God arbetsmiljö - bra även för ekonomin

Produktionsbortfall, konflikter och insatser från HR-avdelningen. En medarbetare som inte mår bra kan bli dyr. Men forskning visar att arbetsgivare som väljer att investera i god arbetsmiljö får tillbaka pengarna – med ränta.

En studie från Myndigheten för arbetsmiljökunskap visar att för varje krona som satsas på hälsofrämjande insatser vid en arbetsplats får arbetsgivaren tillbaka 1,50 kronor.

Det är i princip alltid mer lönsamt att förebygga så att arbetsplatsen inte drabbas av ohälsa och sjukfrånvaro. Det säger Irene Jensen vid Mynak. Foto: Mynak

– Det har forskats mycket på det här, och utifrån vilka parametrar man räknar med kommer man fram till olika summor. En annan studie visar till exempel att man får tillbaka så mycket som åtta kronor för varje krona man satsar på förebyggande arbete, säger Irene Jensen, professor i metoder för företagshälsa vid Karolinska Institutet.

Enligt en studie från Linköpings universitet 2017 beräknas produktionsförlusten för en långtidssjukskrivning kosta företaget omkring 100 000 kronor. I den summan är inte alla åtgärder och insatser inräknade som en sjukskrivning kan leda till.

– Det är svårt att säga exakt vad en sjukskrivning kostar eftersom många olika faktorer spelar in. Det är inte bara själva produktionsbortfallet utan också vissa störningar som kanske konflikter och en viss personalomsättning som sjukskrivningen för med sig. Men med säkerhet vet vi att det är i princip alltid lönsammare att förebygga så att arbetsplatsen inte drabbas av ohälsa och sjukfrånvaro, säger Irene Jensen.

Tillsammans med sitt forskarteam har Irene Jensen tagit fram ett analysverktyg för ledare, chefer och HR-personal. Verktyget är framtaget för att kunna undersöka och argumentera för det ekonomiska värdet i att satsa på en sund och frisk arbetsmiljö. 

Med föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) blev det förtydligat vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 – Det har ökat intresset och arbetsgivarens stöd för att satsa på förebyggande åtgärder, enligt Irene Jensen.

Att påbörja ett förebyggande arbete innebär att företaget behöver göra en riskkartläggning för att se vad det är i arbetet som stressar. En känd orsak är till exempel sambandet mellan hög arbetsbelastning och lite kontroll. Andra skäl till stress är dåligt stöd från chefer och/eller kolleger samt orättvisa.

– Steg två är att arbetsgruppen gemensamt tittar på kartläggningen. Nyckelordet är ”tillsammans”, det räcker inte med att bara chefen definierar problemet och försöker hitta lösningar.

Maija Oxelhag, senior rådgivare på Suntarbetsliv som vänder sig till kommuner, regioner och kommunala företag, ser att intresset för arbetsekonomi har varierat över tid, både inom forskningen och i praktiken.

Maija Oxelhag, rådgivare på Sunt arbetsliv. Foto: Sunt arbetsliv

– Många arbetsplatser är angelägna om att hitta ekonomiska argument för att arbeta med arbetsmiljön både när det gäller främjande och förebyggande insatser, säger Maija Oxelhag.

På Suntarbetsliv har man utifrån forskning tagit fram olika verktyg för att utveckla friska arbetsplatser. Enligt Maija Oxelhag kan det gå snabbt att få igång ett främjande arbetsmiljöarbete för chefer och skyddsombud som jobbar tillsammans.

– Forskare har studerat vad som kännetecknar miljöer med långtidsfriska medarbetare, och fann att de arbetsplatserna hade så kallade friskfaktorer på plats.

Utifrån detta har Suntarbetsliv tagit fram en modell som de kallar Friskfaktorhjulet med komponenter såsom till exempel ”Delaktighet och inflytande”.

– Hjulet är tänkt att använda på arbetsplatsen. Att skyddsombuden och cheferna jobbar mot samma mål, trots att de har olika perspektiv, är en viktig framgångsfaktor – båda vill ju att medarbetarna ska må bra och kunna prestera väl, säger Maija Oxelhag och tillägger att det blivit ett konkurrensmedel att kunna erbjuda en sund arbetsplats.

Text: Viktoria Hansén. Texten har tidigare publicerats i den tryckta versionen av Ducatus, nr 1/2024

Annat som kan intressera!

Två sammanfogade foton som visar händer i rörelse, till vänster ihop med mobiltelefon, till höger mot svart bakgrund.

Ny utbildning: Arbetsledningsrätt i praktiken

För dig som vill veta vad arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet innebär i praktiken – vilken bestämmanderätt en arbetsgivare har på sin arbetsplats.  Den stärker dig i arbetsgivarrollen och innehåller både teoretiska pass och praktiska exempel. 

Flera olika häften och böcker om arbetsmiljö och en penna ligger på ett bord.

Grundläggande arbetsmiljöutbildning (utbildning)

Grundläggande arbetsmiljöutbildning är en partsgemensamt framtagen utbildning som ger en grund i vad arbetsmiljöansvaret, arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljölagstiftningen innebär.

Teckning över kvinna som sitter på en liten stol och håller för öronen.

Från blöjbyten till buller och stress

Buller, smitta, tunga lyft och samvetsstress – det är några av utmaningarna som kan förekomma i förskolemiljön. Så här kan ni jobba förebyggande.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!