Illustration av personer runt ett bord.
Foto: Anton Ivanov

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och detta ligger på styrorganet, det vill säga kyrkorådet, stiftsstyrelsen och kyrkostyrelsen.

Ansvaret som sådant kan inte delegeras bort. Däremot kan och ska uppgifterna i arbetsmiljöarbetet fördelas på ett sådant sätt att risker förebyggs och att arbetsmiljön blir tillfredsställande. Kyrkorådet ska fördela uppgifterna till kyrkoherden, som är den som leder all verksamhet i församlingen/pastoratet. Uppgifterna ska sedan fördelas vidare från kyrkoherden till de arbetsledare och arbetstagare som finns ute i verksamheterna och som har bäst kunskap om arbetsförhållandena och eventuella risker.

I arbetsmiljöarbetet ingår det en mängd uppgifter som behöver göras för att säkerställa att arbetsmiljön är sund och säker. Så länge dessa inte är fördelade på chefer och medarbetare har kyrkorådet kvar uppgiften hos sig. Om uppgifterna inte fördelas finns det risk att de inte blir utförda och att viktiga moment glöms bort. Kyrkorådet har varken resurser eller möjligheter att sköta arbetsmiljöarbetet. 

Den som får arbetsmiljöuppgifterna tilldelade sig måste ha resurser (ekonomiska, personella, utrustning, lokaler, tid), kunskaper och befogenheter att fatta beslut för att kunna ta uppgiften.

En fördelning av arbetsmiljöuppgifter kan - och ska - returneras till den som gav delegationen om man av olika skäl inte har möjlighet att ta ansvaret för dem. Det kan handla om att man exempelvis inte har rätt resurser eller befogenheter. 

Vem gör vad?

Arbetsgivaren

Kyrkorådet har huvudansvaret och måste känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller för arbetsplatserna. Uppgifter kan och ska fördelas till den chef som har ansvar för verksamhet och personal, d v s kyrkoherden som enligt kyrkoordningens bestämmelser har ansvaret att leda all verksamhet i församlingen. Detta betyder att ett kyrkoråd endast kan fördela uppgifter till kyrkoherden som sedan fördelar vidare.

Kyrkoherden  behöver känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller för verksamheten så att arbetsmiljöarbetet kan läggas upp på ett bra sätt. Kyrkoherden måste också känna till arbetsförhållandena och vilka risker som kan finnas i de olika arbetsuppgifterna.

Arbetstagarna

Alla anställda deltar i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel bidra till ett gott samarbetsklimat (ge stöd till kollegor, rapportera risker, tillbud, sjukdom och olycksfall, föreslå åtgärder och lämna synpunkter på förbättringar och det som genomförts (till exempel på arbetsplatsträffar och i PU-samtal).

Skyddsombuden är med vid planering och genomförande av arbetet, till exempel vid undersökning av arbetsförhållandena (skyddsronder, enkäter m.m.) planering av åtgärder och årliga uppföljning.

Lär dig mer om arbetsmiljö!

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Fyra foton bildar collage. En präst bryter oblat, en person sitter vid skrivbord intill hörlurar, en person skriver på ett block, ett bord med ordförandeklubba.

Medlemsaktiviteter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arrangerar regelbundet olika typer av evenemang, på egen hand eller i samverkan med andra.

Arbetsmiljökonferens 22-23 maj 2024

Tema: Arbetsmiljö i förändring! Årets evenemang för er som ansvarar för dagens och morgondagens arbetsmiljö inom Svenska kyrkan.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.