Kvinna pekar på en duk från taket med text från presentation.
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Så kan vi vara kyrka för fler

Intresset för idealitet ökar inom Svenska kyrkan och är ett utvecklingsområde i många församlingsinstruktioner. – Detta utgör en viktig grundsten för kyrkan, säger Lena Linde, stiftspedagog i Skara stift som betonar att det handlar om en teologisk fråga, inte om ekonomi.

Kvinna med kort hår och glasögon står framför en grön häck.
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Som stiftspedagog jobbar Lena Linde bland annat med att stötta församlingar med strategiskt målarbete och församlingsinstruktioner. Mer än hälften av församlingarna i Skara stift hade idealitet som utvecklingsområde år 2021 och efterfrågar mer kompetens och samtal kring detta.
– Det är viktigt att prata om det allmänna prästadömet och att vi skapar kyrka tillsammans. Allas delaktighet och ansvar är en grundsten i den evangelisk-lutherska kyrkan, säger Lena Linde som håller i kompetensutbildningar om idealitet för anställda, förtroendevalda och ideella.

Hon betonar vikten av att se på idealitet som en teologisk fråga, inte en ekonomisk fråga.
– Annars är det lätt att förtroendevalda pratar utifrån ekonomi och anställda känner sig hotade. Om kyrkan ska växa behöver fler ideella engageras, inte för att hjälpa till utan för att vi ska hjälpas åt. Inte för att spara pengar utan för att nå ut och vara kyrka för fler. Idealitet handlar om att få leva och växa i både tro och kyrka.

...idealitet ska finnas med hela vägen från församlingsinstruktion till arbetsbeskrivningar och i budget.

Lena Linde försöker uppmuntra församlingar till att ta steg åt ökad idealitet; att idealitet ska finnas med hela vägen från församlingsinstruktion till arbetsbeskriv-ningar och i budget. Finns det med i budget kan anställda få tid att planera och samverka med ideella. Ideella kan få kompetensutveckling och uppmuntran, till exempel en fest eller utbildningsresa. 

– Idealitet är en jätteviktig styrnings- och ledningsfråga. Det är viktigt att det lyfts vid anställning, utvecklingssamtal och lönesamtal,

ETT ANNAT VIKTIGT verktyg för att hålla arbetet med idealitet levande är att ha en utvecklingsplan för det ideella medarbetarskapet.
– Idealitet är en jätteviktig styrnings- och ledningsfråga. Det är viktigt att det lyfts vid anställning, utvecklingssamtal och lönesamtal, säger Lena Linde.
En del församlingar väljer att ha en anställd person för alla kontakter med ideella, men det kan bli sårbart om idealitet knyts vid bara en person. Risken finns att ideel-la slutar om den anställde byter tjänst. 
– Därför är det viktigt med en utvecklingsplan och att anställda måste ändra arbetssätt på något sätt för att jobba mer med idealitet, så vi blir kyrka tillsammans.
Hon framhåller att det är viktigt att inte se idealitet som en nödlösning, utan som en huvudlösning som gynnar hela kyrkan.

GENOM NÄTVERKET Ideellt forum som bland annat alla stift är med i får Lena Linde som kontaktperson för Skara stift lära sig mer hur andra stift arbetar med idealitet och om idealitet i stort. Hon välkomnar den nya forskningsrapporten om idealitet, ”Av fri vilja på fri tid”.
– Rapporten har otroligt mycket att lära oss om idealitet. Den visar att när vi har en plan, som med unga konfirmandledare, så ökar engagemanget. Skulle vi göra något liknande med andra grupper som nyblivna pensionärer tror jag att det skulle hända massor.

UNDERSÖKNINGAR FRÅN Marie Cederschiöld högskola visar att idag har cirka 5 procent av medlemmarna i Svenska kyrkan ett ideellt uppdrag, medan 23 procent kan tänka sig att få ett ideellt uppdrag. 
– Det visar att det finns en stor potential, säger Lena Linde. Människor vill känna mening med livet, känna att de duger och göra gott för andra. Det är precis vad man får göra som ideell i Svenska kyrkan. För anställda handlar det om att förstå att de får ett mer inspirerande jobb när fler är med och bär. Det handlar inte om att fler ideella leder till att anställda avskedar sig själva. Om det frigörs tid i våra tjänster så får fler chansen att leva och växa i sin tro och i sin kyrka. Det är så kyrkan är som bäst!

– För anställda handlar det om att förstå att de får ett mer inspirerande jobb när fler är med och bär.

Text: Nils Sundström

Annat som kan intressera!

Ett räkors i förgrunden, en konfirmandgrupp i bakgrunden.

Fler unga ideella, men strategier saknas ofta för att behålla dem

Antalet frivilliga inom Svenska kyrkans ungdomsverksamhet har ökat under 2000-talet. Samtidigt minskar antalet ideella inom barnverksamheten och för vuxna som vill engagera sig är möjligheterna begränsade. Det visar en ny rapport.

Collage av två foton. Vill vänster lagbok och kyrkoordningen med en ordförandeklubba överst Till höger närbild av omslag till medarbetarsamtal.

Utbildningar styra och leda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar för såväl förtroendevalda som för anställda med olika arbetsledande funktioner.

Ryggen på fyra böcker som rör ledarskap, varav en är en gammal Svea rikes lag.

Ducatus på webben om ledarskap

Här publiceras en mängd artiklar och reportage som berör just ledarskap ur olika perspektiv. Såväl experter som chefer och ledare inom Svenska kyrkan delar med sig av erfarenheter och kunskaper. Välkommen att botanisera!

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!