansvarig. Just rutiner kring riskbedömningar är ett område där Arbetsmiljöverket ofta upptäcker brister vid sina inspektioner på olika arbetsplatser, säger Sara Strandberg.
Hon poängterar att Arbetsmiljölagen är en skyddslagstiftning och uppmanar arbetsgivare att se Arbetsmiljöverkets inspektioner som ett sätt att få stöd i sitt förebyggande arbete:

– Självklart önskar man att ha allt på plats när inspektörerna kommer, men har man missat något är det ett utmärkt tillfälle att få revision av sitt arbetsmiljö-arbete och hjälp att få ihop alla delar som krävs.

Text: Susanna Lidström

Annat som kan intressera!

Checklistor utlagda på ett bord.

Checklistor organisatorisk och social arbetsmiljö

Som ett komplement till AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö finns ett partsgemensamt stödmaterial framtaget. Stödmaterialet är anpassat till Svenska kyrkans verksamhet.

En uppslagen skrift från Arbetsmiljöverket med markerad rubrik där det står Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

När du som arbetsgivare ska arbeta med arbetsmiljön behöver du göra detta systematiskt och planerat. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete består av ett antal aktiviteter samt förutsättningar för dessa aktiviteter.

Illustration av personer runt ett bord.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och detta ligger på styrorganet, det vill säga kyrkorådet, stiftsstyrelsen och kyrkostyrelsen.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!