Foto: Anton Ivanov

Rätt bemanning för verksamhetens behov

För att möta Svenska kyrkans ökande behov av omställning, har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tagit fram materialet Rätt bemanning för verksamhetens behov – processkarta för omställning i Svenska kyrkan.

Att se till att en organisation är rätt bemannad utifrån verksamhetens behov är ett ständigt pågående arbete. Konkurrensen om arbetskraft med rätt kompetens gör att varje arbetsgivare bör arbeta omsorgsfullt, ansvarsfullt och proaktivt med kompetensförsörjningen.

Ibland innebär det också att kompetens måste avvecklas eller ställas om för att uppnå verksamhetens mål på kort och lång sikt. Då är det är viktigt att agera genomtänkt och i god tid för att undvika problem som påverkar såväl verksamheten som arbetsplatsen. Arbetsmiljöarbetet behöver gå som en röd tråd genom förändringsresan.

Långsiktig kompetensförsörjning

Det kan finnas många skäl att vilja göra förändringar i organisationen. Ju tidigare behoven uppmärksammas, desto lättare är det att nå ett bra resultat. Det finns många åtgärder som kan vidtas i ett tidigt skede.

Om de proaktiva åtgärderna inte räcker, kan arbetsgivaren behöva inleda en omställningsprocess.

Förberedelser inför omställningsprocess

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för en lyckad omställningsprocess, är det viktigt att redan från början skaffa sig en överblick över arbetsgivarens rättsliga möjligheter, planera kommunikationen väl och se till att alla inblandade förstår förutsättningarna för omställningsprocessen.

Det är också viktigt att se till att det finns stödresurser och tid att hantera eventuell oro, rädsla eller motstånd.

Principbeslut

En omställning utreds grundligt och ur flera perspektiv så att ett förslag till principbeslut om ny organisation kan presenteras för de förtroendevalda.

Innan arbetsgivaren tar ställning ska förslaget MBL-förhandlas. Tänk på att skyddsombuden ska delta redan från början.

Beslut i organisationsfrågan

Med stöd i principbeslutet utarbetas ett närmare förslag. Här görs den riskbedömning som ska ingå i beslutsunderlaget, barnkonsekvensanalys m.m.

Organisationsfrågan MBL-förhandlas och eventuellt varsel lämnas till Arbetsförmedlingen.

Därefter fattar kyrkorådet och eventuellt kyrkofullmäktige beslut i organisationsfrågan.

Omplacering, arbetsbrist, turordning

Arbetsgivaren utreder om övertaligheten kan lösas utan uppsägningar. Om det inte är möjligt upprättas turordningslistor och arbetsgivaren kallar till MBL-förhandling. Därefter fattas det slutgiltiga beslutet om neddragningar.

Organisationsförändringar genomförs

När alla beslut är fattade och alla möjligheter till omplacering har uttömts, kan uppsägningarna genomföras.

Uppsägningar kan vara svåra för arbetstagaren och påfrestande för arbetsgivaren och behöver hanteras med omsorg. Kanske behövs stödsamtal?

Arbetstagare som blir uppsagda kan få omställningsstöd från Kyrkans trygghetsråd, såsom löneutfyllnad eller avgångsersättning.

Under uppsägningstiden arbetar arbetstagaren som vanligt, om man inte kommer överens om arbetsbefrielse.

När anställningen avslutas hålls avslutningssamtal och arbetsgivarintyg utfärdas.

Den nya organisationen är på plats

Det kan ta tid att etablera en ny organisation. För att skapa bestående förändringar, behöver arbetstagarna vara motiverade att ändra sitt sätt att arbeta. Därför är det nödvändigt att chefer och arbetsledning har kompetens inom förändringsledning och förmåga att hantera och minimera motstånd.

När förändringen är genomförd återstår utvärdering och uppföljning för att lära inför framtida förändringsbehov. Arbetet med att utveckla verksamheten fortsätter och nya rekryteringsbehov kommer att uppstå. Tidigare medarbetare kan då ha företrädesrätt till återanställning.

De olika delarna i omställningsprocessen förklaras mer ingående i materialet Rätt bemanning för verksamhetens behov – processkarta för omställning i Svenska kyrkan och i de kompletterande fördjupningsmaterialen. Dessa uppdateras just nu med anledning av förändringarna i lag och avtal hösten 2022. De återpubliceras här på webbplatsen och i webbhandboken Vera inom kort.

Ovanstående processbeskrivning finns som en folder/affisch som kan beställas som trycksak eller laddas ner som pdf

Rätt bemanning för verksamhetens behov

Rätt bemanning för verksamhetens behov (e-utbildning)

E-utbildningen Rätt bemanning för verksamhetens behov går igenom grunderna i arbetet med omställning

Hitta snabbt

VERA webbhandbok för arbetsgivare
Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.