två kreditkort ligger ovanpå en datorskärm med texten lönestatistik.
Foto: Magnus Aronson

Lönestatistik Svenska kyrkan

Varje år samlas uppgifter in från Svenska kyrkans arbetsgivare om löner i Svenska kyrkan. Den partsgemensamma statistiken presenteras i en sökbar databas.

Nu är lönestatistiken för 2022 klar och har publicerats i den sökbara databasen Lönestatistik Svenska kyrkan. Där kan du själv söka fram information och skriva ut tabeller för olika yrken, stift och åldersgrupper. Observera att Lönestatistik Svenska kyrkan inte fungerar i Internet Explorer. Använd en annan webbläsare istället, exempelvis Chrome eller Edge.

Övergripande kan följande slutsatser dras från lönestatistiken:

Antal anställda

I oktober 2022 var 24 404 personer anställda i Svenska kyrkan, varav 22 016 var anställda med månadslön och 2 388 var anställda med timlön. Antalet är i princip oförändrat jämfört med 2021.

Observera att Svenska kyrkan även anställer ett stort antal säsongsanställda för arbete på kyrkogårdarna under grönytesäsongen, vilka i de flesta fall inte registreras i lönestatistiken.

Medellön 2022

Svenska kyrkans ekonomi står inför stora utmaningar i framtiden och lönekostnaderna är den största utgiften. Genom att mäta den så kallade totallönesumman för identiska individer är det möjligt att få en uppfattning om hur stora löneökningarna varit i den årliga löneprocessen. Mellan år mellan år 2021 och 2022 ökade den i snitt med 2,9 %, vilket är 52,6 % (eller 1,0 procentenheter) mer än de 1,9 % som är det avtalade löneökningsutrymmet i Svenska kyrkans löneavtal för 2022.

Lön kvinnor/män

I snitt är medellönen (månadslön) 2022 för kvinnor i Svenska kyrkan 98 % av männens medellön och löneskillnaderna mellan män och kvinnor är små i samtliga yrkesgrupper:

 • Prästuppgifter 97 % (96 %) 
 • Diakoniuppgifter 99 % (100 %)
 • Kyrkomusikuppgifter 98 % (97 %)
 • Uppgifter inom markförvaltning och begravningsverksamhet 97 % (97 %)
 • Administratörsuppgifter 101 % (103 %)
 • Församlingspedagog 98 % (98 %)
 • Förskollärare 103 % (103 %)
  Kvinnors lön i procent av mäns lön 2022 (2021)

Det finns i princip inga löneskillnader mellan mäns och kvinnors löner som inte kan förklaras med fler anställningsår eller fler år i yrket. I databasen för lönestatistik presenteras därför uppgifterna utan uppdelning i kvinnors och mäns löner.

Varje arbetsgivare har som vanligt ansvar för att genom lönekartläggning undersöka att inga oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män förekommer i den egna organisationen.

Andel kvinnor/män

Andelen kvinnliga anställda är 62 %. I flera yrkesgrupper är fördelningen mellan kvinnor och män ojämn:

 • Prästuppgifter 51 % (51 %)
 • Diakoniuppgifter 87 % (86 %)
 • Kyrkomusikuppgifter 63 % (63 %)
 • Uppgifter inom markförvaltning och begravningsverksamhet 38 % (37 %)
 • Administratörsuppgifter 90 % (91 %)
 • Församlingspedagog 79 % (79 %)
 • Förskollärare 97 % (97 %)
  Andel kvinnor i yrket, anställda med månadslön 2022 (2021)

Det är glädjande att andelen yrkesverksamma kvinnliga präster är 51 % och att fördelningen är förhållandevis jämn i alla åldersgrupper.

Lönestatistiken ska alltid läsas med försiktighet

Lönestatistiken påverkas av faktorer till följd av de löneuppgifter som inrapporteras, bland annat kan flera äldre medarbetare med högre lön ha gått i pension samtidigt som yngre medarbetare med lägre löner inrapporterats för första gången.

Många använder lönestatistiken som underlag till löneöversynen. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation rekommenderar att lönestatistiken endast används för att skapa sig en uppfattning om löneläget inom Svenska kyrkan. Det finns många andra faktorer som är viktigare vid lönesättningen, såsom tjänstens krav och ansvarsnivå, individens prestation med mera. I många fall kan också statistik om löneläget på den övriga arbetsmarknaden i den aktuella regionen vara mer användbart.

Du kan läsa mer om Svenska kyrkans löneprocess här. 

Om Svenska kyrkans lönestatistik

Sedan 1995 samarbetar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation med arbetstagarorganisationerna om dels en gemensam lönestatistik, dels en gemensamt framtagen befattningsklassificering, BKSK 19.

Instruktioner för hur du söker i lönestatistiken finns på startsidan för Lönestatistik Svenska kyrkan.

Insamling i november, publicering i mars

Varje år, i november månad, samlas uppgifter in från kyrkans arbetsgivare för att sedan sammanställas och presenteras. Därigenom får parterna en gemensam bild av löneutvecklingen i Svenska kyrkan. Den färdiga lönestatistiken publiceras i mars månad, så snart den är helt klar och kvalitetskontrollerad.

Statistiken samlas in av Statisticon

Från och med 2017 sköter företaget Statisticon AB insamlingen och framtagandet av statistiken. På uppdrag av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation samlar Statisticon in löneuppgifter hos församlingar, pastorat och stift inom Svenska kyrkan. Statistikproduktionen sker i samarbete med arbetstagarorganisationerna. Insamlingen regleras genom ett kollektivavtal för en partsgemensam lönestatistik.

Ny befattningsklassificering från 2019

Lönestatistiken bygger på en befattningsklassificering som bestäms partsgemensamt. 2019 kom parterna överens om en ny befattningsklassificering, BKSK 19, som används från och med lönestatistiken 2019.

Tidigare års lönestatistik rapporterades in enligt den tidigare befattningsklassificeringen BSF-01 (reviderad 2014). Eftersom de två befattningsklassificeringarna är uppbyggda på olika sätt, kan lönestatistik från 2018 eller tidigare inte jämföras med lönestatistik från 2019 och framåt.

Övrig lönestatistik

Statistiska centralbyråns (SCB) webbplats publiceras mängder av statistisk information, bland annat information som rör lönestatistik.

Förändring över tiden kan även utläsas av Medlingsinstitutets lönestatistik.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.