Lönestatistik Svenska kyrkan

Svenska kyrkans lönestatistik 2019 – nu i sökbar databas

Nu är lönestatistiken för 2019 klar och har publicerats. Den innehåller i år flera nyheter:

  • Lönestatistiken publiceras på webben i en sökbar databas: Lönestatistik Svenska kyrkan. Det betyder att du själv kan söka fram information enligt de kriterier som du behöver och skriva ut tabeller för det. Lönestatistik Svenska kyrkan tillhandahålls av vår leverantör Statisticon på uppdrag av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisationerna.
  • För första gången rapporteras lönerna enligt det nya befattningssystemet BKSK 19. Det betyder att befattningarna i lönestatistiken 2019 inte kan jämföras med tidigare år.
  • I statistiken ingår nu både månadsavlönade och timavlönade, förutsatt att de arbetat minst en timme under oktober månad.

Instruktioner för hur du söker i lönestatistiken finns på startsidan för Lönestatistik Svenska kyrkan.

Observera att lönestatistiken alltid ska läsas med försiktighet, eftersom Svenska kyrkans lönestatistik inte beräknas på samma individer år från år. Därför finns det ett stort antal faktorer som påverkar nivåerna, exempelvis nyrekryteringar och avgångar hos arbetsgivarna.

Många använder lönestatistiken som underlag till löneöversynen. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation rekommenderar att lönestatistiken endast i begränsad omfattning används till detta ändamål. Det finns många andra faktorer som är viktigare, såsom tjänstens krav och ansvarsnivå, individens prestation med mera. I många fall kan också statistik om löneläget på den övriga arbetsmarknaden i den aktuella regionen vara mer användbart. Du kan läsa mer om Svenska kyrkans löneprocess här

Observera att inga löneförhandlingar eller lönesättande samtal kan genomföras förrän ett nytt löneavtal har tecknats. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisationerna har prolongerat Svenska kyrkans avtal till hösten 2020. 

Om Svenska kyrkans lönestatistik

Sedan 1995 samarbetar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation med arbetstagarorganisationerna om dels en gemensam lönestatistik, dels en gemensamt framtagen befattningsklassificering.

Insamling i november, publicering i mars

Varje år, i november månad, samlas uppgifter in från kyrkans arbetsgivare för att sedan sammanställas och presenteras. Därigenom får parterna en gemensam bild av löneutvecklingen i Svenska kyrkan.

Den färdiga lönestatistiken publiceras i mars månad, så snart den är helt klar och kvalitetskontrollerad.

Statistiken samlas in av Statisticon

Från och med 2017 sköter företaget Statisticon AB insamlingen och framtagandet av statistiken. På uppdrag av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation samlar Statisticon in löneuppgifter hos församlingar, pastorat och stift inom Svenska kyrkan. Statistikproduktionen sker i samarbete med arbetstagarorganisationerna. Insamlingen regleras genom ett kollektivavtal för en partsgemensam lönestatistik. 

Ny befattningsklassificering från 2019

Lönestatistiken bygger på en befattningsklassificering som bestäms partsgemensamt. 2019 kom parterna överens om en ny befattningsklassificering, BKSK 19, som används från och med lönestatistiken 2019.

Tidigare års lönestatistik har rapporterats in enligt den tidigare befattningsklassificeringen  BSF-01 (reviderad 2014) Eftersom de två befattningsklassificeringarna är uppbyggda på olika sätt, är det inte möjligt att jämföra befattningar mellan lönestatistiken 2019 och tidigare år.