Foto: Privat

75 år: Kollektivavtalsstiftelsen Svenska kyrkans trygghetsråd

Långvarigt arbete med trygghetsfrågor.

KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN Svenska kyrkans trygghetsråd är ett resultat av ett långvarigt partssamarbete inom omställnings- och trygghetsområdet.

Redan 1975 bildades Personalpolitiska rådet i Svenska kyrkan, PRK, och senare startades Stiftelsen Trygghetsfonden med överskott från avtalsgruppsförsäkringen AGS-KL som ekonomisk plattform.

Under en avtalsrörelse i början av 2000-talet förhandlades Omställningsavtal för trossamfundet Svenska kyrkan fram. Därefter ombildades Stiftelsen Trygghetsfonden och den partsgemensamma kollektivavtalsstiftelsen Kyrkans trygghetsråd startades. Kapitalet i Trygghetsfonden användes som tillskott i den nybildade stiftelsen.

Genom Kyrkans trygghetsråd har anställda som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist möjlighet att söka individuellt anpassat stöd för att komma ut i arbetslivet igen. 
Även arbetsgivare kan ansöka om stöd vid en sådan omställningssituation. Arbetsgivaren kan också få stöd för teamutveckling i samband med organisationsförändringar samt visst bidrag till kostnader som uppkommer vid överenskommelse om avtalspensionering.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!